สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 62 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  พรมดอนกลอย
 
1. นางสาวสัณห์ทยา  ปานมณี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 61 ทองแดง 31 1. นางสาวชนัญธิดา  ช้อยเพ็ง
 
1. นางสาวณัฐพร  โคเลิศ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 37 1. เด็กหญิงชนิกานต์  วงศ์ษา
 
1. นางสาวณัฐพร  โคเลิศ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 47 เข้าร่วม 34 1. นายภาคินัย  ศรีทานันท์
 
1. นายอดิศร  ขาวสะอาด
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 36 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  พันธ์อุไร
 
1. นางสาวสัณห์ทยา  ปานมณี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 83 ทอง 14 1. นางสาวกนกพร  แซ่อั่ง
 
1. นายอดิศร  ขาวสะอาด
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 78 เงิน 18 1. เด็กหญิงอภิสรา  วงษา
 
1. นางสาวอุมาพร  บัวศรี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 74 เงิน 22 1. นางสาวอำพร  อ่ำชัยภูมิ
 
1. นางสาวอุมาพร  บัวศรี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ส่องแสง
2. เด็กชายปัณณธร  ไร่สงวน
3. เด็กหญิงศุภัชญา  ตาติ๊ดแสง
 
1. นายพงศ์ปุญญาวีร์  กล่ำดิษฐ์
2. นางสาวอุมาพร  บัวศรี
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 63 ทองแดง 21 1. นายปัญญาพร  สุวรรณสาร
2. นางสาวยอง  ซาเย็น
3. นางสาวสมพร  สระแก้ว
 
1. นายอดิศร  ขาวสะอาด
2. นายพงศ์ปุญญาวีร์  กล่ำดิษฐ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกษมา  ปินทสูต
2. เด็กหญิงณัชมน  อาจหาญ
 
1. นายอดิศร  ขาวสะอาด
2. นายพงศ์ปุญญาวีร์  กล่ำดิษฐ์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวบุศริน  ประทุมมา
2. นางสาวหฤทัย  สังเสวี
 
1. นายอดิศร  ขาวสะอาด
2. นายพงศ์ปุญญาวีร์  กล่ำดิษฐ์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 3 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงอาริสา  ศิริม่วง
 
1. นางสาวจันทร์ทิพย์  สุดายงค์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 29 1. นายสหัสวรรษ  สุดดี
 
1. นางสาวธัญวลัย  อติชาติ
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงปรายฝัน  เพร็ชดี
2. เด็กหญิงพรธิดา  แสนสะท้าน
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  อ่อนทำ
 
1. นางมยุรา  แสงสุวรรณ์
2. นางสาวสรินนา  รักอนันตชัย
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 74 เงิน 10 1. นายวีระชัย  แซ่หล่ำ
2. นางสาวศิวพร  ศิริเมือง
3. นางสาวอนุรักษ์  ดอนโคกสูง
 
1. นางสาวสรินนา  รักอนันตชัย
2. นายกรกฎ  จันทร์พงษ์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 21 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายธนภัทร์  ลุนจักร
2. เด็กชายวิทวัส  เพ็ญศิริ
 
1. นายกรกฎ  จันทร์พงษ์
2. นางสาวจันทร์ทิพย์  สุดายงค์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 8 1. นายณรงค์ฤทธิ์  พันธ์ศรี
2. นายสรวิศ  อดิศักดิ์ฐิติกุล
 
1. นางสาวสรินนา  รักอนันตชัย
2. นายกรกฎ  จันทร์พงษ์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงยุวดี  ดวงจันทร์
 
1. นางสาวจันทร์ทิพย์  สุดายงค์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 21 1. นายภานุพันธ์  สุเมธยุทธ์
 
1. นางสาวธัญวลัย  อติชาติ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 31 1. เด็กหญิงชลธิชา  กุลหนองแดง
2. เด็กหญิงปวีณา  ดนตรี
 
1. นางมยุรา  แสงสุวรรณ์
2. นางสาวสรินนา  รักอนันตชัย
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 29 1. เด็กหญิงอัชราภรณ์  พัตราภรณ์
 
1. นางมยุรา  แสงสุวรรณ์
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงดวงธิดา  ทองเพ็ชร
2. เด็กหญิงทรงพร  ทิมิลกุล
3. เด็กหญิงรัชนี  ชังลี
 
1. นางสาวอภิษฎา  พรหมสถิตย์
2. นางสาวสุภัทรา  ไชยดา
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 12 1. นางสาวปรารถนา  แก้วดอนรี
2. นางสาวศิริลักษณ์  เสรีรัตน์วิภาชัย
3. นายสหัสวรรษ  สุดดี
 
1. นางสาววิมล  แสงนาค
2. นางอมรรัตน์  เกตุใหญ่
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กชายกฤติพัฒน์  ชโลธร
2. เด็กชายภาณุภพ  มิ่งระกูล
3. เด็กชายยศพล  ทุ่งแฝก
 
1. นางสาววิมล  แสงนาค
2. นางอมรรัตน์  เกตุใหญ่
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปัญญาพร  สุวรรณสาร
2. นางสาวยอง  ซาเย็น
3. นางสาวสมพร  สระแก้ว
 
1. นางสาววิมล  แสงนาค
2. นางอมรรัตน์  เกตุใหญ่
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชาย ศรัญญู   สราวุธจิรพงศ์
2. เด็กชาย เสรี   แสงทวี
3. เด็กชายสาย    นามหงษ์
 
1. นางสาวสุภัทรา   ไชยดา
2. นางสาวเพชรัตน์   คงคล้าย
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 78.5 เงิน 6 1. นายธีรภัทร  มั่นคง
2. นายสิทธิโชค  นุยลา
3. นางสาวเพ็ญศิริ  ศิริวนิชย์วงค์
 
1. นางสาวสรินนา  รักอนันตชัย
2. นางอมรรัตน์  เกตุใหญ่
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 72 เงิน 16 1. เด็กหญิงชญานันท์  ต่ำชัยภูมิ
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  ขันโท
3. เด็กชายเอกราช  โพธิ์ศรี
 
1. นางสาวน้ำฝน  แหวนเงิน
2. นางสาวอภิษฎา  พรหมสถิตย์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 69 ทองแดง 23 1. เด็กชายจักรพันธ์  คล้อยน้อย
2. นางสาวทาริกา  ฝั้นแบน
3. นายพิชิตชัย  เข็มพันธ์
 
1. นางสาววิมล  แสงนาค
2. นางอมรรัตน์  เกตุใหญ่
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 6 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  อุดมผล
2. เด็กชายแววตา   แก้วภูเวียง
 
1. นางสาวเพชรัตน์  คงคล้าย
2. นายธวัชชัย  คำดอกไม้
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 76.32 เงิน 16 1. นายจักรพันธ์   พลสิมมา
2. นางสาวชุติกาญจน์  กาญจนจิตวิสุทธิ์
3. นางสาวณัฐริกา  จันทำ
4. นางสาวปรญาณ์  ไตรโชค
5. นางสาวสุชาดา  มีสำแดง
 
1. นางสาวไพรินทร์  สระแก้ว
2. นางสาวธิชาพร  แก้วแสงแจ่ม
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 65.33 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงณิชกานต์  สถานพงษ์
2. เด็กชายธนากร  สุวรรณแสน
3. เด็กหญิงรัตนากร  ทุมมา
4. เด็กหญิงศุภัชญา  ตาติ๊ดแสง
5. เด็กหญิงอริยา  มาลี
 
1. นางสาวชุติมา  ภู่ประสงค์
2. นางสาวไพรินทร์  สระแก้ว
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 -1 - 1. นายจักรพันธุ์  พลสิมมา
2. นายปรมี  ก่อเกียรติพงศ์
3. เด็กหญิงปริฉัตร  เปลี่ยนสี
4. นายภาคินัย  ศรีทานันท์
5. นายอิทธิพล  จิตต์ถาวร
 
1. นางกัญธศิณุวัน  เกิดประวีพัส
2. นายดนัย  มณีวัณณ์
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 61.98 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกุลยา  หาญชู
2. เด็กชายจาตุพัฒน์  กังวานคุนากร
3. เด็กหญิงชลธิชา  กุลหนองแดง
4. เด็กหญิงชุติพันธ์  ทองสุข
5. เด็กชายณัฏฐ์ธนัน  หนูทองอินทร์
6. เด็กหญิงบัณฑิตา  จันทรา
7. เด็กหญิงปรายฝัน  เพร็ชดี
8. เด็กหญิงปวีณา  ดนตรี
9. เด็กหญิงปารีณา  แซ่ห่อ
10. เด็กหญิงพัชรภรณ์  หล้าอยู่
11. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  ฉลาดดี
12. เด็กหญิงรัตติกา  หล้าถลา
13. เด็กหญิงสุธาทิพย์  เมธาวรโชติ
14. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  สุริยกานต์
15. เด็กหญิงสุภเนตร์  แทนวันดี
16. เด็กชายสุเมธ  เอกศรี
17. เด็กหญิงอริสรา  ทองทวี
18. เด็กหญิงอัชราภรณ์  พัตราภรณ์
19. เด็กชายเสริมพัฒน์  ดิษฐ์เอม
20. เด็กหญิงแสง  ตาวงษ์
 
1. นายอมรเทพ  สาสีมา
2. นางกัญธศิณุวัน  เกิดประวีพัส
3. นางสาวชุติมา  ภู่ประสงค์
4. นางสาวธิชาพร  แก้วแสงแจ่ม
5. นางสาวหทัยรัตน์  เรณุมาน
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 -1 -    
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 18 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ส่องแสง
 
1. นางสาวธิชาพร  แก้วแสงแจ่ม
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพิชิตชัย  เข็มพันธ์
 
1. นางสาวธิชาพร  แก้วแสงแจ่ม
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.33 ทอง 16 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  แก้วสำโรง
2. เด็กชายสธน  ชนกศรีธร
 
1. นางสาวไพรินทร์  สระแก้ว
2. นางสาวหทัยรัตน์  เรณุมาน
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80 ทอง 22 1. นายวัฒนพงษ์  ม่วงยิ้ม
2. นางสาวอำพร  อ่ำชัยภูมิ
 
1. นางสาวไพรินทร์  สระแก้ว
2. นางสาวหทัยรัตน์  เรณุมาน
 
41 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 -1 - 1. นางสาวกิ่งดาว  คมกล้า
2. นายจักรพันธ์  พลสิมมา
3. นายจักรพันธ์  คล้อยน้อย
4. นางสาวชนัญญา  จันทร์ใย
5. นางสาวชาลิสา  ผลจันทร์
6. นางสาวนฤมล  อิ่มนาง
7. นางสาวบัณฑิตา  คำจันทร์
8. นางสาวปรญาณ์  ไตรโชค
9. นางสาวปรารถนา  แก้วดอนรี
10. นางสาวศิริลักษณ์  เสรีรัตน์วิภาชัย
 
1. นางกุหลาบ  เจียมอุทิศศักดิ์
2. นายกฤษพร  สุนทรกิติ
3. นายธวัช  ไชยพิมพา
 
42 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 13 1. นางสาวศุภมาส  สุทธิประภา
2. นายหัสวรรษ  สุดดี
 
1. นางกุหลาบ  เจียมอุทิศศักดิ์
2. นายสินชัย  อยู่แฉ่ง
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนากร  สุขสุด
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  สิริโชคสวัสดิ์
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.33 เงิน 16 1. เด็กหญิงอริสรา  ทองทวี
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  สิริโชคสวัสดิ์
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 70 เงิน 24 1. นางสาวสุชาดา  มีสำแดง
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  สิริโชคสวัสดิ์
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73 เงิน 13 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  เข้มแข็ง
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  สิริโชคสวัสดิ์
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 66.67 ทองแดง 18 1. นางสาวอำพร  อ่ำชัยภูมิ
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  สิริโชคสวัสดิ์
 
48 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 -1 - 1. นายก้องภพ   ประดิษฐ์ากร
2. นายจักรพันธุ์   พลสิมมา
3. นายจักรพันธ์   คล้อยน้อย
4. นางสาวชุติกาญจน์   กาญจนจิตวิสุทธิ์
5. นางสาวปริฉัตร   เปลี่ยนศรี
6. นายวัฒนพงษ์   ม่วงยิ้ม
7. นางสาวอำพร   อ่ำชัยภูมิ
8. นางสาวเขมญา   นักอักษร
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  สิริโชคสวัสดิ์
2. นายประวัติ  อุนธุโร
 
49 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 73 เงิน 13 1. เด็กหญิงธัญพิชชา   โสดามุข
2. เด็กหญิงพิมลรัตน์  เปียบุญ
3. เด็กหญิงวิลาวัลย์  พุ่มเรือง
4. เด็กหญิงสุพรรณิการ์   สุริยกานต์
5. เด็กหญิงอารียา   เมืองโคตร
6. เด็กหญิงอิศรา   ทุมสิงห์
7. เด็กหญิงเมทรินทร์  มุ่งดี
8. เด็กหญิงแพรวรวี  ผ่องใส
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  สิริโชคสวัสดิ์
2. นายประวัติ  อุณธุโร
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 41.4 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายพชร  เลิศสัมพันธ์เจริญ
 
1. นางสาวมยุรี  เดชแพง
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 46.2 เข้าร่วม 20 1. นายวัฒนพงษ์   ม่วงยิ้ม
 
1. นางสาวนฤมล  รุ่งแจ้ง
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 63.8 ทองแดง 31 1. เด็กชายณภัทร์   เอกศรี
 
1. นางรัชนี  วงศ์พัฒนกิจ
 
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 61.4 ทองแดง 23 1. นางสาวศุภาพิชญ์   เนตรอาภา
 
1. นางนริสรา  เดชพรหม
 
54 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 32.5 เข้าร่วม 30 1. เด็กชายพชร   พลอยประเสริฐ
 
1. นางสาวจิณณ์ณิชา  กาแก้ว
 
55 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 26 1. นางสาวศุภาพิชญ์   จรัสรติกุล
 
1. นางสาวนฤมล  รุ่งแจ้ง
 
56 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 71.2 เงิน 11 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  จันทะวิชัย
2. เด็กชายณัฎฐพล  บุญช่วย
3. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  เข้มแข็ง
4. เด็กหญิงศิราพร  ฉิมแก้ว
5. เด็กชายแทมมี่  ยินดี
 
1. นางสาวพิชชุดา  น่วมนองบุญ
2. นางสาวจิณณ์ณิชา  กาแก้ว
 
57 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 78.9 เงิน 8 1. นางสาวณัฐกมล   พุดขาว
2. นางสาวนันท์นภัส  นาควัชระ
3. นางสาวภัคจิรา  สังขบูรณ์
4. นายยุทธนา  ดวงจันทร์
5. นางสาวศศิธร  ช่อพุ่ม
 
1. นางสาวพิชชุดา  น่วมนองบุญ
2. นางสาวจิณณ์ณิชา  กาแก้ว
 
58 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 66.99 ทองแดง 10 1. นางสาวจุไลรัตน์  รวมสุขยิ่ง
 
1. นางสาวกิรณา  ตะเพียนทอง
 
59 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 64.65 ทองแดง 14 1. นางสาวชุติมณฑ์   คล้ายแจ้ง
2. นายธนวัฒน์  สุวรรณแสน
3. นางสาวปาริฉัตร   เปลี่ยนศรี
4. นายวรพล   นันทหมุด
5. นางสาวสุวรรณา   จันทรจร
 
1. นางสาวกิรณา  ตะเพียนทอง
2. นางสาวมยุรี  เดชแพง
 
60 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงชญานิศ  แซ่อุ่ย
2. เด็กชายสาย   นามหงษ์
 
1. นางรัชนี  วงศ์พัฒนกิจ
2. นางสาวพิชชุดา  น่วมนองบุญ
 
61 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 15 1. นายอาณุภาพ   ชลพันธสัมฤทธิ์
 
1. นางนริสรา  เดชพรหม
 
62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 73 เงิน 12 1. เด็กหญิงจันทร์ศิริ  จิตรดี
2. เด็กหญิงศราธร  ไข่กลิ่น
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  วิยะโคตร
 
1. นางธมนวรรณ  พลกล้า
2. นางสาวสัณห์ทยา  ปานมณี
 
63 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 82.33 ทอง 8 1. นางสาวทาริกา  ฝั้นแบน
2. นางสาวศุภมาส  สุทธิประภา
3. นางสาวโสรยา  บัวกอง
 
1. นางธมนวรรณ  พลกล้า
2. นางสาวณัฐพร  โคเลิศ
 
64 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงปาริชาติ  แพงคำตา
2. เด็กหญิงศยามล  นามศักดิ์
3. เด็กหญิงอรทัย  บุญแจ่ม
 
1. นางธมนวรรณ  พลกล้า
2. นายอดิศร  ขาวสะอาด
 
65 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 72.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจุฬารัตน์  อาจอุดร
2. นางสาวชุติกาญจน์  กาญจนจิตวิสุทธิ์
3. นางสาวปรารถนา  กองกวด
 
1. นางธมนวรรณ  พลกล้า
2. นางสาวอุมาพร  บัวศรี
 
66 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายสุดสาคร  เลไธสง
2. เด็กชายอุดมศักดิ์  สวัสดิ์
3. เด็กชายเรืองศักดิ์  สิทธพงษ์
 
1. นายปกมนตรี  ดีเที่ยง
2. นางสาวธันยมัย  สีพาเสน
 
67 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 80.25 ทอง 6 1. นายจักรพันธุ์  พลสิมมา
2. นายจักรพันธ์  คล้อยน้อย
3. นางสาวปรญาณ์  ไตรโชค
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  เรณุมาน
2. นางสาวธัญวลัย  อติชาติ