สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงพรรณภัสษา  ฉิมเอนก
 
1. นายสมโภช  ไพศาลสมบัติรัตน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 77 เงิน 11 1. เด็กหญิงอัสรีนา  แสงภา
 
1. นางสาวพรภัทร์สร  แพงแก้ว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 72 เงิน 11 1. นางสาวกิตติยาภรณ์  ตะกรุดเที่ยง
 
1. นางสาวรัชพร  วิทยประพัฒน์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 75 เงิน 10 1. เด็กชายบรรณวิชญ์  เต่งแก้ว
2. เด็กหญิงอัสรีนา  แสงภา
 
1. นางสาวกนิษฐา  หลักดี
2. นางสาวชลธิชา  อยู่ยง
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 78 เงิน 8 1. นายสุทธิพงศ์  สุบรรณพันธ์
 
1. นางวันดี  แจ่มพินิจ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 77.32 เงิน 6 1. นางสาวกนกวรรณ  กิจจำนงค์
2. นางสาวกัญญารัตน์  โคตรดี
3. นางสาวกัลยกร  เพียรพิทักษ์
4. นางสาวชนัญญา  ชนะชัยพร
5. นางสาวชลิดา  ศรีลครดี
6. นางสาวญาณิศา  ข่ายสุวรรณ
7. นางสาวณัฐณิชา  มีเจริญ
8. นายธนกร  แก่นการ
9. นายนนทวัฒน์  ฤทธิมะหันต์
10. นายนัทธพงศ์  เชิดวัฒนกิจ
11. นางสาวปรีชฎา  ชนะวิทย์
12. นายพิชยุฒม์  ชุมแก้ว
13. นางสาวพิณกวี  รุ่งเจริญ
14. นายวรภัธรญ์  ดวงพัตรา
15. นางสาวศุภกานต์  ศรสังข์ทอง
16. นายศุภกิตติ์  ขวัญไชยโภคา
17. นายสนทรรศน์  วิริยมโน
18. นายสารัช  พระเอี้ยง
19. นายเรืองศักดิ์  แพงพา
20. นายเสฎฐนันท์  ไชยสุขเจริญกุล
 
1. นายสุจินดา  คล้ายขำ
2. นางสาวนิติยา  ภักดีบุรี
3. นางสาวปริมประภา  แสนท้าว
4. นางพิมพ์นิภา  เกียรติธนโชติกุล
5. นางสาวนาตยา  สุกจั่น
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 23 1. เด็กหญิงฐิติพร  มาลัย
2. เด็กชายเพชรพันธการ  สงคราม
 
1. นางนงนุช  ลิ่วพันธ์พงศ์
2. นางปาฎลีย์  เศวตพงศ์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 74 เงิน 9 1. เด็กหญิงวรรษิกา  ชูโชติ
 
1. นางสาวมาลินี  พลราชม
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 73 เงิน 13 1. นางสาวพุทธรักษา  พิศเจริญ
 
1. นางสาวมาลินี  พลราชม
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 77 เงิน 6 1. นางสาวอามานี  แก้วอาษา
 
1. นายไพโรจน์  ทองวั่น
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 78.33 เงิน 11 1. นายทินกร  ศรีหาดา
 
1. นายอิสินธร  เดชคุ้ม
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 74.67 เงิน 5 1. เด็กชายพันทวี  สวนดี
 
1. นายอิสินธร  เดชคุ้ม
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.67 เงิน 9 1. เด็กหญิงอรปรียา  โอฬารณรงค์
 
1. นายอิสินธร  เดชคุ้ม
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 75.67 เงิน 6 1. นายทินกร  ศรีหาตา
 
1. นายอิสินธร  เดชคุ้ม
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 77.33 เงิน 10 1. นางสาวกานตรัตน์  กองแก้ว
2. นายขจรเกียรติ์  จิตรธรรม
3. นายจิรพัฒน์  เปรมศรี
4. นายชิษณุชา  อิทธิฤทธิ์ไพศาล
5. นางสาวณัฐวรรณ  พบพืช
6. นางสาวนุศรา  ทองเรืองทวีกูล
7. นางสาวปนัดดา  ชิดดี
8. นายเมธา  วัฒนเชาวน์พิสุทธิ์
 
1. นายอิสินธร  เดชคุ้ม
2. นายอัครัช  บุญแท้
3. นายจุมพล  ปัญจะ
 
16 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 76.67 เงิน 4 1. เด็กหญิงจิรัชญา  นิจสุนกิจ
2. เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  รัชตารมย์
3. เด็กหญิงธิดาริญ  สนเจียม
4. เด็กชายธีรภัทร  พรมวงค์
5. เด็กหญิงนิศารัตน์  เจดีย์โน
6. เด็กชายภาณุรุจ  หลวงพันเทา
7. เด็กชายภูวดล  เหลืองพราวฤทธิ์
8. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ขำเจริญ
 
1. นายกายเพชร  สมเพชร
2. นางสาวนฤมล  ไชยวุฒิ
3. นายกิติพงษ์  รสจันทร์
 
17 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นางสาวจิดาภา  หลีกอธรรม
2. นางสาวชฏารัตน์  อินทร์แปลง
3. นางสาวชนาภัทร  ปั้นกิจดี
4. นางสาวธิดารัตน์  ทาปัญญา
5. นางสาวภัทรวดี  กำหอม
6. นางสาวรุ่งระวี  ช้างน้อย
7. นางสาวอมิตา  โตมอญ
8. นางสาวอัญชลีพร  สร้อยเซียน
 
1. นายกายเพชร  สมเพชร
2. นางสาวนฤมล  ไชยวุฒิ
3. นายกิติพงษ์  รสจันทร์
 
18 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 79 เงิน 10 1. นางสาวจรรยาพร  สิริสร้างถาวร
2. นางสาวจิดาภา  หลีกอธรรม
3. นางสาวพรนับพัน  พรมนอก
4. นางสาวภัทรวดี  กำหอม
5. นางสาวรุ่งระวี  ช้างน้อย
6. นางสาวสุรัตนวดี  มีสมบูรณ์
7. นางสาวอมิตา  โตมอญ
8. นางสาวอัญชลีพร  สร้อยเซียน
 
1. นายกายเพชร  สมเพชร
2. นางสาวนฤมล  ไชยวุฒิ
3. นายกิติพงษ์  รสจันทร์
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 71.84 เงิน 12 1. นางสาวธัญญธร  บุญชัยศรี
2. นางสาวปรียาภัทร  รัตนโสภณ
 
1. นายสรวิศ  เร้าอนุรักษ์
2. นางสาวชาคริยา  ธีรสุนทรวัฒน์
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 71.67 เงิน 5 1. นางสาวกัญญาณัฐ  บุญโพธิ์
2. นายธนพล  มะโนเกี๋ยง
3. นางสาวนิชาภา  วิจิตรปรีชากุล
4. นางสาวสุชัญญา  แสนโพธิ์
5. นางสาวเจนจิรา  พรหมประดิษฐ์
 
1. นางสาวจิตรานันท์  จันทิมา
2. นางแสงจันทร์  อาภาวีระ
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 74.33 เงิน 11 1. เด็กหญิงจิราพร  สุริโย
2. เด็กหญิงชนมล  รุ่งโรจนสิวากูล
3. เด็กหญิงเนตรอารี  วิษโณภาส
 
1. นางฐานิต  สุขสนาน
2. นางวิภาวรรณ  มานยีมุด
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 73.66 เงิน 8 1. เด็กหญิงณัชชา  จักราบาตร
2. เด็กชายภานุรุจ  หลวงพันเทา
3. เด็กหญิงวิรัลยุพา  รัตนสกุลดิลก
 
1. นางฐานิต  สุขสนาน
2. นางพัชรี  บุญโพธิ์
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 16 1. นางสาวกัญญารัตน์   หงษ์ทอง
2. นางสาวชัดชากร   เรืองขจร
 
1. นางกรรณิการ์  ประเสริฐวุฒิกุล
2. นางสาวแอมจิรา  จันทร์ลี้