สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 71 เงิน 12 1. นางสาวพรพนิต  แทนรินทร์
2. นายสรจักร  เหลืองภาณุ
3. นางสาวสุพิชชา  จิตวิมุติสุข
 
1. นายเจษฎาภรณ์  สันวิลาศ
2. นางสาวสุกานดา  แก้วกูล
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 75 เงิน 26 1. นางสาวธนาภรณ์  บุญรุนโพ
2. นายอชิระ  นพดลไชย
 
1. นายสุไกรฤกษ์  ลัดกรูด
2. นางสาวศิริพร  จำปา
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 73 เงิน 7 1. นายรวิโรจน์  วีระตระกูล
 
1. นายจำนง  กงจักร
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 75.67 เงิน 6 1. นายวัฒนะ  เนตรอนงค์
 
1. นางสาวจินดาวรรณ  ศิวะนารถ
 
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวณริศรา  สถิตย์สถาพร
2. นางสาววรรณษา  กลัดหวาด
3. นางสาววันภา  จันที
4. นางสาวสิรินณ์ทรา  ฉลาดคิด
5. นางสาวอาริศา  ตระกูลชัยวิโรฒ
6. นายเทพพิทักษ์  กุลศรีนอ
 
1. นางสาวณัฐพร  ทิพย์เนตร
2. นายวัลลภ  วงษ์เนียม
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 77 เงิน 8 1. นายสิรภพ  ประเสริฐสัจจะ
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  วงษ์ใหญ่
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 70 เงิน 14 1. เด็กชายปรีชา  กล้ากลาง
2. เด็กชายอภิชาติ  ทศวัฒน์
 
1. นายกิตติ  โสภาที