สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 69 ทองแดง 13 1. นายสิรภพ  ครุฑคง
 
1. นางสาวภัทรพร  จันทร์แก้ว
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นางสาววริศรา  รัชตวิไลรัตน์
2. นายวรเมธ  เขียมสุวรรณ
 
1. นายเด่น  จิตวิขาม
2. นายไพรัช  วงศ์ศรีตระกูล
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงปิยธิดา  เซียงจิน
 
1. นายอนุชิต  หอมทอง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 9 1. นางสาวธนัชพร  โรจน์กิจจานุรักษ์
 
1. นายพงศกร  ดอนศรี
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงปฏิพร  อริยเลิศปัญญา
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  ธีรวโรดม
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  คล้ายทอง
 
1. นางสาวณัฏฐ์นันท์  บุญเสมอ
2. นางสาวศิริขวัญ  รัตนพลธี
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 4 1. นายกฤช  เอกะจิตร์
2. นายธนเทพ  รุ่งพิพัฒน์
3. นายปวีณ  ฉิมคล้าย
 
1. นายศราวุธ  ปาสกิจ
2. นางสาวศศิธร  ลาดแก้ว
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 8 1. เด็กชายชัยกร  จิระเกษมนุกูร
2. เด็กชายญาณาธร  รอดขจร
 
1. นายณัฐพงศ์  นพโลหะ
2. นางสาวปิยนุช  เรียมสันเทียะ
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กชายภาวิน  เจริญดี
2. เด็กชายวรวิช  กฤตชัยวรวัฒน์
 
1. นายณัฐพงศ์  นพโลหะ
2. นางสาวปิยนุช  เรียมสันเทียะ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงเปมิกา  ไวทยานนท์
 
1. นายธนพัฒน์  อินทุกานตะ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 69.8 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสุทธิกานต์  ปิยะเมธาง
 
1. นางสาวจงกล  เพ็งสุพรรณ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 68.67 ทองแดง 5 1. เด็กชายสรวิศ  ประดิษฐ์
 
1. นางสาวจงกล  เพ็งสุพรรณ
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กชายสรวิศ  ประดิษฐ์
 
1. นางสาวจงกล  เพ็งสุพรรณ
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 65.25 ทองแดง 8 1. นางสาวพีรยา  สงบุตร
 
1. นางสาวอุลิตา  ทีเกาะ
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 63.67 ทองแดง 7 1. นางสาวกัญญารัตน์  เขาธานี
2. นางสาวสิตานัน  เกาะศิริ
 
1. นางนงนุช  แพทยานันท์
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 65 ทองแดง 6 1. นายทนงศักดิ์  พระกระทำ
2. นายวีระพงศ์  ยิ่งประยูร
 
1. นางสาวพิมพ์ชนา  พาณิชย์กุล
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 60.66 ทองแดง 7 1. นางสาวอรอุษา  ไกรพินิจ
 
1. นางปรมาภรณ์  รอดสรรเสริญ
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 63.33 ทองแดง 7 1. นางสาวกานดา  เอื้อวงศาโรจน์
2. นายธนภัทร์  พรภูมิพิพัฒภิญโญ
3. นางสาวนวพร  นามวงค์
4. นางสาวพรชนก  ชนมหาตระกูล
5. นายภัทร์บดินทร์  ประสมพันธ์
 
1. นางนงนุช   แพทยานันท์
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงธัญวรัตม์  สว่างวงศ์
2. เด็กหญิงอวิกา  วิบูลยศริน
 
1. นางสาวเยาวดี  รูปพรม
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 62.9 ทองแดง 5 1. นางสาวกมลลักษณ์  สนธิชัย
2. นายจารุภพ  ชูศักดิ์วรกุล
3. นายจิรสิญจ์  เจริญเรืองเลิศ
4. นายชินกฤต  โฉมมณี
5. นายธนกฤติ   บุรุษชาติ
6. นางสาวโยษิตา  อิบรอฮีม
 
1. นายทวีรักษ์  เจียมวรกุลชัย
2. นายศราวุธ  ปาสกิจ
3. นางสาวเปรมปรีดิ์  ตุลย์วัฒนางกูร
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 69.67 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงอรจิรา  กระจ่างกิตติรัต
2. เด็กหญิงอรัญญา  ทัดแก้ว
3. เด็กหญิงไพลิน  กรกมลสรไกร
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ณ สมบูรณ์
2. นางสาวสุทธิดา  มีทองคำ
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 11 1. นายณภัทร   สุขีบท
2. นางสาวศิริกานต์   ธีรพิพัฒน์กุล
 
1. นางสาวนิตย์ธีรา  พ่วงเพิ่มทรัพย์
2. นางสาวพรพรรณ  นมัสไธสง
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 1. เด็กชายธนดล  อนันต์
2. เด็กชายธนภัทร  คนิวรานนท์
 
1. นางสาวบังหลวง  กุลเกษ
2. นายนริศวร์  สุจิตต์ธรรมคุณ
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 69.33 ทองแดง 18 1. นายวราวุธ  วัดเขียว
2. นายอลงกรณ์  พรชัยประสิทธิ์
 
1. นายวีระยุทธ  อุปเนตร
2. นางสาวบัวหลวง  กุลเกษ
 
24 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กชายกิตติกร  วรประทีป
2. เด็กชายสิรวิชญ์  ล้อมพงษ์
3. เด็กชายอธิษฐ์พัฒน์  ประทุมโทน
 
1. นายเฉลิมพล  มั่นทองประดิษฐ์
2. นางชญานิศ  รุ่งเรือง
 
25 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 62 ทองแดง 6 1. นายนนทวัช  ครุตเนตร
2. นายสิทธิภัทร  สัมมาเลิศภัณฑ์
 
1. นางสาวศิริขวัญ  รัตนพลธี
2. นางสาวต้องจิตต์  ก้อนในเมือง
 
26 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 62 ทองแดง 4 1. นายทินรัตน์  จีระกุลกิจ
2. นายพงศกร  ทับทิมไทย
3. นายพัสกร  จันทร์พานยิชระวี
 
1. นายเฉลิมพล  มั่นทองประดิษฐ์
2. นายธรรมรัฐ  ลำพุทธา