สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาหลวง สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 61 ทองแดง 33 1. เด็กหญิงธนพร   สายสดุดี
 
1. นางสาวนุจรีย์  คนอยู่
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 66 ทองแดง 20 1. นางสาวภัณฑิรา  สังข์ไพบูลย์
 
1. นางสาวเกษร  ลีลาน้อย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงลดา  อับดุลเลาะห์
 
1. นางสาวนุจรีย์  คนอยู่
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 64 ทองแดง 20 1. นางสาวพันพัสษา  พงษ์ขันธ์
2. นางสาวพัสวี  สัมมาเกตุ
3. นางสาวอาริสา  จันทร์วิบูลย์
 
1. นายอนิรุทธิ์  จันทรักษ์
2. นางสาวเกษร  ลีลาน้อย