สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 65 ทองแดง 23 1. นางสาวคำหล้า  สมยง
 
1. นางศิริพร  มังกรแก้ว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงชไมภรณ์  สงวนสุวรรณ
 
1. นางสาวปิยนันท์  กุลมาตย์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 9 1. นายกัมพล  ทวีพันธ์
 
1. นายเจนณรงค์  อร่ามรัตนชัย
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 63.7 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชุตินันท์  ไชยวงค์
2. เด็กหญิงญาณิศา  ศรีทวีพูน
3. เด็กชายเจษฎากร  จันทราทิพย์
 
1. นางสาวแสนดี  ว่องวุฒิ
2. นางสาววรรณภรณ์  ทองจันทร์
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 5 1. นางสาวกานต์ธิดา  วรบุตร
2. นางสาวรัตติยากร  ศรีใส
 
1. นายศุภกร  ผันผล
2. นางสาววันนา  กันหาพร
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 66.98 ทองแดง 27 1. เด็กหญิงกานต์ชนก  ด้วงแดง
 
1. นางสาวกรรณิการ์  กลับสกุล
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 67 ทองแดง 8 1. นายธนพัฒน์  ตวงหิรัญโชติ
2. นายพรภวิษย์  รอดขวัญ
 
1. นางสาวชุลีพร  เนืองศรี
2. นายธนพงศ์  แก้ววงศ์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 65 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงอุษา  ฤกษ์พุฒ
 
1. นางสาวมาลินี  พลราชม
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 60 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงชุตินันท์  ชนะวงศ์
2. เด็กหญิงรุ้ง  ประสานแสง
 
1. นายไพโรจน์  ทองวั่น
2. นางสาวมาลินี  พลราชม
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 16 1. เด็กชายธาดา  สาติยะ
 
1. นายไพโรจน์  ทองวั่น
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 60.4 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงศศิพิมพ์   รัศมิทัต
 
1. นางรัชภรณ์  มีล้ำ
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 65 ทองแดง 9 1. นางสาวธมลวรรณ  คนอรร์
 
1. นายพรพิทักษ์  จุดเพ็ชรแจ่ม
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 69.33 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงบุญญารักษ์  วิทยานันตนารมย์
2. เด็กหญิงโสภิตา  นิมิตกอบลาภ
 
1. นางสาวชาคริยา  ธีรสุนทรวัฒน์
2. นายสรวิศ  เร้าอนุรักษ์
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 63.67 ทองแดง 18 1. เด็กชายกฤตพล   เหรียญประยูร
2. เด็กหญิงเกศชฎา  ชมอารีย์
 
1. นางสาวกมลชนก  โฉมทัพ
2. นางสาวแอมจิรา  จันทร์ลี้
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงรมณ  นามเสนา
2. เด็กหญิงสโรชา   กนกทรัพย์
 
1. นางกรรณิการ์  ประเสริฐวุฒิกุล
2. นางสาวแอมจิรา  จันทร์ลี้
 
16 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 65 ทองแดง 4 1. นายชัยธนโชติ   วงศ์ธนารุจน์
2. นายนพรัตน์  เผ่ามงคล
3. นางสาวปิยะบุตร   เมณฑ์กูล
 
1. นายธนะกิจ  รุ่งโรจน์
2. นายกฤติกร  ล้อจิตติกุล