สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงอาทิมา  ดาราช
 
1. นายเจษฎาภรณ์  สันวิลาศ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 65 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงนิวาริน  จันทะรัง
 
1. นายจำนง  กงจักร
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 63.2 ทองแดง 14 1. นายจารุวัฒน์  รักธรรมสกุล
 
1. นางสาวกุลสิรา  ชำนิไกร
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 68.4 ทองแดง 21 1. นางสาวพรพนิต  แทนรินทร์
 
1. นางสาวปุณณรักษ์  ปุรัมภะเว
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ปิยะวาณิชย์สกุล
2. เด็กหญิงพรปวีณ์  ฤทธิ์ธาอภินันท์
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  วงษ์ใหญ่
2. นางสาวกุลิสรา  ชำนิไกร