สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาหลวง สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 33 1. นางสาวนริศา  เธียรชาติสกุล
 
1. นางสาวเกษร  ลีลาน้อย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 32 1. นางสาวสุกัญญา  ลิ้มกลาง
 
1. นายอนิรุทธิ์  จันทรักษ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายชยุตพล  พันธ์เนตร
2. นางสาวพัชรินทร์  น้อยเนารัง
 
1. นายอนิรุทธิ์  จันทรักษ์
2. นางสาวเกษร  ลีลาน้อย