สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 71 เงิน 12 1. นางสาวพรพนิต  แทนรินทร์
2. นายสรจักร  เหลืองภาณุ
3. นางสาวสุพิชชา  จิตวิมุติสุข
 
1. นายเจษฎาภรณ์  สันวิลาศ
2. นางสาวสุกานดา  แก้วกูล
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงอาทิมา  ดาราช
 
1. นายเจษฎาภรณ์  สันวิลาศ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 21 1. นายกฤตวัฒน์  ลิ้มศฤงคาร
 
1. นางสาวสุกานดา  แก้วกูล
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงปภัสสร  เสาร์สูงเนิน
 
1. นายเจษฎาภรณ์  สันวิลาศ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงฐิตาภา  เหลาตา
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ชื่นชม
3. เด็กหญิงอริศรา    ยกยอคุณ
 
1. นายนิยม  ยอดแสวง
2. นางสาววัลฒนา  ศรีสวัสดิ์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 23 เข้าร่วม 28 1. นางสาวปาณิศา  มีเทียม
2. นางสาววรรณนภา  วิไลวงศ์ ณ อยุธยา
3. นายสรจักร  เหลืองภาณุ
 
1. นางสาวมาลี  จิระธนวิทย์
2. นายณัฐพล  มีแก้วน้อย
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปภัสสร  เสาร์สูงเนิน
2. เด็กหญิงภานุมาศ  สายเชื้อ
3. เด็กหญิงอัญชิษา  ลิ้มสมเกียรติ
 
1. นางสาววรรณลุ   จารุจิตร
2. นางศิรินนภา  พรนภดล
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวเบญจมาศ  ธรรมวิชิต
2. นางสาวเพ็ชรา  หอมเกษร
3. นายไตรภพ   ประสิทธิสม
 
1. นางสาววรรณลุ   จารุจิตร
2. นางสาวรัชต์ธร  สังขทิพย์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 91.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกฤตวัฒน์  ลิ้มศฤงคาร
2. นางสาวกุลณัฐ  มณีศรี
3. นางสาวชลดา  นามคำ
4. นายชิณวัตร  โยปัดทุม
5. นางสาวชุลีกร  ไกรรัตน
6. นายณัฐฎภูมินทร์  ทะยอมใหม่
7. นายธิติวุฒิ  ลิขิตวัฒนวิบูลย์
8. นายบูรพา  แจ้งสนิท
9. เด็กหญิงพัชรี  สุภาพ
10. นางสาวพัชรีญา  คำทุย
11. นายพีรพงษ์  รุ่งเรืองแสนสุข
12. นายรุจิภาส  สุขสว่างโรจน์
13. นายรุ่งทรัพย์  นนท์ชัยธีรกุล
14. นางสาวลลิตา  โสภา
15. นางสาววิยกานต์  ภู๋น้อย
16. นายสรวิชญ์  นิ่มน้อม
17. นางสาวสุจิตรา  ด้วงสูงเนิน
18. นายสุรัตน์ชัย  ใจช่วง
19. นางสาวอัญรินทร์  นิธิวิทยาพงศ์
20. นายอิศรา  กลึ่งกลางดอน
 
1. นายสุไกรฤกษ์  ลัดกรูด
2. นางสาวศิริพร  จำปา
3. นายพัชรพล  บัณฑิตเกตุมาลา
4. นายจำรัส  อนันต์กลยุทธ์
5. นางฑิติวรรณ  กิจแก้ว
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 87.34 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิรภัทร  โห้เพ็ชร
2. เด็กชายจิรายุ  หนูจีน
3. เด็กชายณัฐพงศ์  พูลเหล็ก
4. นายติรนันท์  ตุ้มทรัพย์
5. นายธนารักษ์  ขวัญดี
6. นายธรากร  กลัดบ้านห้วย
7. เด็กหญิงนันทกานต์  ด้วงทองอยู่่
8. นางสาวปรีดาพรรณ  มณีศรี
9. นางสาวพรสิริ  สุตะคาน
10. เด็กชายพรเทพ  อ่อนสำลี
11. นายพัฒนะ  เนตรอนงค์
12. นางสาววรนิษฐา  ด้วงทองอยู่่
13. นายศตวรรษ  ขึ้นภู่เขียว
14. นายศรัณย์  อังฉกรรณ์
15. นายศักดิภัทร์  แสงนุภาพ
16. นายสุจินดา  แสนสุข
17. นายสุรพัศ  ตั้งวัฒนดิลกกุล
18. เด็กชายอนุวัฒน์  รักงามเชย
19. นางสาวเบญญาภา  ประสานวงษ์
20. นายเมธี  จิตตภาค
 
1. นางสาวศิริพร  จำปา
2. นายสุไกรฤกษ์  ลัดกรูด
3. นายพัชรพล  บัณฑิตเกตุมาลา
4. นายจำรัส  อนันต์กลยุทธ์
5. นางฑิติวรรณ  กิจแก้ว
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวทิวากร  แซ่เจี่ย
 
1. นางสาวศิริพร  จำปา
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 75 เงิน 26 1. นางสาวธนาภรณ์  บุญรุนโพ
2. นายอชิระ  นพดลไชย
 
1. นายสุไกรฤกษ์  ลัดกรูด
2. นางสาวศิริพร  จำปา
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงกมลทิพย์   ทันแจ้ง
2. นางสาววาสนา  พันธากุล
 
1. นางสาวยุพิณ  ศาลางาม
2. นายสมภพ  อยู่สบาย
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 12 1. นางสาวกัญญารัตน์  เอี่ยมยิ่ง
2. นางสาวนิลาวัณย์  ยิ้มอยู่
 
1. นางสาวยุพิณ  ศาลางาม
2. นายถวัลย์  ศรีสุขะโต
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 65 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงนิวาริน  จันทะรัง
 
1. นายจำนง  กงจักร
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 22 1. นางสาวนันธกาณ  ขันทะแสน
 
1. นายจำนง  กงจักร
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  กลิ่นจุ้ย
 
1. นายจำนง  กงจักร
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายชาญณรงค์  พุมพงษ์
 
1. นายจำนง  กงจักร
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกิ่ง  มีชำนาญ
 
1. นายจำนง  กงจักร
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 73 เงิน 7 1. นายรวิโรจน์  วีระตระกูล
 
1. นายจำนง  กงจักร
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 4 1. นายณัฐนันท์  ศรีวรนันท์
 
1. นายวัลลภ  วงษ์เนียม
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 5 1. นายวิวัฒน์  โพธิ์เงิน
 
1. นายวัลลภ  วงษ์เนียม
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพัฒนะ  เนตรอนงค์
 
1. นายจินดาวรรณ  ศิวะนารถ
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพัชรริน  อุตยันต์
 
1. นางสาวเพทาย  ฐาปนวงศ์เวช
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.67 ทอง 10 1. นางสาววันภา  จันที
 
1. นางสาวจินดาวรรณ  ศิวะนารถ
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายณัฐฏภูมินทร์  ทะยอมใหม่
 
1. นางสาวจินดาวรรณ  ศิวะนารถ
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพัชรริน  อุตยันต์
 
1. นางสาวจินดาวรรณ  ศิวะนารถ
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวพัชรีญา  คำทุย
 
1. นางสาวจินดาวรรณ  ศิวะนารถ
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นางสาววันภา  จันที
 
1. นายธนา  วัฒนเสาวลักษณ์
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 75.67 เงิน 6 1. นายวัฒนะ  เนตรอนงค์
 
1. นางสาวจินดาวรรณ  ศิวะนารถ
 
31 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวณริศรา  สถิตย์สถาพร
2. นางสาววรรณษา  กลัดหวาด
3. นางสาววันภา  จันที
4. นางสาวสิรินณ์ทรา  ฉลาดคิด
5. นางสาวอาริศา  ตระกูลชัยวิโรฒ
6. นายเทพพิทักษ์  กุลศรีนอ
 
1. นางสาวณัฐพร  ทิพย์เนตร
2. นายวัลลภ  วงษ์เนียม
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศรีชัยนาท
 
1. นางวนิดา  เมตตาปก
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 63.2 ทองแดง 14 1. นายจารุวัฒน์  รักธรรมสกุล
 
1. นางสาวกุลสิรา  ชำนิไกร
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 81.6 ทอง 23 1. เด็กหญิงนาตาชา  ศรีกุตา
 
1. นางหงษ์ฟ้า  พานแก้ว
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 68.4 ทองแดง 21 1. นางสาวพรพนิต  แทนรินทร์
 
1. นางสาวปุณณรักษ์  ปุรัมภะเว
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 42.5 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงอัญชิษา  ลิ้มสมเกียรติ
 
1. นางสาวซูไลดา  สะดี
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 38 เข้าร่วม 22 1. นายนวมินทร์  โถทอง
 
1. นางสาวซูไลดา  สะดี
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 80.5 ทอง 7 1. นายขจรยศ  บุญมี
2. นางสาวพรพนิต  แทนรินทร์
3. นางสาวสุพิชชา  จิตวิมุติสุข
4. นายสุรัตน์ชัย  ใจช่วง
5. นายอชิระ  นพดลไชย
 
1. นางสาวปุณณรักษ์  ปุรัมภะเว
2. นางสาวซูไลดา  สะดี
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 82.66 ทอง 8 1. นางสาวจุติพร  จันทร์เจริญ
2. นางสาวธัญชนก  ลงกลิกานนท์
3. นางสาวธัญภา  ทองมณี
4. นางสาวสิรินณ์ทรา  ฉลาดคิด
5. นางสาวอินท์ธิรา  ฉลาดคิด
 
1. นายวงศ์วริศ  นามมะลิธนาสิริ
2. MissXiaoju  Han
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ปิยะวาณิชย์สกุล
2. เด็กหญิงพรปวีณ์  ฤทธิ์ธาอภินันท์
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  วงษ์ใหญ่
2. นางสาวกุลิสรา  ชำนิไกร
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 77 เงิน 8 1. นายสิรภพ  ประเสริฐสัจจะ
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  วงษ์ใหญ่
 
42 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 82.67 ทอง 7 1. นางสาวขวัญฤดี  อุโครต
2. นางสาวปาณิศา  มีเทียม
3. นางสาวสุชาดา  กะสีฟ้า
 
1. นางสาวศิริพร  จำปา
2. นายสุไกรฤกษ์  ลัดกรูด
 
43 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปาณิศา   มีเทียม
2. นางสาววรรณนภา   วิไลวงศ์ ณ อยุธยา
 
1. นางสาวภัทธิยา  การมาสม
 
44 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายปฏิภาณ  ไชยเดช
2. นายศุภโชค  เชิงโชคชัย
 
1. นายธนะสิน  รอดทรัพย์
2. นายชัยราวี  ลาผม
 
45 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 70 เงิน 14 1. เด็กชายปรีชา  กล้ากลาง
2. เด็กชายอภิชาติ  ทศวัฒน์
 
1. นายกิตติ  โสภาที
 
46 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 5 เข้าร่วม 8 1. นางสาวธัญลักษณ์  บุญมาก
2. นายภัทรพล  จำรูญ
 
1. นายชัยราวี  ลาผม
2. นายธนะสิน  รอดทรัพย์
 
47 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 17 1. นายขจรยศ  บุญมี
2. นางสาวธัญลักษณ์  บุญมาก
 
1. นายธนะสิน  รอดทรัพย์
2. นายชัยราวี  ลาผม
 
48 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 82.33 ทอง 7 1. เด็กหญิงณัฐศริน  เลิศบันลือศักดิ์
2. เด็กชายนิภาส  แก้วผกา
3. เด็กหญิงศุภรัตน์  ขันตีจิตร
 
1. นายวีระชัย  เสนารักษ์
2. นายชัยราวี  ลาผม
 
49 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 83.33 ทอง 6 1. นายนรินทร์  เทพวิเชียร
2. นางสาววัชราภรณ์  เทาศิริ
3. นางสาวสุฑามาต  วงศ์เสนา
 
1. นายวีระชัย  เสนารักษ์
2. นางสาวภัทธิยา  การมาสม
 
50 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงชญาดา  สุดเฉลียว
2. เด็กหญิงสุกัญญา  สีคำ
3. เด็กหญิงสุมิตรตรา  แก้วคำ
 
1. นายวีระชัย  เสนารักษ์
2. นายกิตติ  โสภาที
 
51 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 89.33 ทอง 8 1. นายพงศกร  จิตงามพร้อม
2. นางสาวพุทธิชา  สาสนะโสภณ
3. นางสาวสุชาวดี  บุญชัย
 
1. นายวีระชัย  เสนารักษ์
2. นายชัยราวี  ลาผม