สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงพรรณภัสษา  ฉิมเอนก
 
1. นายสมโภช  ไพศาลสมบัติรัตน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 65 ทองแดง 23 1. นางสาวคำหล้า  สมยง
 
1. นางศิริพร  มังกรแก้ว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 77 เงิน 11 1. เด็กหญิงอัสรีนา  แสงภา
 
1. นางสาวพรภัทร์สร  แพงแก้ว
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 72 เงิน 11 1. นางสาวกิตติยาภรณ์  ตะกรุดเที่ยง
 
1. นางสาวรัชพร  วิทยประพัฒน์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงชไมภรณ์  สงวนสุวรรณ
 
1. นางสาวปิยนันท์  กุลมาตย์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัญญาปวีร์  อิสระวิทยะชัย
 
1. นางสาวอัญชสา  ยิ้มถนอม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86 ทอง 9 1. เด็กหญิงกุลภัสสร์  บุ้งทอง
 
1. นางสาวอมราภรณ์  ทิพชัย
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 81 ทอง 8 1. นางสาวขวัญเรือน  แสนสุข
 
1. นายอาทิตย์  จิตรมั่น
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงญานิศา  ธีรพงษกร
2. เด็กชายสัจจา  ราชา
3. เด็กหญิงสิริกัญญา  สร้อยสลับ
 
1. นางสาววิจิตรา  สามาอาพัฒ
2. นางแสงเลย  สุขสมัย
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสายชล  มาตรนอก
2. นางสาวสิตาภา  ภู่แย้ม
3. นางสาวสุภาวดี  สุรชัยสิขวิทย์
 
1. นายฮาดี   บินดู่เหล็ม
2. นางสาวปิยนันท์  กุลมาตย์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อื้อตระกูลชัย
2. เด็กหญิงธาราทิพย์  รูปดี
 
1. นางทานตะวัน  ศิรินพ
2. นางสาวปัทมวรรณ  โชติกลาง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวนวพร  ปฐมเอม
2. นางสาวพิมพ์ชมพู  มิ่งขวัญ
 
1. นางสาวนวลฉวี  นาคจันทร์
2. นายอธิวัฒน์  เงินสมบัติ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมณฑกาญจน์  สดภะวา
2. เด็กหญิงสุธิวัน  ธรรมพงศ์พันธ์
 
1. นางสาวปัทมวรรณ  โชติกลาง
2. นางสาวพรภัทร์สร  แพงแก้ว
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววดีมน  รุ่งนาค
 
1. นางจันทร์เจ้า  เถียรทวี
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายสหัสนัยน์  นุชโยธิน
 
1. นายเจนณรงค์  อร่ามรัตนชัย
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 9 1. นายกัมพล  ทวีพันธ์
 
1. นายเจนณรงค์  อร่ามรัตนชัย
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐชนนทน์  บุณยชวเศรษฐ์
2. เด็กชายรัฐธีร์  มิ่งมาลัยรักษ์
3. เด็กหญิงเกตน์นิภา  เงินเหรียญ
 
1. นายธราวุฒ  ภัทรผลพูล
2. นายประกาศิต  บุญวงค์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนภูมิ  จันทร์เฮง
2. นายภูมิพิพัฒน์  พรสาโรจน์
3. นายอุดมชัย  ธรรมนาวรรณ
 
1. นายธราวุฒ  ภัทรผลพูล
2. นางภวรัตน  ภัทรผลพูล
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจิรัชญา  กำเนิดคำ
2. เด็กหญิงพิยดา  เอี่ยมสมบูณ
3. เด็กชายรัฐธีร์  มิ่งมาลัยรักษ์
 
1. นางสาวมนัสนันท์  พุ่มดียิ่ง
2. นางกรรณิการ์  มนุญโย
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกันต์กมล  ทิตอร่าม
2. นางสาวกิตติยาภรณ์  ตะกรุดเที่ยง
3. นางสาววิภัชชา  หล่อเหลี่ยม
 
1. นางสาวอำภา  ศรีวงค์ราช
2. นางอรวรรณ  เพอโรดีน
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายจักริน  เกิดโชค
2. เด็กชายธนกฤต  จิตธนากรโกศล
 
1. นายประกาศิต  บุญวงค์
2. นายภูธร  บ้านเนิน
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธนากร  รอดคลองตัน
2. นายปุริม  นภาแจ้ง
 
1. นายภูธร  บ้านเนิน
2. นายประกาศิต  บุญวงค์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงสุชานันท์  ทองเจียว
 
1. นางสาวพัชรี  บรรพต
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 25 1. นายณภัทร  ตั้งวัจนะโยบาย
 
1. นางรัตนา  พฤกษาปัญญะ
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 75 เงิน 10 1. เด็กชายบรรณวิชญ์  เต่งแก้ว
2. เด็กหญิงอัสรีนา  แสงภา
 
1. นางสาวกนิษฐา  หลักดี
2. นางสาวชลธิชา  อยู่ยง
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 78 เงิน 8 1. นายสุทธิพงศ์  สุบรรณพันธ์
 
1. นางวันดี  แจ่มพินิจ
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายศุทธิพัฒน์  อินทร์ประจักษ์
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  ชมฤทธิ์
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 97 ทอง 4 1. นายพัณณกร  อิทธิฤทธิ์ไพศาล
 
1. นางสุภิดา  วิไลลักษณ์
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 63.7 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชุตินันท์  ไชยวงค์
2. เด็กหญิงญาณิศา  ศรีทวีพูน
3. เด็กชายเจษฎากร  จันทราทิพย์
 
1. นางสาวแสนดี  ว่องวุฒิ
2. นางสาววรรณภรณ์  ทองจันทร์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 7 1. นางสาวพีชฌา  สีนาค
2. นายพีร์  เนตรสุข
3. นางสาวโบ  เหลืองอรุณ
 
1. นางสาววราภรณ์  ชูบัณฑิต
2. นางอรวลัญช์  ผ่องบุรุษ
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 5 1. นางสาวกานต์ธิดา  วรบุตร
2. นางสาวรัตติยากร  ศรีใส
 
1. นายศุภกร  ผันผล
2. นางสาววันนา  กันหาพร
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกุลภัสสร  บุ้งทอง
2. เด็กหญิงนาฏนารี  ไตรยงค์
3. เด็กหญิงปันนา  พันธ์ุภิญโญสวัสดิ์
4. เด็กหญิงพนิดา  พานาดี
5. เด็กหญิงเนตรชนก  ผลแรก
 
1. นางสาวขนิษฐา  เพิ่มพร
2. นางวันเพ็ญ  มีคำแสน
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 81.99 ทอง 8 1. นางสาวณัฐณิชา  มีเจริญ
2. นางสาวทศวรรณ  นันตสินธิ์ุ
3. นางสาวพรรณพฤกษา  โตพูล
4. นางสาวภัทธีมา  นามวงศ์ษา
5. นางสาวสุทธิดา  ลีลางามตระกูล
 
1. นางวันเพ็ญ  มีคำแสน
2. นางสาวขนิษฐา  เพิ่มพร
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงญาดา  แฟมไธสง
2. เด็กหญิงณัฐชา  สมพงษ์
3. เด็กหญิงธัญชนก  จิตรละม้าย
4. เด็กหญิงประภาพร  ทองไพจิตร์
5. เด็กหญิงพรรษา  หัดจุมพล
 
1. นางกรัณฑา  สุธาทรัพย์
2. นายศุภกฤตย์  อุ่นแอ
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฎฐณิชา  กาญจนพันธุ์
2. นางสาวนารดา  ศิริบุญญะสุข
3. นางสาวปณิชา  พรปิติธนาคุณ
4. นายวรระชัย  ลี่แตง
5. นางสาวสลิลญา  ติ้มขลิบ
 
1. นางสาวเพ็ชรชมพู  พิชญ์พันธ์เดชา
2. นายนสิทธิ์  ใหญ่ยิ่ง
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 91.99 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกุลสตรี  ดุลย์
2. นางสาวณฤดี  พ่วงทองคำ
3. นายสุทธิพงศ์  สุบรรณพันธ์
4. นางสาวสุพิชชา  รอดอินทร์
5. นายโยธิน  แสงสกุล
 
1. นายพงศกร  จิรยั่งยืนยง
2. นางไพพร  ดีบาง
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 77.32 เงิน 6 1. นางสาวกนกวรรณ  กิจจำนงค์
2. นางสาวกัญญารัตน์  โคตรดี
3. นางสาวกัลยกร  เพียรพิทักษ์
4. นางสาวชนัญญา  ชนะชัยพร
5. นางสาวชลิดา  ศรีลครดี
6. นางสาวญาณิศา  ข่ายสุวรรณ
7. นางสาวณัฐณิชา  มีเจริญ
8. นายธนกร  แก่นการ
9. นายนนทวัฒน์  ฤทธิมะหันต์
10. นายนัทธพงศ์  เชิดวัฒนกิจ
11. นางสาวปรีชฎา  ชนะวิทย์
12. นายพิชยุฒม์  ชุมแก้ว
13. นางสาวพิณกวี  รุ่งเจริญ
14. นายวรภัธรญ์  ดวงพัตรา
15. นางสาวศุภกานต์  ศรสังข์ทอง
16. นายศุภกิตติ์  ขวัญไชยโภคา
17. นายสนทรรศน์  วิริยมโน
18. นายสารัช  พระเอี้ยง
19. นายเรืองศักดิ์  แพงพา
20. นายเสฎฐนันท์  ไชยสุขเจริญกุล
 
1. นายสุจินดา  คล้ายขำ
2. นางสาวนิติยา  ภักดีบุรี
3. นางสาวปริมประภา  แสนท้าว
4. นางพิมพ์นิภา  เกียรติธนโชติกุล
5. นางสาวนาตยา  สุกจั่น
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 80.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชนมพร  โพธิ์ศรีทอง
2. นางสาวชนาภัทร  ปั้นกิจดี
3. นายชาญชัย  จันทร์ป้อง
4. นางสาวชาลิสา  เกิดมาก
5. นายฐานันดร  สินธุไชย
6. นางสาวณัฐนิชา  แสงทรัพย์
7. นายณัฐวัฒน์  มหาสุวรรณชัย
8. นายธนกร  รอดคลองตัน
9. นางสาวธวัลพร  ธวัชพันธุ์
10. นางสาวธัญณศิญาพร  เลิศปวีรัตน์
11. นายนันทพันธ์  อมรสิทธิวงศ์
12. นายพงศ์ภัค  เกตุแจ้ง
13. นางสาวภัทรวดี  กำหอม
14. นางสาวรุ่งระวี  ช้างน้อย
15. นายวุฒิกร  เจริญทรัพย์ศรี
16. นายศักดิ์อรุณ  ชัยนาม
17. นางสาวสุรัตนวดี  มีสมบูรณ์
18. นายอนาวิน  พันพลู
19. นางสาวอรวี  เทพมณฑา
20. นางสาวอัญชลีพร  สร้อยเซียน
 
1. นายสุจินดา  คล้ายขำ
2. นางสาวนิติยา  ภักดีบุรี
3. นางสาวเพ็ชรชมพู  พิชญ์พันธ์เดชา
4. นางสาวนาตยา  สุกจั่น
5. นายนสิทธิ์  ใหญ่ยิ่ง
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 66.98 ทองแดง 27 1. เด็กหญิงกานต์ชนก  ด้วงแดง
 
1. นางสาวกรรณิการ์  กลับสกุล
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.65 ทอง 16 1. นางสาวพลอยระรินท์  รัชตารมย์
 
1. นายณัฐวุฒิ  ปั้นเหน่งเพชร
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 23 1. เด็กหญิงฐิติพร  มาลัย
2. เด็กชายเพชรพันธการ  สงคราม
 
1. นางนงนุช  ลิ่วพันธ์พงศ์
2. นางปาฎลีย์  เศวตพงศ์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93.33 ทอง 4 1. นายพงศธร  ปลื้มทวี
2. นางสาวภัทธราพรฐ์  ดวงพัตรา
 
1. นางอังศนา  บุญเฉลิมศักดิ์
2. นางสาวสุภกฤตา  หงษ์ทอง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 -1 - 1. เด็กหญิงฐิตารีย์  วันพุดชา
2. เด็กหญิงทินมณี  อมรศิรินภา
3. เด็กหญิงบุญญารักษ์  วิทยานันตนารมย์
4. เด็กหญิงบุณยานุช  แตงภู่
5. เด็กหญิงปาวรรณภรณ์  รัชตนวหิรัญ
6. เด็กหญิงปุณณดา  เขจรนิตย์
7. เด็กหญิงวิภาษณีย์  พรเกษมประเสริฐ
8. เด็กชายศรายุทธ  หมีป่า
9. เด็กหญิงศิครินทร์  บำรุงพืช
10. เด็กหญิงสโรชา  พงษ์พิพัฒน์
 
1. นายพุทธัย  เพื่อรอดวงษ์
2. นางสาวประภารัตน์  อรุณภู่
3. นางจรุงพร  มิ่งสมร
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายกฤติพงษ์  จีนาวุฒิ
2. เด็กหญิงพัฐฉยานิณท์  ไทรพันธ์แก้ว
 
1. นายจิรภัทร  อำไพเมือง
2. นางสาวฌุมพรี  โพธิ์เจริญรักษ์
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 67 ทองแดง 8 1. นายธนพัฒน์  ตวงหิรัญโชติ
2. นายพรภวิษย์  รอดขวัญ
 
1. นางสาวชุลีพร  เนืองศรี
2. นายธนพงศ์  แก้ววงศ์
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 65 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงอุษา  ฤกษ์พุฒ
 
1. นางสาวมาลินี  พลราชม
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวฐิติกานต์  สุวิกะปกรณ์กุล
 
1. นางสาวมาลินี  พลราชม
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 74 เงิน 9 1. เด็กหญิงวรรษิกา  ชูโชติ
 
1. นางสาวมาลินี  พลราชม
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 73 เงิน 13 1. นางสาวพุทธรักษา  พิศเจริญ
 
1. นางสาวมาลินี  พลราชม
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณภาดา  พุทธเสน
 
1. นายไพโรจน์  ทองวั่น
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวภูรี  ตั้งจิตเอื้อวิทู
 
1. นายไพโรจน์  ทองวั่น
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงดาริกา  กำเหนิดแก้ว
 
1. นายไพโรจน์  ทองวั่น
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพรชนก  บุญวงศ์วิวัฒน์
 
1. นายไพโรจน์  ทองวั่น
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 60 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงชุตินันท์  ชนะวงศ์
2. เด็กหญิงรุ้ง  ประสานแสง
 
1. นายไพโรจน์  ทองวั่น
2. นางสาวมาลินี  พลราชม
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 16 1. เด็กชายธาดา  สาติยะ
 
1. นายไพโรจน์  ทองวั่น
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 77 เงิน 6 1. นางสาวอามานี  แก้วอาษา
 
1. นายไพโรจน์  ทองวั่น
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภัทรพร  แย้มโกสุม
2. เด็กหญิงวัชราภรณ์  จันทร์กลั่น
3. เด็กชายศราวุธ  สุวรรณพิมล
 
1. นายไพโรจน์  ทองวั่น
2. นางสาวมาลินี  พลราชม
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพิชากรณ์  แป๊ะตะเภา
2. นายภูวศักดิ์  ชลมุกข์
3. นายเชาวนันท์  เปรมถทธิ์
 
1. นายไพโรจน์  ทองวั่น
2. นางสาวมาลินี  พลราชม
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปวิศา  กุลชาติ
 
1. นายจุมพล  ปัญจะ
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  รังผิ้ง
 
1. นายจุมพล  ปัญจะ
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาววณิชยา  สุขสวัสดิ์
 
1. นายจุมพล  ปัญจะ
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนาธิป  การะภักดี
2. เด็กชายนครินทร์    สันโดษ
3. เด็กชายพีระพัฒน์  ตันอุดมศักดิ์
4. เด็กชายวิชญะ  เทือกชาลี
5. เด็กหญิงอรกานต์  ยศมัญกิจ
 
1. นายอิสินธร  เดชคุ้ม
2. นายอัครัช  บุญแท้
3. นายจุมพล  ปัญจะ
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นายชยุตพงศ์  รัตนรักษ์
2. นายทักษ์  ทัพสุรีย์
3. นายธนกร  รอดคลองตัน
4. เด็กชายธนดล  ท่วมสุข
5. นายเมธา  บัวอรุณ
 
1. นายอิสินธร  เดชคุ้ม
2. นายอัครัช  บุญแท้
3. นายจุมพล  ปัญจะ
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภานุพงษ์  รุ่งแสง
 
1. นายอิสินธร  เดชุคุ้ม
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 78.33 เงิน 11 1. นายทินกร  ศรีหาดา
 
1. นายอิสินธร  เดชคุ้ม
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอัญชนา  วัฒนพงษ์
 
1. นายอิสินธร  เดชคุ้ม
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง 5 1. นางสาวณัฐชา  แตงเล็ก
 
1. นายอิสินธร  เดชคุ้ม
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐนันท์  ครุฑแสง
 
1. นายอิสินธร  เดชคุ้ม
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.4 ทอง 8 1. นายทินกร  ศรีหาตา
 
1. นายอิสินธร  เดชคุ้ม
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอัญชนา  วัฒพงษ์
 
1. นายอิสินธร  เดชคุ้ม
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง 6 1. นางสาวณัฐชา  แตงเล็ก
 
1. นายอิสินธร  เดชคุ้ม
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 74.67 เงิน 5 1. เด็กชายพันทวี  สวนดี
 
1. นายอิสินธร  เดชคุ้ม
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายทักษ์  ทัพสุริย์
 
1. นายอิสินธร  เดชคุ้ม
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.67 เงิน 9 1. เด็กหญิงอรปรียา  โอฬารณรงค์
 
1. นายอิสินธร  เดชคุ้ม
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววารี  บุนนาค
 
1. นายอิสินธร  เดชคุ้ม
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภานุพงษ์  รุ่งแสง
 
1. นายอิสินธร  เดชคุ้ม
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 75.67 เงิน 6 1. นายทินกร  ศรีหาตา
 
1. นายอิสินธร  เดชคุ้ม
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอรปรียา  โอฬารณรงค์
 
1. นายอิสินธร  เดชคุ้ม
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววารี  บุนนาค
 
1. นายอิสินธร  เดชคุ้ม
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 82.67 ทอง 8 1. เด็กหญิงธยานี  ภูมิประภาส
2. เด็กชายพีระพัฒน์  ตันอุดมศักดิ์
3. เด็กหญิงรดามณี  สุ่มประดิษฐื์
4. เด็กชายรุจิภาส  วารีนิล
5. เด็กหญิงวิทิตา  แซ่แจ่น
6. นายสงกรานต์  บุญขำ
7. นายสิปปกร  รินทศักดิ์
8. เด็กหญิงสุชัญญา  สระทองเนียม
 
1. นายอิสินธร  เดชคุ้ม
2. นายอัครัช  บุญแท้
3. นายจุมพล  ปัญจะ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 77.33 เงิน 10 1. นางสาวกานตรัตน์  กองแก้ว
2. นายขจรเกียรติ์  จิตรธรรม
3. นายจิรพัฒน์  เปรมศรี
4. นายชิษณุชา  อิทธิฤทธิ์ไพศาล
5. นางสาวณัฐวรรณ  พบพืช
6. นางสาวนุศรา  ทองเรืองทวีกูล
7. นางสาวปนัดดา  ชิดดี
8. นายเมธา  วัฒนเชาวน์พิสุทธิ์
 
1. นายอิสินธร  เดชคุ้ม
2. นายอัครัช  บุญแท้
3. นายจุมพล  ปัญจะ
 
82 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 76.67 เงิน 4 1. เด็กหญิงจิรัชญา  นิจสุนกิจ
2. เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  รัชตารมย์
3. เด็กหญิงธิดาริญ  สนเจียม
4. เด็กชายธีรภัทร  พรมวงค์
5. เด็กหญิงนิศารัตน์  เจดีย์โน
6. เด็กชายภาณุรุจ  หลวงพันเทา
7. เด็กชายภูวดล  เหลืองพราวฤทธิ์
8. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ขำเจริญ
 
1. นายกายเพชร  สมเพชร
2. นางสาวนฤมล  ไชยวุฒิ
3. นายกิติพงษ์  รสจันทร์
 
83 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นางสาวจิดาภา  หลีกอธรรม
2. นางสาวชฏารัตน์  อินทร์แปลง
3. นางสาวชนาภัทร  ปั้นกิจดี
4. นางสาวธิดารัตน์  ทาปัญญา
5. นางสาวภัทรวดี  กำหอม
6. นางสาวรุ่งระวี  ช้างน้อย
7. นางสาวอมิตา  โตมอญ
8. นางสาวอัญชลีพร  สร้อยเซียน
 
1. นายกายเพชร  สมเพชร
2. นางสาวนฤมล  ไชยวุฒิ
3. นายกิติพงษ์  รสจันทร์
 
84 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 79 เงิน 10 1. นางสาวจรรยาพร  สิริสร้างถาวร
2. นางสาวจิดาภา  หลีกอธรรม
3. นางสาวพรนับพัน  พรมนอก
4. นางสาวภัทรวดี  กำหอม
5. นางสาวรุ่งระวี  ช้างน้อย
6. นางสาวสุรัตนวดี  มีสมบูรณ์
7. นางสาวอมิตา  โตมอญ
8. นางสาวอัญชลีพร  สร้อยเซียน
 
1. นายกายเพชร  สมเพชร
2. นางสาวนฤมล  ไชยวุฒิ
3. นายกิติพงษ์  รสจันทร์
 
85 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 60.4 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงศศิพิมพ์   รัศมิทัต
 
1. นางรัชภรณ์  มีล้ำ
 
86 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวนภสร  บุญพิทักษ์
 
1. นางรัชภรณ์  มีล้ำ
 
87 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 87.8 ทอง 15 1. เด็กชายชานนท์  มูลต้น
 
1. นางดาลัด  นันทวิสูตร
 
88 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 81.2 ทอง 4 1. นางสาวจุฑาทิพย์  พวงบุตร
 
1. นางดาลัด  นันทวิสูตร
 
89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กชายศุภวัฒน์  พรหมจาต
 
1. นางสาวมนัญญา  รมัยธิติมา
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 65 ทองแดง 9 1. นางสาวธมลวรรณ  คนอรร์
 
1. นายพรพิทักษ์  จุดเพ็ชรแจ่ม
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 69.33 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงบุญญารักษ์  วิทยานันตนารมย์
2. เด็กหญิงโสภิตา  นิมิตกอบลาภ
 
1. นางสาวชาคริยา  ธีรสุนทรวัฒน์
2. นายสรวิศ  เร้าอนุรักษ์
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 71.84 เงิน 12 1. นางสาวธัญญธร  บุญชัยศรี
2. นางสาวปรียาภัทร  รัตนโสภณ
 
1. นายสรวิศ  เร้าอนุรักษ์
2. นางสาวชาคริยา  ธีรสุนทรวัฒน์
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 -1 - 1. นายองค์กร  เขียววิชัย
2. นายเทอดศักดิ์  เนี๋ยมเจริญ
 
1. นายสรวิศ  เร้าอนุรักษ์
2. นางสาวชาคริยา  ธีรสุนทรวัฒน์
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปรัญชัย  ติ้มขลิบ
2. เด็กหญิงภารวี  รุจิรพงพันธ์
 
1. นางวรณัน  พึ่งคำ
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพิมพ์ชมพู  มิ่งขวัญ
 
1. นางวรณัน  พึ่งคำ
 
96 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชานนท์  มูลต้น
2. เด็กชายญาณวุฒิ  วรนุช
3. เด็กชายภูมิพัทธ  วิโรจน์แสงทอง
4. เด็กชายวีรภัทร  คนดี
5. เด็กชายศตคุณ  อัจฉริยอุสาห์
6. เด็กชายสรวิชญ์  ชื่นฤทัย
7. เด็กชายอัศนี  เลิศรุ้งนภาพร
8. เด็กชายอินทัช  ฉันทสัมพันธ์
 
1. นายภูธร  บ้านเนิน
2. นายธนะกิจ  รุ่งโรจน์
3. นายพรพิทักษ์  จุดเพ็ชรแจ่ม
 
97 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 88.55 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนภัทร  ชื่นฤทัย
2. นายธนานนท์  ชาวโพงพาง
3. นางสาวปริญา  รักษาศรี
4. นายรัฐเวช  สังข์รอด
5. นางสาวอรอารยา  เต็มเจริญมาก
6. นายเรืองศักดิ์  แพงพา
 
1. นายจิตรกร  รัตนพันธุ์
2. นางสาวเพ็ชรชมพู  พิชญ์พันธ์เดชา
3. นายอธิวัฒน์  เงินสมบัติ
 
98 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิติภูมิ  หงษาวดี
2. นางสาวชมพูนุช  วรรณแวงควง
3. นายชมา  ศรีหาสาร
4. นางสาวนุชจรินทร์  ทิพย์แก้ว
5. นายบุญทวี  แสงอำพันธ์
6. นางสาวปัทมาภรณ์  ไชยศรี
7. นายพีรธัช  เอมอิ่ม
8. นางสาวมินทร์ลดา  สะเดา
9. นางสาวลักษมณ  ชีวะวัฒนากร
10. เด็กชายสัจจา  ราชา
 
1. นายฮาดี  บินดู่เหล็ม
2. นายพงศกร  จิรยั่งยืนยง
 
99 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 71.67 เงิน 5 1. นางสาวกัญญาณัฐ  บุญโพธิ์
2. นายธนพล  มะโนเกี๋ยง
3. นางสาวนิชาภา  วิจิตรปรีชากุล
4. นางสาวสุชัญญา  แสนโพธิ์
5. นางสาวเจนจิรา  พรหมประดิษฐ์
 
1. นางสาวจิตรานันท์  จันทิมา
2. นางแสงจันทร์  อาภาวีระ
 
100 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 74.33 เงิน 11 1. เด็กหญิงจิราพร  สุริโย
2. เด็กหญิงชนมล  รุ่งโรจนสิวากูล
3. เด็กหญิงเนตรอารี  วิษโณภาส
 
1. นางฐานิต  สุขสนาน
2. นางวิภาวรรณ  มานยีมุด
 
101 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 73.66 เงิน 8 1. เด็กหญิงณัชชา  จักราบาตร
2. เด็กชายภานุรุจ  หลวงพันเทา
3. เด็กหญิงวิรัลยุพา  รัตนสกุลดิลก
 
1. นางฐานิต  สุขสนาน
2. นางพัชรี  บุญโพธิ์
 
102 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 63.67 ทองแดง 18 1. เด็กชายกฤตพล   เหรียญประยูร
2. เด็กหญิงเกศชฎา  ชมอารีย์
 
1. นางสาวกมลชนก  โฉมทัพ
2. นางสาวแอมจิรา  จันทร์ลี้
 
103 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงรมณ  นามเสนา
2. เด็กหญิงสโรชา   กนกทรัพย์
 
1. นางกรรณิการ์  ประเสริฐวุฒิกุล
2. นางสาวแอมจิรา  จันทร์ลี้
 
104 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 16 1. นางสาวกัญญารัตน์   หงษ์ทอง
2. นางสาวชัดชากร   เรืองขจร
 
1. นางกรรณิการ์  ประเสริฐวุฒิกุล
2. นางสาวแอมจิรา  จันทร์ลี้
 
105 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐชา   ตรุวรรณ์
2. เด็กหญิงน้ำฟ้า   นิ่มนุช
 
1. นางสาวรัตนา  กาญจนสาลี
2. นางสาวกมลชนก  โฉมทัพ
 
106 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐชา  ตรุวรรณ์
2. เด็กหญิงน้ำฟ้า   นิ่มนุช
 
1. นางสาวรัตนา  กาญจนสาลี
2. นายประเสริฐ  อภิวงค์
 
107 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 81.33 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ทองแน่นสิรินันท์
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  จรุงรัตนาพงศ์
 
1. นางสาวแอมจิรา  จันทร์ลี้
2. นายกฤติกร  ล้อจิตติกุล
 
108 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชาลิสา  ยานสุวรรณ์
2. เด็กหญิงณัฎฐา  บุญธิศาล
3. เด็กหญิงพัชรพร  นิธยาพันธ์
 
1. นางกรรณิการ์  ประเสริฐวุฒิกุล
2. นางสาวกมลชนก  โฉมทัพ
 
109 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 65 ทองแดง 4 1. นายชัยธนโชติ   วงศ์ธนารุจน์
2. นายนพรัตน์  เผ่ามงคล
3. นางสาวปิยะบุตร   เมณฑ์กูล
 
1. นายธนะกิจ  รุ่งโรจน์
2. นายกฤติกร  ล้อจิตติกุล
 
110 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายชิษณุพงศ์   สินสุทธิวัจน์
2. เด็กชายรัฐธีร์   มิ่งมาลัยรักษ์
3. เด็กชายสหัสนัยน์   นุชโยธิน
 
1. นายธนะกิจ  รุ่งโรจน์
 
111 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 -1 - 1. นายจิรา  ซาลวาลา
2. นายธนดล   ล่ำสัน
3. นายภาณุพงศ์   เอี้ยงชะอุ่ม
 
1. นายธนะกิจ  รุ่งโรจน์
2. นายประเสริฐ  อภิวงค์
 
112 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 80.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิติภูมิ   หงษาวดี
2. นางสาวณัฎฐณิชา   กาญจนพันธุ์
3. นางสาวสลิลญา   ติ้มขลิบ
 
1. นายธนะกิจ  รุ่งโรจน์
2. นางสาวแอมจิรา  จันทร์ลี้
 
113 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 95.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชลิตา   โสภณสิริ
2. นายรติพงษ์   ฉายทองคำ
3. นางสาวสิรภัทร   ศิริอาภานนท์
 
1. นางสาวธัญดา  ไตรวนาธรรม