สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อื้อตระกูลชัย
2. เด็กหญิงธาราทิพย์  รูปดี
 
1. นางทานตะวัน  ศิรินพ
2. นางสาวปัทมวรรณ  โชติกลาง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวนวพร  ปฐมเอม
2. นางสาวพิมพ์ชมพู  มิ่งขวัญ
 
1. นางสาวนวลฉวี  นาคจันทร์
2. นายอธิวัฒน์  เงินสมบัติ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายสหัสนัยน์  นุชโยธิน
 
1. นายเจนณรงค์  อร่ามรัตนชัย
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายจักริน  เกิดโชค
2. เด็กชายธนกฤต  จิตธนากรโกศล
 
1. นายประกาศิต  บุญวงค์
2. นายภูธร  บ้านเนิน
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงสุชานันท์  ทองเจียว
 
1. นางสาวพัชรี  บรรพต
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 25 1. นายณภัทร  ตั้งวัจนะโยบาย
 
1. นางรัตนา  พฤกษาปัญญะ
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายศุทธิพัฒน์  อินทร์ประจักษ์
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  ชมฤทธิ์
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 7 1. นางสาวพีชฌา  สีนาค
2. นายพีร์  เนตรสุข
3. นางสาวโบ  เหลืองอรุณ
 
1. นางสาววราภรณ์  ชูบัณฑิต
2. นางอรวลัญช์  ผ่องบุรุษ
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายกฤติพงษ์  จีนาวุฒิ
2. เด็กหญิงพัฐฉยานิณท์  ไทรพันธ์แก้ว
 
1. นายจิรภัทร  อำไพเมือง
2. นางสาวฌุมพรี  โพธิ์เจริญรักษ์