สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนธนบุรีศึกษา สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 33 1. เด็กหญิงฐานิสา  เย็นฉ่ำ
 
1. นางสาวสุชาดา  นิมิตรสุมาวงศ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 36 1. เด็กหญิงปุณยาภา  กลิ่นชาวนา
 
1. นายชูชาติ  กมลวิบูลย์นันท์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงสิราพร  พรหมสมบัติ
 
1. นายชูชาติ  กมลวิบูลย์นันท์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงฐานิสา  เย็นฉ่ำ
2. เด็กชายธนกร  เล็กท่าไม้
3. เด็กหญิงเบญญาภา  ใจบุญ
 
1. นางชไมพร  จิตหมั่น
2. นางสาวสุกาญดา  กลัดแพ
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงบุษกร  วรทรัพย์
2. เด็กชายอัศวิน  วัฒนปัญญาขจร
 
1. นายประภาส  ละสอน
2. นายอำนวย  วิกล
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 27 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ปิดตาโส
2. เด็กหญิงวาสิตา  ม่วงรุ่ง
 
1. นายอำนวย  วิกล
2. นางสาวกมล  พลแก้ว