สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาหลวง สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86 ทอง 9 1. เด็กหญิงปรมาภรณ์   ธรรมานุภาพ
 
1. นางสาวอรวรรณ  โพธิ์คำ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกชรัตน์  กลิ่นหอมกรุ่น
2. เด็กหญิงกรรัตน์  กลิ่นหอมกรุ่น
3. นางสาวกาญจนาพร  วิสิทธิ์
4. เด็กชายกุลชาติ  มะสมัน
5. นางสาวกุลธิดา  สุคำภา
6. นางสาวจัณธาทิพย์  ทองประเสริฐ
7. เด็กหญิงจีรนันท์  วัฒนวงษ์คีรี
8. นายชลวัฒน์  ทองใบบัว
9. นางสาวชิดชนก  เงินเจริญรุ่ง
10. เด็กชายณวพล   จึงเจริญ
11. นายณัฐฐา  ศรีจูมพล
12. นางสาวณัฐมล  ชูจันทร์
13. นายทศวัฒชัย  สุรวิทย์
14. เด็กชายธนภัทร  สมพงษ์
15. นางสาวธันยวีร์  สงวนพันธ์
16. นายนพสิทธิ์  ภัทรสันติภูมิ
17. นายนรพนธ์  เกษหอมเลิศ
18. นายนรินทร์  คำวันดี
19. นางสาวนวรจน์  วงศ์ศิลป์
20. นางสาวนารีรัตน์  แหวนวงษ์
21. นางสาวปรินดา  ซื่อสัตย์
22. นายปรเมศวร์  บุญศรีทุม
23. เด็กหญิงพรทิพย์  บูรณ์รัตน์ธรรม
24. เด็กชายพรหมมินทร์   อุทิศธรรม
25. เด็กหญิงพัชริดา  บุญศรีทุม
26. นายพิษณุ   สุขปราการ
27. นายภาคภูมิ  ทองเอม
28. นางสาวมารียาม  เขียวชะอุ่ม
29. นายวนิชคุณ  สระทองมี
30. นายวรายุส  เจริญจิตต์
31. เด็กชายศิวัช  ปิ่นทอง
32. นายศุภณัฐ   อ่วมงามอาจ
33. เด็กชายสุกฤษฎิ์  ช้างขาว
34. นางสาวสุดารัตน์  นพรัตนาวงศ์
35. นายอนุสรณ์พรหม  ภูกองชนะ
36. นางสาวอภิญญา  อาสนาทิพ
37. นางสาวอรอนงค์  วรเนตร
38. นางสาวอัญพัชร์  พงษ์พิทยศิริ
39. เด็กชายเทพเทวัญ  ทองพันธ์
40. นายโฆษิต   แก้วลำ
 
1. นายนิรัน  มั่นสุทธิ
2. นางสาวเกษร  ลีลาน้อย
3. นายอนิรุทธิ์  จันทรักษ์
4. นางพัฒนา  มั่นสุทธิ
5. นายศักดิ์สมเนียร  ชูกำแพง
6. นางพัชรินทร์  หงษ์ทอง
7. นายอัครเดช  จำนงค์ธรรม
8. นางอมร  นิตย์ภักดี
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.33 ทอง 7 1. นายศุภณัฐ   อ่วมงามอาจ
 
1. นายนิรัน  มั่นสุทธิ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 7 1. นางสาวกชรัตน์   กลิ่นหอมกรุ่น
 
1. นายนิรัน  มั่นสุทธิ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.6 ทอง 7 1. นายนพสิทธิ์   ภัทรสันติภูมิ
 
1. นายนิรัน  มั่นสุทธิ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.2 ทอง 7 1. นางสาวธันยวีร์  สงวนพันธ์
 
1. นายนิรัน  มั่นสุทธิ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิษฐา   เพ็งเคียน
 
1. นางพัฒนา  มั่นสุทธิ