สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนธนบุรีศึกษา สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 63 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงปนัดดา  พระดาพันธ์
 
1. นางสาวสุชาดา  นิมิตรสุมาวงศ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 33 1. เด็กหญิงฐานิสา  เย็นฉ่ำ
 
1. นางสาวสุชาดา  นิมิตรสุมาวงศ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 27 1. เด็กหญิงรพีภัทร  โฉมศรี
 
1. นางสาวกมล  พลแก้ว
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธนกร  เล็กท่าไม้
 
1. นางสาวนันทิชา  ลือทองจักร์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 36 1. เด็กหญิงปุณยาภา  กลิ่นชาวนา
 
1. นายชูชาติ  กมลวิบูลย์นันท์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงสิราพร  พรหมสมบัติ
 
1. นายชูชาติ  กมลวิบูลย์นันท์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงฐานิสา  เย็นฉ่ำ
2. เด็กชายธนกร  เล็กท่าไม้
3. เด็กหญิงเบญญาภา  ใจบุญ
 
1. นางชไมพร  จิตหมั่น
2. นางสาวสุกาญดา  กลัดแพ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายดบัสวิน  ไชยแสนสุข
2. เด็กหญิงบุษกร  วรทรัพย์
 
1. นางสาวสุนันท์  พรหมชนะ
2. นางสุนีย์  พึ่งสูงเนิน
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงบุษกร  วรทรัพย์
2. เด็กชายอัศวิน  วัฒนปัญญาขจร
 
1. นายประภาส  ละสอน
2. นายอำนวย  วิกล
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงเจนจิรา   พลแก้ว
 
1. นายณิทัศธราพง  มีขำ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงรพีภัทร  โฉมศรี
 
1. นายณิทัศธราพง  มีขำ
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 27 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ปิดตาโส
2. เด็กหญิงวาสิตา  ม่วงรุ่ง
 
1. นายอำนวย  วิกล
2. นางสาวกมล  พลแก้ว