สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 21 1. นายกฤตวัฒน์  ลิ้มศฤงคาร
 
1. นางสาวสุกานดา  แก้วกูล
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงปภัสสร  เสาร์สูงเนิน
 
1. นายเจษฎาภรณ์  สันวิลาศ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงฐิตาภา  เหลาตา
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ชื่นชม
3. เด็กหญิงอริศรา    ยกยอคุณ
 
1. นายนิยม  ยอดแสวง
2. นางสาววัลฒนา  ศรีสวัสดิ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 23 เข้าร่วม 28 1. นางสาวปาณิศา  มีเทียม
2. นางสาววรรณนภา  วิไลวงศ์ ณ อยุธยา
3. นายสรจักร  เหลืองภาณุ
 
1. นางสาวมาลี  จิระธนวิทย์
2. นายณัฐพล  มีแก้วน้อย
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงกมลทิพย์   ทันแจ้ง
2. นางสาววาสนา  พันธากุล
 
1. นางสาวยุพิณ  ศาลางาม
2. นายสมภพ  อยู่สบาย
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 12 1. นางสาวกัญญารัตน์  เอี่ยมยิ่ง
2. นางสาวนิลาวัณย์  ยิ้มอยู่
 
1. นางสาวยุพิณ  ศาลางาม
2. นายถวัลย์  ศรีสุขะโต
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 22 1. นางสาวนันธกาณ  ขันทะแสน
 
1. นายจำนง  กงจักร
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  กลิ่นจุ้ย
 
1. นายจำนง  กงจักร
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 4 1. นายณัฐนันท์  ศรีวรนันท์
 
1. นายวัลลภ  วงษ์เนียม
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 5 1. นายวิวัฒน์  โพธิ์เงิน
 
1. นายวัลลภ  วงษ์เนียม
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศรีชัยนาท
 
1. นางวนิดา  เมตตาปก
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 42.5 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงอัญชิษา  ลิ้มสมเกียรติ
 
1. นางสาวซูไลดา  สะดี
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 38 เข้าร่วม 22 1. นายนวมินทร์  โถทอง
 
1. นางสาวซูไลดา  สะดี
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 5 เข้าร่วม 8 1. นางสาวธัญลักษณ์  บุญมาก
2. นายภัทรพล  จำรูญ
 
1. นายชัยราวี  ลาผม
2. นายธนะสิน  รอดทรัพย์