สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 62 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  พรมดอนกลอย
 
1. นางสาวสัณห์ทยา  ปานมณี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 61 ทองแดง 31 1. นางสาวชนัญธิดา  ช้อยเพ็ง
 
1. นางสาวณัฐพร  โคเลิศ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ส่องแสง
2. เด็กชายปัณณธร  ไร่สงวน
3. เด็กหญิงศุภัชญา  ตาติ๊ดแสง
 
1. นายพงศ์ปุญญาวีร์  กล่ำดิษฐ์
2. นางสาวอุมาพร  บัวศรี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 63 ทองแดง 21 1. นายปัญญาพร  สุวรรณสาร
2. นางสาวยอง  ซาเย็น
3. นางสาวสมพร  สระแก้ว
 
1. นายอดิศร  ขาวสะอาด
2. นายพงศ์ปุญญาวีร์  กล่ำดิษฐ์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 69 ทองแดง 23 1. เด็กชายจักรพันธ์  คล้อยน้อย
2. นางสาวทาริกา  ฝั้นแบน
3. นายพิชิตชัย  เข็มพันธ์
 
1. นางสาววิมล  แสงนาค
2. นางอมรรัตน์  เกตุใหญ่
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 6 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  อุดมผล
2. เด็กชายแววตา   แก้วภูเวียง
 
1. นางสาวเพชรัตน์  คงคล้าย
2. นายธวัชชัย  คำดอกไม้
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 65.33 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงณิชกานต์  สถานพงษ์
2. เด็กชายธนากร  สุวรรณแสน
3. เด็กหญิงรัตนากร  ทุมมา
4. เด็กหญิงศุภัชญา  ตาติ๊ดแสง
5. เด็กหญิงอริยา  มาลี
 
1. นางสาวชุติมา  ภู่ประสงค์
2. นางสาวไพรินทร์  สระแก้ว
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 61.98 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกุลยา  หาญชู
2. เด็กชายจาตุพัฒน์  กังวานคุนากร
3. เด็กหญิงชลธิชา  กุลหนองแดง
4. เด็กหญิงชุติพันธ์  ทองสุข
5. เด็กชายณัฏฐ์ธนัน  หนูทองอินทร์
6. เด็กหญิงบัณฑิตา  จันทรา
7. เด็กหญิงปรายฝัน  เพร็ชดี
8. เด็กหญิงปวีณา  ดนตรี
9. เด็กหญิงปารีณา  แซ่ห่อ
10. เด็กหญิงพัชรภรณ์  หล้าอยู่
11. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  ฉลาดดี
12. เด็กหญิงรัตติกา  หล้าถลา
13. เด็กหญิงสุธาทิพย์  เมธาวรโชติ
14. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  สุริยกานต์
15. เด็กหญิงสุภเนตร์  แทนวันดี
16. เด็กชายสุเมธ  เอกศรี
17. เด็กหญิงอริสรา  ทองทวี
18. เด็กหญิงอัชราภรณ์  พัตราภรณ์
19. เด็กชายเสริมพัฒน์  ดิษฐ์เอม
20. เด็กหญิงแสง  ตาวงษ์
 
1. นายอมรเทพ  สาสีมา
2. นางกัญธศิณุวัน  เกิดประวีพัส
3. นางสาวชุติมา  ภู่ประสงค์
4. นางสาวธิชาพร  แก้วแสงแจ่ม
5. นางสาวหทัยรัตน์  เรณุมาน
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 66.67 ทองแดง 18 1. นางสาวอำพร  อ่ำชัยภูมิ
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  สิริโชคสวัสดิ์
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 63.8 ทองแดง 31 1. เด็กชายณภัทร์   เอกศรี
 
1. นางรัชนี  วงศ์พัฒนกิจ
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 61.4 ทองแดง 23 1. นางสาวศุภาพิชญ์   เนตรอาภา
 
1. นางนริสรา  เดชพรหม
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 66.99 ทองแดง 10 1. นางสาวจุไลรัตน์  รวมสุขยิ่ง
 
1. นางสาวกิรณา  ตะเพียนทอง
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 64.65 ทองแดง 14 1. นางสาวชุติมณฑ์   คล้ายแจ้ง
2. นายธนวัฒน์  สุวรรณแสน
3. นางสาวปาริฉัตร   เปลี่ยนศรี
4. นายวรพล   นันทหมุด
5. นางสาวสุวรรณา   จันทรจร
 
1. นางสาวกิรณา  ตะเพียนทอง
2. นางสาวมยุรี  เดชแพง
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงชญานิศ  แซ่อุ่ย
2. เด็กชายสาย   นามหงษ์
 
1. นางรัชนี  วงศ์พัฒนกิจ
2. นางสาวพิชชุดา  น่วมนองบุญ
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 15 1. นายอาณุภาพ   ชลพันธสัมฤทธิ์
 
1. นางนริสรา  เดชพรหม