สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาหลวง สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 61 ทองแดง 33 1. เด็กหญิงธนพร   สายสดุดี
 
1. นางสาวนุจรีย์  คนอยู่
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 66 ทองแดง 20 1. นางสาวภัณฑิรา  สังข์ไพบูลย์
 
1. นางสาวเกษร  ลีลาน้อย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 75 เงิน 15 1. เด็กหญิงอารยา   แดงอิ่ม
 
1. นางสาวอรวรรณ  โพธิ์คำ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 33 1. นางสาวนริศา  เธียรชาติสกุล
 
1. นางสาวเกษร  ลีลาน้อย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงลดา  อับดุลเลาะห์
 
1. นางสาวนุจรีย์  คนอยู่
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 79 เงิน 24 1. นางสาวกัลยา  บุญเสนอ
 
1. นายอนิรุทธิ์  จันทรักษ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86 ทอง 9 1. เด็กหญิงปรมาภรณ์   ธรรมานุภาพ
 
1. นางสาวอรวรรณ  โพธิ์คำ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 32 1. นางสาวสุกัญญา  ลิ้มกลาง
 
1. นายอนิรุทธิ์  จันทรักษ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 64 ทองแดง 20 1. นางสาวพันพัสษา  พงษ์ขันธ์
2. นางสาวพัสวี  สัมมาเกตุ
3. นางสาวอาริสา  จันทร์วิบูลย์
 
1. นายอนิรุทธิ์  จันทรักษ์
2. นางสาวเกษร  ลีลาน้อย
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 72 เงิน 8 1. เด็กชายธีราธร  สมสิ่ง
2. เด็กชายวิศิษฏ์  ธรรมวิรัตน์
 
1. นางสาวนุจรีย์  คนอยู่
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายชยุตพล  พันธ์เนตร
2. นางสาวพัชรินทร์  น้อยเนารัง
 
1. นายอนิรุทธิ์  จันทรักษ์
2. นางสาวเกษร  ลีลาน้อย
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 78.31 เงิน 5 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   แข็งศรี
2. นายชยุตพล  พันธ์เนตร
3. เด็กชายฌานุภัทร   บุญสด
4. เด็กหญิงญาดา   สีขุ่ยอ๊อด
5. นายดนุพล   รักนิยม
6. นายธวัชชัย   ทองสิงห์
7. เด็กหญิงนิติณัฐดา   อนุภาพ
8. เด็กหญิงปฏิญา   เหล่าเพชร
9. เด็กหญิงพรดี   พรหมดี
10. เด็กชายพีรพัฒน์   เอื้องไข
11. เด็กหญิงภัสสรา   เดชา
12. เด็กชายรพีพงศ์   ปิติภิรมย์สกุล
13. เด็กหญิงรสริน   บุญโม๊ะ
14. เด็กหญิงวริศรา   ศรีประเสริฐสถิต
15. เด็กหญิงวิชญา   เหล่าเพชร
16. เด็กหญิงสิรินยา   เกตุหมื่นไวย์
17. เด็กหญิงสุพรรษา   เณรบางแก้ว
18. เด็กชายอภิรักษ์   ประเสริฐทรัพย์
19. นายอัสนี   ปัจจะทุมทอง
20. เด็กชายโชติวัฒน์   ก้านศรี
 
1. นางสาวอาริยา   ภูมิดา
2. นางเตชินี   เพิ่มทรัพย์
3. นางสาวนาริฐา   พรหมเอาะ
4. นางพัชรินทร์   หงษ์ทอง
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกชรัตน์  กลิ่นหอมกรุ่น
2. เด็กหญิงกรรัตน์  กลิ่นหอมกรุ่น
3. นางสาวกาญจนาพร  วิสิทธิ์
4. เด็กชายกุลชาติ  มะสมัน
5. นางสาวกุลธิดา  สุคำภา
6. นางสาวจัณธาทิพย์  ทองประเสริฐ
7. เด็กหญิงจีรนันท์  วัฒนวงษ์คีรี
8. นายชลวัฒน์  ทองใบบัว
9. นางสาวชิดชนก  เงินเจริญรุ่ง
10. เด็กชายณวพล   จึงเจริญ
11. นายณัฐฐา  ศรีจูมพล
12. นางสาวณัฐมล  ชูจันทร์
13. นายทศวัฒชัย  สุรวิทย์
14. เด็กชายธนภัทร  สมพงษ์
15. นางสาวธันยวีร์  สงวนพันธ์
16. นายนพสิทธิ์  ภัทรสันติภูมิ
17. นายนรพนธ์  เกษหอมเลิศ
18. นายนรินทร์  คำวันดี
19. นางสาวนวรจน์  วงศ์ศิลป์
20. นางสาวนารีรัตน์  แหวนวงษ์
21. นางสาวปรินดา  ซื่อสัตย์
22. นายปรเมศวร์  บุญศรีทุม
23. เด็กหญิงพรทิพย์  บูรณ์รัตน์ธรรม
24. เด็กชายพรหมมินทร์   อุทิศธรรม
25. เด็กหญิงพัชริดา  บุญศรีทุม
26. นายพิษณุ   สุขปราการ
27. นายภาคภูมิ  ทองเอม
28. นางสาวมารียาม  เขียวชะอุ่ม
29. นายวนิชคุณ  สระทองมี
30. นายวรายุส  เจริญจิตต์
31. เด็กชายศิวัช  ปิ่นทอง
32. นายศุภณัฐ   อ่วมงามอาจ
33. เด็กชายสุกฤษฎิ์  ช้างขาว
34. นางสาวสุดารัตน์  นพรัตนาวงศ์
35. นายอนุสรณ์พรหม  ภูกองชนะ
36. นางสาวอภิญญา  อาสนาทิพ
37. นางสาวอรอนงค์  วรเนตร
38. นางสาวอัญพัชร์  พงษ์พิทยศิริ
39. เด็กชายเทพเทวัญ  ทองพันธ์
40. นายโฆษิต   แก้วลำ
 
1. นายนิรัน  มั่นสุทธิ
2. นางสาวเกษร  ลีลาน้อย
3. นายอนิรุทธิ์  จันทรักษ์
4. นางพัฒนา  มั่นสุทธิ
5. นายศักดิ์สมเนียร  ชูกำแพง
6. นางพัชรินทร์  หงษ์ทอง
7. นายอัครเดช  จำนงค์ธรรม
8. นางอมร  นิตย์ภักดี
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กชายชุวาทร   เสถียรวัฒนา
 
1. นายนิรัน  มั่นสุทธิ
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.33 ทอง 7 1. นายศุภณัฐ   อ่วมงามอาจ
 
1. นายนิรัน  มั่นสุทธิ
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.67 เงิน 9 1. เด็กหญิงปรีชญา   ไชยปัญญา
 
1. นายนิรัน  มั่นสุทธิ
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 7 1. นางสาวกชรัตน์   กลิ่นหอมกรุ่น
 
1. นายนิรัน  มั่นสุทธิ
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.6 ทอง 7 1. นายนพสิทธิ์   ภัทรสันติภูมิ
 
1. นายนิรัน  มั่นสุทธิ
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70.2 เงิน 12 1. เด็กหญิงอรัดชา   ทองกร
 
1. นายนิรัน  มั่นสุทธิ
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.2 ทอง 7 1. นางสาวธันยวีร์  สงวนพันธ์
 
1. นายนิรัน  มั่นสุทธิ
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายวรวุฒิ  ประทุมเขต
 
1. นางพัฒนา  มั่นสุทธิ
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 76.67 เงิน 5 1. นายวนิชคุณ   สระทองมี
 
1. นางพัฒนา  มั่นสุทธิ
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิษฐา   เพ็งเคียน
 
1. นางพัฒนา  มั่นสุทธิ
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 72 เงิน 16 1. นางสาวณัฐชา  บารอเฮม
 
1. นางพัฒนา  มั่นสุทธิ
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธนพงษ์  เฉยบำรุง
 
1. นายนิรัน  มั่นสุทธิ
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 72 เงิน 11 1. นายวนิชคุณ   สระทองมี
 
1. นายนิรัน  มั่นสุทธิ
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70 เงิน 20 1. เด็กหญิงณิชชา  ปิติรัชต์ธนา
 
1. นายนิรัน  มั่นสุทธิ
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 71.67 เงิน 13 1. นางสาวกุลธิดา  สุคำภา
 
1. นายนิรัน  มั่นสุทธิ