สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกชกมล  คลังเพ็ชร
 
1. นางสาวพรพัสนันท์  แสนสีลม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 74 เงิน 10 1. เด็กหญิงวรรณพิมล  ขจรศักดิ์สุเมธ
 
1. นางชนกชนม์  แหยมประสงค์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 75 เงิน 21 1. นายพิรุฬห์  พลมาตย์
 
1. นายบรรจบ  คำเพราะ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 73 เงิน 19 1. เด็กหญิงปรียนันท์  แซ่หลิ่ม
 
1. นางสาวพัชรินทร์  บุตรสันเทียะ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 71 เงิน 14 1. นางสาวสุปรีญา  ลิ้มพุทธพงศ์
 
1. นางสาวอัญชนา  ตันวิเชียร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธนันญ์ชิตา  ตริตรองรัมย์
2. นางสาวนันท์นภัส  เหล่าวงศ์พุทธา
3. นางสาวศิวศร  สมประเสริฐ
 
1. นางสาวนุชสุคนธ์  อักษรศรี
2. นายบดินทร์  งามแสง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นายพรเทพ  ธาดานิพนธ์
2. นางสาวรุจิรา  โสมวงค์
 
1. นางบุษบา  โหระวงศ์
 
8 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 78 เงิน 6 1. นายยศธนะ  สุพรรณ
2. นายสุรนนท์  ลาภมีมา
3. นางสาวเบณญา  กุลวราธิษณ์
 
1. นางสาวพิกุล  แสนชัยนาท
2. นางสาวพิกุล  แสนชัยนาท
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กชายธีรชาติ  คุณธโนปจัย
 
1. นางสาวนิภารัตน์  โชคเหมาะ
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. นางสาวฐานิดา  จรัสพูนผล
2. เด็กชายนนทกร  ธรรมวุฒิ
3. เด็กชายมนพัทธ์  กลิ่นโพธิ์
 
1. นายจิตรพล  เจริญวงศานนท์
2. นางสาวสุลมัย  สุพรม
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรพีพร  ศรัทธาคลัง
2. เด็กชายรัชชานนท์  ตรงต่อการ
 
1. นางสาวอุไรพร  กองแก้ว
2. นายธีระศักดิ์  เกตุอำไพ
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 73.65 เงิน 9 1. เด็กหญิงนริศราภรณ์  อาบสันเทียะ
2. เด็กหญิงปาณิตา  คำบุญ
3. เด็กหญิงภควดี  สืบขุนทด
4. เด็กหญิงวิมลณัฐ  ทองแจ่ม
5. เด็กหญิงหทัยการ  งามวงศ์
 
1. นางอัญชุลี  วิชัย
2. นางนภัสนันท์  ปั้นเก่า
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 70 เงิน 15 1. นางสาวชุติมณฑน์  เกษา
2. นางสาวณัฐวดี  นามเรือง
3. นางสาวพนิตตา  อิฐสุวรรณกุล
4. นางสาวศิริกาญจน์  ยินดีรัมย์
5. นางสาวอิศริยา  พลีปัตร
 
1. นายไพวัลย์  สอนซ้าย
2. นางสาวทิพย์สุดา  แสงฉาย
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 73.33 เงิน 15 1. เด็กหญิงนิชนันท์  ทองอ่อน
2. เด็กชายสรัล  บุญนะ
 
1. นางปิยวรรณ  ปิติวิทูรวรรัตน์
2. นางสาวภัสร์นลิน  วงศ์ปรีชาเลิศ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 73 เงิน 8 1. เด็กหญิงตวิษา  ลอยไสว
2. เด็กหญิงภูตะวัน  วัชรเกษมศักดิ์
3. เด็กหญิงวรรษิดา  สวัสดี
 
1. นางจิณณพัต  จันทบูรณ์
2. นายพรวิชิตย์  อาจหาญ
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววาสิตา  ศรีชนะ
2. นางสาวสุภัทรา  วัสรรัตนโภคิน
3. นางสาวสุมินตรา  บุพศิริ
 
1. นางจิณณพัต  จันทบูรณ์
2. นายพรวิชิตย์  อาจหาญ
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กชายธนพัฒน์  ตั้งกลไกอุดม
 
1. นายธนพัฒน์  อินทุกานตะ
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 75.67 เงิน 5 1. นางสาวอมรทิพย์  เชียง
 
1. นายธนพัฒน์  อินทุกานตะ
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 77.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวโอริสา  โนนมะหิง
 
1. นายธนพัฒน์  อินทุกานตะ
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 75.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพัชรพร  ทมิฬทร
 
1. นายธนพัฒน์  อินทุกานตะ
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 79 เงิน 5 1. นางสาวนิภาธร  สุโภภาค
 
1. นายธนพัฒน์  อินทุกานตะ
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 78.33 เงิน 5 1. นางสาวธัญดา  ธนชัยไกรกุล
 
1. นายธนพัฒน์  อินทุกานตะ
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 71.67 เงิน 5 1. นางสาวเมสิยา  บวกกลาง
 
1. นายธนพัฒน์  อินทุกานตะ
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 72.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภานุเมศ  ทวีสุขวีระมงคล
 
1. นางสาวจงกล  เพ็งสุพรรณ
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 75 เงิน 9 1. นายเกรียงศักดิ์  แสงสาย
 
1. นางสาวจงกล  เพ็งสุพรรณ
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.33 เงิน 8 1. เด็กหญิงภัทรวดี  จรุงกิจเจริญ
 
1. นางสาวจงกล  เพ็งสุพรรณ
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.33 เงิน 10 1. นางสาววัลลญา  ปล่อยทุม
 
1. นางสาวจงกล  เพ็งสุพรรณ
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.4 เงิน 5 1. เด็กหญิงศุภมาศ  น่วมพิทักษ์
 
1. นางสาวจงกล  เพ็งสุพรรณ
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายภีมวัศ  งามสม
 
1. นางสาวจงกล  เพ็งสุพรรณ
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 73.67 เงิน 9 1. นางสาวดารากูล  ธรรมศิริ
 
1. นางสาวจงกล  เพ็งสุพรรณ
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 74 เงิน 7 1. นายชัยธนะวัฒน์  ทรงอมรสิริ
 
1. นางสาวจงกล  เพ็งสุพรรณ
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 71.67 เงิน 10 1. นางสาววริสรา  มาบางครุ
 
1. นางสาวจงกล  เพ็งสุพรรณ
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 72.8 เงิน 8 1. เด็กหญิงยมลยงยศ  อนรรฆจีระพงศ์
 
1. นางสาวอุลิตา  ทีเกาะ
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 78.5 เงิน 4 1. นายชัยวัฒน์  บุญสร้าง
 
1. นายจักรพันธ์  ผิวบาง
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 74 เงิน 5 1. นางสาวอิทธยา  เหมวงศ์
 
1. นายจักรพันธ์  ผิวบาง
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 76 เงิน 6 1. นางสาวณัฐฑริกา  ป้องกัน
2. นายพีรุตห์  สุขผลิน
3. นางสาววุฒิธิดา   ยศพล
4. นายสรัญ  อินทร์สุวรรณ์
5. นางสาวเบญจมาศ  สังกะ
 
1. นางสาวโนร์หัสมะห์  สติรักษ์
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 72.2 เงิน 6 1. นางสาวบงกชพัฒน์  เลิศทิวากร
2. นางสาววราภรณ์  แมวอินทร์
 
1. นางปรมาภรณ์  รอดสรรเสริญ
2. Mr.Zhao  FuYang
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 70.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสิรินารถ  เมืองมาก
2. นางสาวเบญจวรรณ  สีโชระ
 
1. นางสาวโนร์หัสมะห์  สติรักษ์
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 79 เงิน 5 1. นายนพรุจ  ทิพย์แก้ว
 
1. นางสาวเยาวดี  รูปพรม
 
40 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 77.23 เงิน 4 1. เด็กชายคณิณ  นิ่มพินิจ
2. เด็กชายชาติตระการ  เกิดศรีชัง
3. เด็กชายณภัทร   สุขเมือง
4. เด็กชายปฏิภาณ  ศรีตั้งตรง
5. เด็กชายภัทรพล  แซ่ฟอง
6. เด็กชายยสณะ  พึ่งหอม
7. เด็กชายอัมรินทร์  ้เดชสกุลเลิศรัตน์
8. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ภาระเวช
 
1. นายมานนท์  ภาษีเนตร
2. นายวัลลภ  ใสรัมย์
3. นายธีรภัทร์  อินทิแสง
 
41 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 75 เงิน ชนะเลิศ 1. นางสาวขวัญภรณ์   ทอพิมาย
2. นางสาวปิยะธิดา   พลเงิน
3. นางสาวพรรณนภา   สีแก้วช่วง
4. นางสาววิญาดา   ห้วยหงษ์ทอง
5. นายศิริเดช   รื่นนุสาน
 
1. นางวรรณภา  สัตราศรี
2. นางสาวธฤษวรรณ  ศิริพรหม
 
42 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 77.67 เงิน 7 1. เด็กหญิงกรปวิณ  คล้ายดวง
2. เด็กหญิงชัญญานุช  เอิบโชคชัย
 
1. นางสาววรรณรัตน์  ไชยพรประสิทธิ์
2. นางสาวศศิธร  คงอยู่
 
43 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76.5 เงิน 5 1. นายภูวเนศวร์  ทองสุข
2. นายอัฏฐะมินทร์  อ่างทอง
 
1. นางสาวบัวหลวง  กุลเกษ
2. นางสาวสุพรรณี  ซองทอง
 
44 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 71.5 เงิน 11 1. เด็กชายนพรัตน์  บินมามุด
2. เด็กชายบุรเศรษฐ์  วัชรเสถียร
 
1. นายนริศวริ์  สุจิตรธรรมคุณ
2. นางสาววรรณรัตน์  ไชยพรประสิทธิ์
 
45 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 71.4 เงิน 5 1. นายชัยวัฒน์  รุ่งเรือง
2. นายธนดล   เชื้อสาย
3. นายบุญทักษิณ   สัมฤทธิ์
 
1. นายวีรยุทธ์   คุ้มโภคา
2. นางสาววรรณรัตน์   ไชยพรประสิทธิ์
 
46 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กชายกฤชภัทร  เดชะปัญจาภรณ์
2. เด็กชายธนวัฒน์  มะปะเท
3. เด็กชายปัญจพล  พรหมโชติสวัสดิ์
 
1. นางชญานิศ  รุ่งเรือง
2. นายธรรมรัฐ  ลำพุทธา
 
47 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 79 เงิน 7 1. นางสาวลักสิกา   กลิ่นหอม
2. นางสาวศิริกาญจน์   ยินดีรัมย์
3. นางสาวสกนธรัตน์   กรพินธุ์สุวรรณ
 
1. นางสาวศิริวรรณ  พรมพาน