สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 83 ทอง 14 1. นางสาวกนกพร  แซ่อั่ง
 
1. นายอดิศร  ขาวสะอาด
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปัญญาพร  สุวรรณสาร
2. นางสาวยอง  ซาเย็น
3. นางสาวสมพร  สระแก้ว
 
1. นางสาววิมล  แสงนาค
2. นางอมรรัตน์  เกตุใหญ่
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชาย ศรัญญู   สราวุธจิรพงศ์
2. เด็กชาย เสรี   แสงทวี
3. เด็กชายสาย    นามหงษ์
 
1. นางสาวสุภัทรา   ไชยดา
2. นางสาวเพชรัตน์   คงคล้าย
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 18 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ส่องแสง
 
1. นางสาวธิชาพร  แก้วแสงแจ่ม
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพิชิตชัย  เข็มพันธ์
 
1. นางสาวธิชาพร  แก้วแสงแจ่ม
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.33 ทอง 16 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  แก้วสำโรง
2. เด็กชายสธน  ชนกศรีธร
 
1. นางสาวไพรินทร์  สระแก้ว
2. นางสาวหทัยรัตน์  เรณุมาน
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80 ทอง 22 1. นายวัฒนพงษ์  ม่วงยิ้ม
2. นางสาวอำพร  อ่ำชัยภูมิ
 
1. นางสาวไพรินทร์  สระแก้ว
2. นางสาวหทัยรัตน์  เรณุมาน
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนากร  สุขสุด
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  สิริโชคสวัสดิ์
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 82.33 ทอง 8 1. นางสาวทาริกา  ฝั้นแบน
2. นางสาวศุภมาส  สุทธิประภา
3. นางสาวโสรยา  บัวกอง
 
1. นางธมนวรรณ  พลกล้า
2. นางสาวณัฐพร  โคเลิศ
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 80.25 ทอง 6 1. นายจักรพันธุ์  พลสิมมา
2. นายจักรพันธ์  คล้อยน้อย
3. นางสาวปรญาณ์  ไตรโชค
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  เรณุมาน
2. นางสาวธัญวลัย  อติชาติ