สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาหลวง สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 75 เงิน 15 1. เด็กหญิงอารยา   แดงอิ่ม
 
1. นางสาวอรวรรณ  โพธิ์คำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 79 เงิน 24 1. นางสาวกัลยา  บุญเสนอ
 
1. นายอนิรุทธิ์  จันทรักษ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 72 เงิน 8 1. เด็กชายธีราธร  สมสิ่ง
2. เด็กชายวิศิษฏ์  ธรรมวิรัตน์
 
1. นางสาวนุจรีย์  คนอยู่
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 78.31 เงิน 5 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   แข็งศรี
2. นายชยุตพล  พันธ์เนตร
3. เด็กชายฌานุภัทร   บุญสด
4. เด็กหญิงญาดา   สีขุ่ยอ๊อด
5. นายดนุพล   รักนิยม
6. นายธวัชชัย   ทองสิงห์
7. เด็กหญิงนิติณัฐดา   อนุภาพ
8. เด็กหญิงปฏิญา   เหล่าเพชร
9. เด็กหญิงพรดี   พรหมดี
10. เด็กชายพีรพัฒน์   เอื้องไข
11. เด็กหญิงภัสสรา   เดชา
12. เด็กชายรพีพงศ์   ปิติภิรมย์สกุล
13. เด็กหญิงรสริน   บุญโม๊ะ
14. เด็กหญิงวริศรา   ศรีประเสริฐสถิต
15. เด็กหญิงวิชญา   เหล่าเพชร
16. เด็กหญิงสิรินยา   เกตุหมื่นไวย์
17. เด็กหญิงสุพรรษา   เณรบางแก้ว
18. เด็กชายอภิรักษ์   ประเสริฐทรัพย์
19. นายอัสนี   ปัจจะทุมทอง
20. เด็กชายโชติวัฒน์   ก้านศรี
 
1. นางสาวอาริยา   ภูมิดา
2. นางเตชินี   เพิ่มทรัพย์
3. นางสาวนาริฐา   พรหมเอาะ
4. นางพัชรินทร์   หงษ์ทอง
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กชายชุวาทร   เสถียรวัฒนา
 
1. นายนิรัน  มั่นสุทธิ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.67 เงิน 9 1. เด็กหญิงปรีชญา   ไชยปัญญา
 
1. นายนิรัน  มั่นสุทธิ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70.2 เงิน 12 1. เด็กหญิงอรัดชา   ทองกร
 
1. นายนิรัน  มั่นสุทธิ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 76.67 เงิน 5 1. นายวนิชคุณ   สระทองมี
 
1. นางพัฒนา  มั่นสุทธิ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 72 เงิน 16 1. นางสาวณัฐชา  บารอเฮม
 
1. นางพัฒนา  มั่นสุทธิ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 72 เงิน 11 1. นายวนิชคุณ   สระทองมี
 
1. นายนิรัน  มั่นสุทธิ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70 เงิน 20 1. เด็กหญิงณิชชา  ปิติรัชต์ธนา
 
1. นายนิรัน  มั่นสุทธิ
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 71.67 เงิน 13 1. นางสาวกุลธิดา  สุคำภา
 
1. นายนิรัน  มั่นสุทธิ