สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัญญาปวีร์  อิสระวิทยะชัย
 
1. นางสาวอัญชสา  ยิ้มถนอม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86 ทอง 9 1. เด็กหญิงกุลภัสสร์  บุ้งทอง
 
1. นางสาวอมราภรณ์  ทิพชัย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 81 ทอง 8 1. นางสาวขวัญเรือน  แสนสุข
 
1. นายอาทิตย์  จิตรมั่น
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงญานิศา  ธีรพงษกร
2. เด็กชายสัจจา  ราชา
3. เด็กหญิงสิริกัญญา  สร้อยสลับ
 
1. นางสาววิจิตรา  สามาอาพัฒ
2. นางแสงเลย  สุขสมัย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสายชล  มาตรนอก
2. นางสาวสิตาภา  ภู่แย้ม
3. นางสาวสุภาวดี  สุรชัยสิขวิทย์
 
1. นายฮาดี   บินดู่เหล็ม
2. นางสาวปิยนันท์  กุลมาตย์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมณฑกาญจน์  สดภะวา
2. เด็กหญิงสุธิวัน  ธรรมพงศ์พันธ์
 
1. นางสาวปัทมวรรณ  โชติกลาง
2. นางสาวพรภัทร์สร  แพงแก้ว
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววดีมน  รุ่งนาค
 
1. นางจันทร์เจ้า  เถียรทวี
 
8 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐชนนทน์  บุณยชวเศรษฐ์
2. เด็กชายรัฐธีร์  มิ่งมาลัยรักษ์
3. เด็กหญิงเกตน์นิภา  เงินเหรียญ
 
1. นายธราวุฒ  ภัทรผลพูล
2. นายประกาศิต  บุญวงค์
 
9 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนภูมิ  จันทร์เฮง
2. นายภูมิพิพัฒน์  พรสาโรจน์
3. นายอุดมชัย  ธรรมนาวรรณ
 
1. นายธราวุฒ  ภัทรผลพูล
2. นางภวรัตน  ภัทรผลพูล
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 97 ทอง 4 1. นายพัณณกร  อิทธิฤทธิ์ไพศาล
 
1. นางสุภิดา  วิไลลักษณ์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกุลภัสสร  บุ้งทอง
2. เด็กหญิงนาฏนารี  ไตรยงค์
3. เด็กหญิงปันนา  พันธ์ุภิญโญสวัสดิ์
4. เด็กหญิงพนิดา  พานาดี
5. เด็กหญิงเนตรชนก  ผลแรก
 
1. นางสาวขนิษฐา  เพิ่มพร
2. นางวันเพ็ญ  มีคำแสน
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 81.99 ทอง 8 1. นางสาวณัฐณิชา  มีเจริญ
2. นางสาวทศวรรณ  นันตสินธิ์ุ
3. นางสาวพรรณพฤกษา  โตพูล
4. นางสาวภัทธีมา  นามวงศ์ษา
5. นางสาวสุทธิดา  ลีลางามตระกูล
 
1. นางวันเพ็ญ  มีคำแสน
2. นางสาวขนิษฐา  เพิ่มพร
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงญาดา  แฟมไธสง
2. เด็กหญิงณัฐชา  สมพงษ์
3. เด็กหญิงธัญชนก  จิตรละม้าย
4. เด็กหญิงประภาพร  ทองไพจิตร์
5. เด็กหญิงพรรษา  หัดจุมพล
 
1. นางกรัณฑา  สุธาทรัพย์
2. นายศุภกฤตย์  อุ่นแอ
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฎฐณิชา  กาญจนพันธุ์
2. นางสาวนารดา  ศิริบุญญะสุข
3. นางสาวปณิชา  พรปิติธนาคุณ
4. นายวรระชัย  ลี่แตง
5. นางสาวสลิลญา  ติ้มขลิบ
 
1. นางสาวเพ็ชรชมพู  พิชญ์พันธ์เดชา
2. นายนสิทธิ์  ใหญ่ยิ่ง
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 91.99 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกุลสตรี  ดุลย์
2. นางสาวณฤดี  พ่วงทองคำ
3. นายสุทธิพงศ์  สุบรรณพันธ์
4. นางสาวสุพิชชา  รอดอินทร์
5. นายโยธิน  แสงสกุล
 
1. นายพงศกร  จิรยั่งยืนยง
2. นางไพพร  ดีบาง
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 80.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชนมพร  โพธิ์ศรีทอง
2. นางสาวชนาภัทร  ปั้นกิจดี
3. นายชาญชัย  จันทร์ป้อง
4. นางสาวชาลิสา  เกิดมาก
5. นายฐานันดร  สินธุไชย
6. นางสาวณัฐนิชา  แสงทรัพย์
7. นายณัฐวัฒน์  มหาสุวรรณชัย
8. นายธนกร  รอดคลองตัน
9. นางสาวธวัลพร  ธวัชพันธุ์
10. นางสาวธัญณศิญาพร  เลิศปวีรัตน์
11. นายนันทพันธ์  อมรสิทธิวงศ์
12. นายพงศ์ภัค  เกตุแจ้ง
13. นางสาวภัทรวดี  กำหอม
14. นางสาวรุ่งระวี  ช้างน้อย
15. นายวุฒิกร  เจริญทรัพย์ศรี
16. นายศักดิ์อรุณ  ชัยนาม
17. นางสาวสุรัตนวดี  มีสมบูรณ์
18. นายอนาวิน  พันพลู
19. นางสาวอรวี  เทพมณฑา
20. นางสาวอัญชลีพร  สร้อยเซียน
 
1. นายสุจินดา  คล้ายขำ
2. นางสาวนิติยา  ภักดีบุรี
3. นางสาวเพ็ชรชมพู  พิชญ์พันธ์เดชา
4. นางสาวนาตยา  สุกจั่น
5. นายนสิทธิ์  ใหญ่ยิ่ง
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.65 ทอง 16 1. นางสาวพลอยระรินท์  รัชตารมย์
 
1. นายณัฐวุฒิ  ปั้นเหน่งเพชร
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93.33 ทอง 4 1. นายพงศธร  ปลื้มทวี
2. นางสาวภัทธราพรฐ์  ดวงพัตรา
 
1. นางอังศนา  บุญเฉลิมศักดิ์
2. นางสาวสุภกฤตา  หงษ์ทอง
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวฐิติกานต์  สุวิกะปกรณ์กุล
 
1. นางสาวมาลินี  พลราชม
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณภาดา  พุทธเสน
 
1. นายไพโรจน์  ทองวั่น
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวภูรี  ตั้งจิตเอื้อวิทู
 
1. นายไพโรจน์  ทองวั่น
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงดาริกา  กำเหนิดแก้ว
 
1. นายไพโรจน์  ทองวั่น
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพรชนก  บุญวงศ์วิวัฒน์
 
1. นายไพโรจน์  ทองวั่น
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภัทรพร  แย้มโกสุม
2. เด็กหญิงวัชราภรณ์  จันทร์กลั่น
3. เด็กชายศราวุธ  สุวรรณพิมล
 
1. นายไพโรจน์  ทองวั่น
2. นางสาวมาลินี  พลราชม
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพิชากรณ์  แป๊ะตะเภา
2. นายภูวศักดิ์  ชลมุกข์
3. นายเชาวนันท์  เปรมถทธิ์
 
1. นายไพโรจน์  ทองวั่น
2. นางสาวมาลินี  พลราชม
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนาธิป  การะภักดี
2. เด็กชายนครินทร์    สันโดษ
3. เด็กชายพีระพัฒน์  ตันอุดมศักดิ์
4. เด็กชายวิชญะ  เทือกชาลี
5. เด็กหญิงอรกานต์  ยศมัญกิจ
 
1. นายอิสินธร  เดชคุ้ม
2. นายอัครัช  บุญแท้
3. นายจุมพล  ปัญจะ
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นายชยุตพงศ์  รัตนรักษ์
2. นายทักษ์  ทัพสุรีย์
3. นายธนกร  รอดคลองตัน
4. เด็กชายธนดล  ท่วมสุข
5. นายเมธา  บัวอรุณ
 
1. นายอิสินธร  เดชคุ้ม
2. นายอัครัช  บุญแท้
3. นายจุมพล  ปัญจะ
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภานุพงษ์  รุ่งแสง
 
1. นายอิสินธร  เดชุคุ้ม
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอัญชนา  วัฒนพงษ์
 
1. นายอิสินธร  เดชคุ้ม
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง 5 1. นางสาวณัฐชา  แตงเล็ก
 
1. นายอิสินธร  เดชคุ้ม
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐนันท์  ครุฑแสง
 
1. นายอิสินธร  เดชคุ้ม
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.4 ทอง 8 1. นายทินกร  ศรีหาตา
 
1. นายอิสินธร  เดชคุ้ม
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอัญชนา  วัฒพงษ์
 
1. นายอิสินธร  เดชคุ้ม
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง 6 1. นางสาวณัฐชา  แตงเล็ก
 
1. นายอิสินธร  เดชคุ้ม
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายทักษ์  ทัพสุริย์
 
1. นายอิสินธร  เดชคุ้ม
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววารี  บุนนาค
 
1. นายอิสินธร  เดชคุ้ม
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภานุพงษ์  รุ่งแสง
 
1. นายอิสินธร  เดชคุ้ม
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอรปรียา  โอฬารณรงค์
 
1. นายอิสินธร  เดชคุ้ม
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววารี  บุนนาค
 
1. นายอิสินธร  เดชคุ้ม
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 82.67 ทอง 8 1. เด็กหญิงธยานี  ภูมิประภาส
2. เด็กชายพีระพัฒน์  ตันอุดมศักดิ์
3. เด็กหญิงรดามณี  สุ่มประดิษฐื์
4. เด็กชายรุจิภาส  วารีนิล
5. เด็กหญิงวิทิตา  แซ่แจ่น
6. นายสงกรานต์  บุญขำ
7. นายสิปปกร  รินทศักดิ์
8. เด็กหญิงสุชัญญา  สระทองเนียม
 
1. นายอิสินธร  เดชคุ้ม
2. นายอัครัช  บุญแท้
3. นายจุมพล  ปัญจะ
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 87.8 ทอง 15 1. เด็กชายชานนท์  มูลต้น
 
1. นางดาลัด  นันทวิสูตร
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 81.2 ทอง 4 1. นางสาวจุฑาทิพย์  พวงบุตร
 
1. นางดาลัด  นันทวิสูตร
 
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กชายศุภวัฒน์  พรหมจาต
 
1. นางสาวมนัญญา  รมัยธิติมา
 
44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปรัญชัย  ติ้มขลิบ
2. เด็กหญิงภารวี  รุจิรพงพันธ์
 
1. นางวรณัน  พึ่งคำ
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพิมพ์ชมพู  มิ่งขวัญ
 
1. นางวรณัน  พึ่งคำ
 
46 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชานนท์  มูลต้น
2. เด็กชายญาณวุฒิ  วรนุช
3. เด็กชายภูมิพัทธ  วิโรจน์แสงทอง
4. เด็กชายวีรภัทร  คนดี
5. เด็กชายศตคุณ  อัจฉริยอุสาห์
6. เด็กชายสรวิชญ์  ชื่นฤทัย
7. เด็กชายอัศนี  เลิศรุ้งนภาพร
8. เด็กชายอินทัช  ฉันทสัมพันธ์
 
1. นายภูธร  บ้านเนิน
2. นายธนะกิจ  รุ่งโรจน์
3. นายพรพิทักษ์  จุดเพ็ชรแจ่ม
 
47 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 88.55 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนภัทร  ชื่นฤทัย
2. นายธนานนท์  ชาวโพงพาง
3. นางสาวปริญา  รักษาศรี
4. นายรัฐเวช  สังข์รอด
5. นางสาวอรอารยา  เต็มเจริญมาก
6. นายเรืองศักดิ์  แพงพา
 
1. นายจิตรกร  รัตนพันธุ์
2. นางสาวเพ็ชรชมพู  พิชญ์พันธ์เดชา
3. นายอธิวัฒน์  เงินสมบัติ
 
48 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิติภูมิ  หงษาวดี
2. นางสาวชมพูนุช  วรรณแวงควง
3. นายชมา  ศรีหาสาร
4. นางสาวนุชจรินทร์  ทิพย์แก้ว
5. นายบุญทวี  แสงอำพันธ์
6. นางสาวปัทมาภรณ์  ไชยศรี
7. นายพีรธัช  เอมอิ่ม
8. นางสาวมินทร์ลดา  สะเดา
9. นางสาวลักษมณ  ชีวะวัฒนากร
10. เด็กชายสัจจา  ราชา
 
1. นายฮาดี  บินดู่เหล็ม
2. นายพงศกร  จิรยั่งยืนยง
 
49 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐชา  ตรุวรรณ์
2. เด็กหญิงน้ำฟ้า   นิ่มนุช
 
1. นางสาวรัตนา  กาญจนสาลี
2. นายประเสริฐ  อภิวงค์
 
50 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 81.33 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ทองแน่นสิรินันท์
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  จรุงรัตนาพงศ์
 
1. นางสาวแอมจิรา  จันทร์ลี้
2. นายกฤติกร  ล้อจิตติกุล
 
51 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชาลิสา  ยานสุวรรณ์
2. เด็กหญิงณัฎฐา  บุญธิศาล
3. เด็กหญิงพัชรพร  นิธยาพันธ์
 
1. นางกรรณิการ์  ประเสริฐวุฒิกุล
2. นางสาวกมลชนก  โฉมทัพ
 
52 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 80.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิติภูมิ   หงษาวดี
2. นางสาวณัฎฐณิชา   กาญจนพันธุ์
3. นางสาวสลิลญา   ติ้มขลิบ
 
1. นายธนะกิจ  รุ่งโรจน์
2. นางสาวแอมจิรา  จันทร์ลี้
 
53 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 95.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชลิตา   โสภณสิริ
2. นายรติพงษ์   ฉายทองคำ
3. นางสาวสิรภัทร   ศิริอาภานนท์
 
1. นางสาวธัญดา  ไตรวนาธรรม