สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 37 1. เด็กหญิงชนิกานต์  วงศ์ษา
 
1. นางสาวณัฐพร  โคเลิศ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 47 เข้าร่วม 34 1. นายภาคินัย  ศรีทานันท์
 
1. นายอดิศร  ขาวสะอาด
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 36 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  พันธ์อุไร
 
1. นางสาวสัณห์ทยา  ปานมณี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกษมา  ปินทสูต
2. เด็กหญิงณัชมน  อาจหาญ
 
1. นายอดิศร  ขาวสะอาด
2. นายพงศ์ปุญญาวีร์  กล่ำดิษฐ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวบุศริน  ประทุมมา
2. นางสาวหฤทัย  สังเสวี
 
1. นายอดิศร  ขาวสะอาด
2. นายพงศ์ปุญญาวีร์  กล่ำดิษฐ์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 3 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงอาริสา  ศิริม่วง
 
1. นางสาวจันทร์ทิพย์  สุดายงค์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 29 1. นายสหัสวรรษ  สุดดี
 
1. นางสาวธัญวลัย  อติชาติ
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 21 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายธนภัทร์  ลุนจักร
2. เด็กชายวิทวัส  เพ็ญศิริ
 
1. นายกรกฎ  จันทร์พงษ์
2. นางสาวจันทร์ทิพย์  สุดายงค์
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 8 1. นายณรงค์ฤทธิ์  พันธ์ศรี
2. นายสรวิศ  อดิศักดิ์ฐิติกุล
 
1. นางสาวสรินนา  รักอนันตชัย
2. นายกรกฎ  จันทร์พงษ์
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงยุวดี  ดวงจันทร์
 
1. นางสาวจันทร์ทิพย์  สุดายงค์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 21 1. นายภานุพันธ์  สุเมธยุทธ์
 
1. นางสาวธัญวลัย  อติชาติ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 31 1. เด็กหญิงชลธิชา  กุลหนองแดง
2. เด็กหญิงปวีณา  ดนตรี
 
1. นางมยุรา  แสงสุวรรณ์
2. นางสาวสรินนา  รักอนันตชัย
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 29 1. เด็กหญิงอัชราภรณ์  พัตราภรณ์
 
1. นางมยุรา  แสงสุวรรณ์
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงดวงธิดา  ทองเพ็ชร
2. เด็กหญิงทรงพร  ทิมิลกุล
3. เด็กหญิงรัชนี  ชังลี
 
1. นางสาวอภิษฎา  พรหมสถิตย์
2. นางสาวสุภัทรา  ไชยดา
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 12 1. นางสาวปรารถนา  แก้วดอนรี
2. นางสาวศิริลักษณ์  เสรีรัตน์วิภาชัย
3. นายสหัสวรรษ  สุดดี
 
1. นางสาววิมล  แสงนาค
2. นางอมรรัตน์  เกตุใหญ่
 
16 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 13 1. นางสาวศุภมาส  สุทธิประภา
2. นายหัสวรรษ  สุดดี
 
1. นางกุหลาบ  เจียมอุทิศศักดิ์
2. นายสินชัย  อยู่แฉ่ง
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 41.4 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายพชร  เลิศสัมพันธ์เจริญ
 
1. นางสาวมยุรี  เดชแพง
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 46.2 เข้าร่วม 20 1. นายวัฒนพงษ์   ม่วงยิ้ม
 
1. นางสาวนฤมล  รุ่งแจ้ง
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 32.5 เข้าร่วม 30 1. เด็กชายพชร   พลอยประเสริฐ
 
1. นางสาวจิณณ์ณิชา  กาแก้ว
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 26 1. นางสาวศุภาพิชญ์   จรัสรติกุล
 
1. นางสาวนฤมล  รุ่งแจ้ง