สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายเจตนิพัทธ์  คุสิตา
 
1. นางสาวพรพัสนันท์  แสนสีลม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐกมล  เกื้อทาน
 
1. นางสาวพรมมารินทร์  แทนรินทร์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กชายปัญจพล  รักษาราษฎร์
2. เด็กชายภาวัช  หากลิ่นดี
3. เด็กหญิงเมทิกา  กัณฑสิทธิ์
 
1. นางสาวนุชสุคนธ์  อักษรศรี
2. นายบดินทร์  งามแสง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธราทิป  ลัพธ์เลิศกิจ
2. เด็กชายนนทกร  เหลี่ยมลิขิต
 
1. นางสาวอรอนงค์  อาจมูลตรี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจอมฅน  เอี่ยมขอพึ่ง
2. เด็กชายสิทธิโชค  แซ่เจิ้น
 
1. นางสาวอรณี  วรรณวงศ์
2. นางบุษบา  โหระวงศ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นายศักดิ์สิทธิ์  ศรีดา
 
1. นางสาวอรณี  วรรณวงศ์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัชพล  พ.จานุพิบูล
 
1. นายอนันตชัย  จงสมจิตต์
 
8 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แซ่ตั้ง
2. เด็กชายธนวัฒน์  เฉิน
3. เด็กชายวิทยา  โยธานันท์
 
1. นางสาววราภรณ์  แซ่ตัน
2. นางสาวสุธิดา  ก้อนจันทร์เทศ
 
9 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นายกุศลิน  กุ้ยประเสริฐ
2. นางสาวธนภรณ์  ใจดี
3. นายยุทธภูมิ  ภมรพล
 
1. นายไพรัช  วงศ์ศรีตระกูล
2. นางสาวภัทรานี  ไชยสุวรรณ
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายประสิทธิ์  สุขเจริญ
2. เด็กชายอภิรักษ์  วงษ์เขียว
 
1. นางชญานิศ  รุ่งเรือง
2. นางสาวณัฎฐ์ชญาภา  เดี่ยวยิ่งเจริญ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐพร  เสาร์แก้ว
 
1. นายเฉลิมพล  มั่นทองประดิษฐ์
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวทิพากร  เหลืองยิ่งยงค์
2. นายธเนศ   ดำคลองตัน
3. นายอรรคพล  พันธ์ขาว
 
1. นายณัฐพงศ์  นพโลหะ
2. นางสาวปุณยาพร  พลายงาม
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81 ทอง 11 1. เด็กชายปวิช  สร้อยยังสุข
2. เด็กชายพฤหัส  นกต่อ
3. เด็กชายยศวริศ  วงศ์กิจเลิศพัฒนา
 
1. นายธรรมรงค์ศักดิ์  ราชเดิม
2. นางสาวพูนศรี  สร้อยเสน
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84 ทอง 10 1. นายธีรัตม์  สุวรรณพรหม
2. นายวรากร  จันทรานุพงศ์
3. นายสรยุทธ  ฉัตรตระกูลศรี
 
1. นายธรรมรงค์ศักดิ์  ราชเดิม
2. นางสาวจิราภรณ์  บุตรราช
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐิดา  ยังเจริญ
2. นายธัชพล  ลอยเอี่ยม
 
1. นายชาญวิทย์  ชูพล
2. นายสมพงษ์  ไชยวงษ์
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชาติเกษม  เมธนาวิน
2. นายชินดนัย  อุปนิตย์
3. นายพิสิทธิ์  ประเสริฐธนะชัย
4. นางสาววรนารี  ท้วมมีชัย
5. นางสาวอัณศยา  ลิ้มพรจิตรวิไล
 
1. นางสาวพิราวรรณ  คำสุ
2. นายดุสิต  สง่าอภิธาน
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.32 ทอง 6 1. นางสาวณัฐณิชา  จิรพนากร
 
1. นายศิวพงษ์  แสงนอก
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.64 ทอง 10 1. นางสาวดลยา  โนติ๊บ
 
1. นางสาวรุจิเรข  ฉอยทิม
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัณฐิกา  หรรษา
2. นายครรชิต  จันทร์ผล
 
1. นางปิยวรรณ  ปิติวิทูรวรรัตน์
2. นางสาวยุพาวดี  ศรีพรหม
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 82.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายคงชลัช  ค้าเจริญยิ่ง
2. เด็กชายคณิน  นิ่มพินิจ
3. เด็กชายธนกร  สุขสำราญ
4. นายพรภวุฒิ  บุญเรา
5. นางสาวพันพัสสา  สง่าดี
6. เด็กหญิงภรณ์ชนก  ชำนาญปืน
7. เด็กหญิงศศิภา  อนุชิตสกุลวงศ์
8. นางสาวสรินทร์ญา  แซ่จึง
9. เด็กชายสุภากรณ์  ภูมิภารีย์
10. เด็กหญิงอินทิรา  จันทร์ทอง
 
1. นางสาวภัสร์นลิน  วงศ์ปรีชาเลิศ
2. นางสาวยุพาวดี  ศรีพรหม
3. นางปิยวรรณ  ปิติวิทูรวรรัตน์
 
21 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรณ์วิภา  ศรีบุรินทร์
2. นางสาวนภัสสร  คงเกตุ
3. เด็กหญิงภัทรวดี  จรุงกิจเจริญ
4. เด็กหญิงมาลัยพร  ทนงูเหลือม
5. เด็กหญิงวราพันธ์  เเสงมาลาธนวัจน์
6. เด็กหญิงศศิชา  หงษ์สกุล
7. เด็กหญิงศิรินทรา  เดชโคบุตร
8. เด็กหญิงสิริรักษ์  วัลย์จิตรวงศ์
9. เด็กหญิงสุปรียา  แสงกระจ่าง
10. เด็กหญิงเขมจิรา  ปัญญาวิมุติ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศรายุทธ  สังสดมภ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุดา  เลงัง
 
22 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัณชภรณ์  กุ่ยรักษา
2. เด็กหญิงจิราพัชร  เศรษฐรุจิ
3. เด็กชายทีฆทัศน์  ยี่ชัย
4. เด็กชายธนธัช  นิติเจริญ
5. เด็กหญิงธนภัทร  โจ่ซิว
6. เด็กชายธิติพันธุ์  ช้างพันธุ์
7. เด็กชายพงศกร  จรรยาไพศาล
8. เด็กหญิงศศิภา  ศรีรักษา
9. เด็กชายอนันตรัตน์  บุญชนก
10. เด็กหญิงอมรกานต์  แตงอ่อน
 
1. นายสง่า  จิตรกลาง
2. นายวัลลภ  ใสรัมย์
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกชรัตน์  เทพสงวน
 
1. นางนุชรี  เลิศรัตนบวรกุล
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพรศิริ  แก้วคำกอง
 
1. นางนุชรี  เลิศรัตนบวรกุล
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอรกช  ชัยชนะ
 
1. นางสาวนาวิกา  พูลเกษม
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐกฤตา  วงศ์อาษา
 
1. นางวรรณี  รุ่งธีรวัฒนานนท์
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจีระนันท์  อันสีแก้ว
 
1. นางวรรณี  รุ่งธีรวัฒนานนท์
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอารีศิลป์  ส่องแสง
 
1. นางสาววรรณี  รุ่งธีรวัฒนานนท์
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพร  เบ็ญจะขันธ์
 
1. นางวรรณี  รุ่งธีรวัฒนานนท์
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพิมพ์พิดา   วงศ์พานิช
 
1. นางวรรณี  รุ่งธีรวัฒนานนท์
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงพิชฎา  พูลพัฒน์
2. เด็กหญิงอัญรัตน์  กิจบุญชู
 
1. นางจิณณพัต  จันทบูรณ์
2. นางนุชรี  เลิศรัตนบวรกุล
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงนฤพร  ชื่นชีวเจริญ
 
1. นางสาวนาวิกา  พูลเกษม
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสุทธิพงษ์  คำแก้ว
 
1. นางวรรณี  รุ่งธีรวัฒนานนท์
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฏฐชัย  ศรีเจริญ
 
1. นายธนพัฒน์  อินทุกานตะ
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายประวีร์  ดีใจ
 
1. นายธนพัฒน์  อินทุกานตะ
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 87.33 ทอง 5 1. นายสหัสวรรษ  สุขเอี่ยม
 
1. นายธนพัฒน์  อินทุกานตะ
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจตุพร  ดาบรัมย์
 
1. นายธนพัฒน์  อินทุกานตะ
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 82.67 ทอง 5 1. นางสาวณัฏธิดา  จันทร์บัว
 
1. นายธนพัฒน์  อินทุกานตะ
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนารัตน์  ธงชัย
 
1. นายธนพัฒน์  อินทุกานตะ
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ลิ้มไพบูลย์
 
1. นายธนพัฒน์  อินทุกานตะ
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 82.67 ทอง 5 1. นางสาวฐิติรัตน์  เกตุสืบ
 
1. นายธนพัฒน์  อินทุกานตะ
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปัทมาพร  คงกลาง
 
1. นายธนพัฒน์  อินทุกานตะ
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สีเมฆ
2. เด็กหญิงคณิศร  คำสิงห์
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  มาแม้น
4. นางสาวฑิตวีร์  วงศ์เยาว์
5. เด็กหญิงธนพร  ชุติชาติ
6. เด็กหญิงธมลพรรณ  สระทองหน
7. เด็กหญิงธัญภรณ์  ชัยชนะ
8. เด็กชายนครินทร์  เดินรีบรัมย์
9. เด็กหญิงพนิดา  ดอกสันเทียะ
10. นางสาวพรพรรณ  สุภาพ
11. เด็กหญิงภณิชชา  เศรษฐบุตร
12. เด็กชายภาคิน  จิตตะเทวา
13. เด็กหญิงศิริภัสสร  วิมุกตะลพ
14. เด็กหญิงศุภากร  รสชา
15. เด็กหญิงสิริวิมล  ฟองจำ
16. เด็กชายสุรชัย  พุ่มผล
17. นายอัฐพล  ขำพวง
18. เด็กหญิงเกสร  เพ็ชรศิริ
19. นางสาวเขมนิจ  อังศุชวลิต
20. นายไชยา  เขตเขว้า
 
1. นายธนพัฒน์  อินทุกานตะ
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80 ทอง 8 1. เด็กชายกานต์พงศ์  โสภณบรรณารักษ์
2. เด็กชายชยพล  อาภายะธรรม
3. เด็กหญิงพิชญาภา  จันทร์ศรี
4. เด็กชายสรวิช  ประดิษฐ์
5. เด็กชายสรัล  บุญนะ
6. เด็กชายสิริเชษฐ์  พิระพงศ์
 
1. นางสาวจงกล  เพ็งสุพรรณ
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นายธนกฤต  อาริภู
2. นางสาวบัณฑิตา  พิมพ์ธงชัยกุล
3. นายปัญญาวัฒน์  พุทธคุ้ม
4. นายพิชัย  จองจิตพิศุทธิ์
5. นายสรวิศ  วัชระสุขจิตร
6. นายสิรภพ  ศิริชัยวัฒนา
 
1. นางสาวจงกล  เพ็งสุพรรณ
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.4 ทอง 5 1. นายเกรียงศักดิ์  แสงสาย
 
1. นางสาวจงกล  เพ็งสุพรรณ
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวภคพร  อินชมภู
 
1. นางสาวจงกล  เพ็งสุพรรณ
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอินท์ปาลี  โชติหิรัญธนนนท์
 
1. นางสาวจงกล  เพ็งสุพรรณ
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพริมา  บวกกลาง
 
1. นางสาวจงกล  เพ็งสุพรรณ
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 81.33 ทอง 4 1. นางสาวกรวรรณ  ชูเงิน
2. นายคัมภีรภาพ  ปลอดชูแก้ว
3. นายชนกานต์  เชี่ยงโหล
4. นายชนะพล  ยาทิพย์
5. นางสาวณัฐชา  เสมาพัฒน์
6. นายธนากร  โยธาทูล
7. นางสาวนภัสสร  ปิญาพรณ์
8. นางสาวมนัสสิริน  ฐิติวรรธนะกุล
9. นางสาววาสินี  ธนบวรบัณฑิตย์
10. นางสาววาสินี  แซ่ฉั่ว
11. นายศิริพงษ์  แสงทอง
12. นายอานนท์  จงอักษร
 
1. นายอภิโชค  เชี่ยวชาญเกษตร
2. นายอัครเดช  หนูจันทร์
 
51 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชินทัช  ทองอ่วมใหญ่
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  หัสดร
3. เด็กชายณพวุฒิ  อรุณเนตร
4. เด็กหญิงธนาภร  อนุโลม
5. เด็กชายพุฒิพงศ์  เพียนอก
6. เด็กหญิงภูริมาศ  บุตรศรี
7. เด็กชายวันใหม่  แก้วก่า
8. เด็กหญิงสิรินภาพร  ต่อพันธ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีรัชชานนท์  น้อมรับพร
 
52 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงจันจิรา  ไม่จน
2. เด็กหญิงญาณี  บูรพสายัณห์
3. เด็กหญิงฐิตาภา  ขวัญดำเนิน
4. เด็กหญิงปัญจพร  บุญพบ
5. เด็กหญิงศิริกาญจน์  พัสดุสาร
6. เด็กหญิงสิรภัทร  มุ่งโนนบ่อ
 
1. นางสาวจุฑามาศ  อภิมหาเดชาพงศ์
 
53 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐชยา  บุญนาค
2. นางสาวณัฐธัญญา  วีสี
3. นางสาวณิฐชานันท์  พิพิธภวนันท์
4. นางสาวธมนวรรณ  รัชตกุลพงศ์
5. นางสาวปรียาภรณ์  วิชิตจำรูญ
6. นางสาวศศิวิมล  พลเยี่ยม
7. นางสาวสิริยากร  โพธิ์ชาติ
8. นางสาวโชติมา  สธูป
 
1. นางสาวจุฑามาศ  อภิมหาเดชาพงศ์
2. นางศุลีพร  ปิ่นนัย
 
54 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกอบทรัพย์  มีชาญ
 
1. นางสาวฐิติกาญจน์  งามเจริญ
 
55 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชาลิสา  สุขครุฑ
 
1. นางเปรมปรีดิ์  ตุลย์วัฒนางกูร
 
56 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แหยมอุบล
2. เด็กชายนพคุณ  รัตนอมรชัย
3. เด็กหญิงปัทมา  สุขรุ่งเรือง
4. เด็กชายภัทรพล  ทองหยอดแก้ว
5. เด็กหญิงรินลดา  เนรมิตรัตนประชา
 
1. นางสาวเพ็ญศิริ  วิมารเมฆ
2. Ms.Sualen Mana-ay  Laguerder
 
57 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธนภรณ์  ตันเจริญ
2. นายนันทพงศ์  ศรีสุข
3. นางสาวนาดา   สากลวารี
4. นางสาวอางจณาพร  เสฏฐัตต์
5. นายอเบย์  ดูเบย์
 
1. นางสาวกวีวรรณ  กนกพัฒนกิจ
2. Ms.Andrew David  Munday
 
58 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 80.34 ทอง 6 1. เด็กหญิงพรไพลิน  ทิพามณีมงคล
2. เด็กหญิงภารดี  ทิพามณีมงคล
 
1. นางปรมาภรณ์  รอดสรรเสริญ
2. Mr.Zhao  FuYang
 
59 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 83.66 ทอง 9 1. นางสาวกัญญาพัชร์  อุทธา
2. นางสาวอรยา  แซ่ฟอง
 
1. Mr.Zhao  Fu Yang
2. นางปรมาภรณ์  รอดสรรเสริญ
 
60 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 90.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจรรยารักษ์  แซ่เอี้ย
2. นายจิรายุ  เอื้อจารุพร
3. นายชวรินทร์  เพริศพิริยะวงศ์
4. นายสหรัฐ  เทพทอง
5. นายเตชิต  เสาะแสวง
 
1. นางปรมาภรณ์  รอดสรรเสริญ
2. Mr.Zhao   FuYang
 
61 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85.33 ทอง 5 1. นางสาวณิชากร  อมรพิพัฒนานนท์
2. นางสาวธนัชชา  สมิตานันท์
 
1. นางนงนุช  แพทยานันท์
 
62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤษณะ  สิทธินันท์
2. เด็กหญิงจิรประภา  เทศอินทร์
3. นางสาวชลธิชา  ษมาพิสุทธิ์
4. นางสาวปฐมพร  ชินเทศน์
5. นายพงศ์พัฒน์  อยู่พงษ์พิทักษ์
6. นายพงษ์วริษฐ์  มะโนน้อม
7. นายวิทวัส  พิริยะเมธี
8. นางสาวสรินทร  พลอยจิ๋ว
9. นางสาวสุทธิดา  เลิศรุจิวณิช
10. นายเสฏฐนันท์  ปราบพลา
 
1. นายปราศรัย  เจตสันติ์
2. นางสาวลลิตา  บินรามัน
 
63 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 83.33 ทอง 4 1. นางสาวนฤภร  แซ่โค้ว
2. นางสาวพิชชาพร  ตันติกุลพาณิชย์
3. นางสาวสุชานันท์  ทัดแก้ว
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ณ สมบูรณ์
2. นางสาวสุทธิดา  มีทองคำ
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กชายอธิวัฒน์  โสตถิวัฒน์
2. เด็กชายอภินันท์  สายสะอาด
 
1. นายพรพรรณ  นมัสไธสง
2. นางนิตย์ธีรา  พ่วงเพิ่มทรัพย์
 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 13 1. นางสาวอัญชลี  ตั้งวัฒนทรงพล
2. นางสาวเบญญาภา  ศรีมานะเจริญ
 
1. นายสุรวัฒน์  ขจรวิทย์
2. นางสาววรรณรัตน์  ไชยพรประสิทธิ์
 
66 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวฐานิตา   บำรุงทรัพย์
2. นายธนศักดิ์   เชี่ยวชาญกุล
3. นางสาวพรรณพษา   อาจหาญ
 
1. นางสาวศิริวรรณ  พรมพาน
2. นายธรรมรัฐ  ลำพุทธา
 
67 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชนัญชิดา  พาลเหนือ
2. นางสาวณิชากร  แพงาม
3. นางสาวบัณฑิตา  พิมพ์ธงชัยกุล
4. นางสาวมณีนุช  สุวรรณมาตย์
5. นายสราวุฒิ  บุตรดี
6. นายอิสรราษฎร์  ลิขิตธรรม
 
1. นางสาวศิริวรรณ  พรมพาน
2. นางสาวปาณิสรา  สมจริงจงรัก
3. นางสาวสุชญา  ชีใจงาม
 
68 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณรงค์ฤทธิ์  ตรวจมรรคา
2. นางสาวดวงพร   รักร้อย
3. นางสาวอรสา   บุญพงษ์
 
1. นางกรรณิกา  แช่มประเสริฐ
2. นางสาวสุชญา  ชีใจงาม
 
69 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 98.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชลิดา  คล้ายสังข์
2. นางสาวดลญา  ลิ้นทอง
3. นางสาวอมรรัตน์  เฉิน
 
1. นางสาวปาณิสรา  สมจริงจงรัก
2. นางสาวพิไลวรรณ  เชยสุวรรณ
 
70 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนารถ  ภักรักษา
2. เด็กชายณัฐพร  เบ็ญจะขันธ์
3. เด็กหญิงอารีรัตนา  เกตุแก้ว
 
1. นางสาวปาณิสรา  สมจริงจงรัก
2. นางสาวพิไลวรรณ  เชยสุวรรณ
 
71 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศิวนาถ  บุญอรณะ
 
1. นางวรรณี  รุ่งธีรวัฒนานนท์