สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 78 เงิน 18 1. เด็กหญิงอภิสรา  วงษา
 
1. นางสาวอุมาพร  บัวศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 74 เงิน 22 1. นางสาวอำพร  อ่ำชัยภูมิ
 
1. นางสาวอุมาพร  บัวศรี
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงปรายฝัน  เพร็ชดี
2. เด็กหญิงพรธิดา  แสนสะท้าน
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  อ่อนทำ
 
1. นางมยุรา  แสงสุวรรณ์
2. นางสาวสรินนา  รักอนันตชัย
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 74 เงิน 10 1. นายวีระชัย  แซ่หล่ำ
2. นางสาวศิวพร  ศิริเมือง
3. นางสาวอนุรักษ์  ดอนโคกสูง
 
1. นางสาวสรินนา  รักอนันตชัย
2. นายกรกฎ  จันทร์พงษ์
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กชายกฤติพัฒน์  ชโลธร
2. เด็กชายภาณุภพ  มิ่งระกูล
3. เด็กชายยศพล  ทุ่งแฝก
 
1. นางสาววิมล  แสงนาค
2. นางอมรรัตน์  เกตุใหญ่
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 78.5 เงิน 6 1. นายธีรภัทร  มั่นคง
2. นายสิทธิโชค  นุยลา
3. นางสาวเพ็ญศิริ  ศิริวนิชย์วงค์
 
1. นางสาวสรินนา  รักอนันตชัย
2. นางอมรรัตน์  เกตุใหญ่
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 72 เงิน 16 1. เด็กหญิงชญานันท์  ต่ำชัยภูมิ
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  ขันโท
3. เด็กชายเอกราช  โพธิ์ศรี
 
1. นางสาวน้ำฝน  แหวนเงิน
2. นางสาวอภิษฎา  พรหมสถิตย์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 76.32 เงิน 16 1. นายจักรพันธ์   พลสิมมา
2. นางสาวชุติกาญจน์  กาญจนจิตวิสุทธิ์
3. นางสาวณัฐริกา  จันทำ
4. นางสาวปรญาณ์  ไตรโชค
5. นางสาวสุชาดา  มีสำแดง
 
1. นางสาวไพรินทร์  สระแก้ว
2. นางสาวธิชาพร  แก้วแสงแจ่ม
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.33 เงิน 16 1. เด็กหญิงอริสรา  ทองทวี
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  สิริโชคสวัสดิ์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 70 เงิน 24 1. นางสาวสุชาดา  มีสำแดง
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  สิริโชคสวัสดิ์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73 เงิน 13 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  เข้มแข็ง
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  สิริโชคสวัสดิ์
 
12 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 73 เงิน 13 1. เด็กหญิงธัญพิชชา   โสดามุข
2. เด็กหญิงพิมลรัตน์  เปียบุญ
3. เด็กหญิงวิลาวัลย์  พุ่มเรือง
4. เด็กหญิงสุพรรณิการ์   สุริยกานต์
5. เด็กหญิงอารียา   เมืองโคตร
6. เด็กหญิงอิศรา   ทุมสิงห์
7. เด็กหญิงเมทรินทร์  มุ่งดี
8. เด็กหญิงแพรวรวี  ผ่องใส
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  สิริโชคสวัสดิ์
2. นายประวัติ  อุณธุโร
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 71.2 เงิน 11 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  จันทะวิชัย
2. เด็กชายณัฎฐพล  บุญช่วย
3. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  เข้มแข็ง
4. เด็กหญิงศิราพร  ฉิมแก้ว
5. เด็กชายแทมมี่  ยินดี
 
1. นางสาวพิชชุดา  น่วมนองบุญ
2. นางสาวจิณณ์ณิชา  กาแก้ว
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 78.9 เงิน 8 1. นางสาวณัฐกมล   พุดขาว
2. นางสาวนันท์นภัส  นาควัชระ
3. นางสาวภัคจิรา  สังขบูรณ์
4. นายยุทธนา  ดวงจันทร์
5. นางสาวศศิธร  ช่อพุ่ม
 
1. นางสาวพิชชุดา  น่วมนองบุญ
2. นางสาวจิณณ์ณิชา  กาแก้ว
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 73 เงิน 12 1. เด็กหญิงจันทร์ศิริ  จิตรดี
2. เด็กหญิงศราธร  ไข่กลิ่น
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  วิยะโคตร
 
1. นางธมนวรรณ  พลกล้า
2. นางสาวสัณห์ทยา  ปานมณี
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงปาริชาติ  แพงคำตา
2. เด็กหญิงศยามล  นามศักดิ์
3. เด็กหญิงอรทัย  บุญแจ่ม
 
1. นางธมนวรรณ  พลกล้า
2. นายอดิศร  ขาวสะอาด
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 72.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจุฬารัตน์  อาจอุดร
2. นางสาวชุติกาญจน์  กาญจนจิตวิสุทธิ์
3. นางสาวปรารถนา  กองกวด
 
1. นางธมนวรรณ  พลกล้า
2. นางสาวอุมาพร  บัวศรี