สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายปุณณวัฒน์  ด่านทรงชัย
 
1. นางสาวจารุวรรณ  กุลดิษธรรม
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายพิพัฒน์  ภู่พานิช
2. เด็กชายแพรวพราวพร  พวงเพียงงาม
 
1. นายอุดมศักดิ์  เล็กวงษ์มณีพันธุ์
2. นางสาวสุดาวัลย์  โสตะจินดา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 10 1. นายธนบูรณ์  ฉือ
 
1. นายสุนทร  มูลศาสตร์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงนพณัฐ  โอนอ่อน
2. เด็กชายวุฒิวัฒน์  สุวรรณศรีสาคร
3. เด็กชายศุภวิชญ์  เพิกสวน
 
1. นางวรรณี  แสงเดือนฉาย
2. นางสาวทัศนีย์  กวาดชัยภูมิ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม 16 1. นางสาวพิมพ์ลภัส  นาควิจิตร
2. นางสาววิภากมล  จตุรทัศนัย
3. นางสาวอมรรัตน์  สุดอุปถัมภ์
 
1. นางสาวสุธารัตน์  นักลำ
2. นางสาวจุฑามาศ  แสงชุม
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 13 1. นางสาวกัญญาณัฐ  บุญเจริญ
2. เด็กหญิงจอมรุจี  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาววลัยลักษณ์  หาญสิงห์
2. นายมานนท์  ภาษีเนตร
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 5 1. นางสาววรรณวิสา  เจ๊กมะดัน
2. นายศุภวิชญ์  หน่องพงษ์
 
1. นางสาววลัยลักษณ์  หาญสิงห์
2. นายมานนท์  ภาษีเนตร
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 47.67 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  จิรมงคลโรจน์
2. เด็กหญิงปิยพิชญ์  ปั้นศุข
 
1. นางสาวเพ็ญศิริ  เนตรจันทร์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 32.67 เข้าร่วม 6 1. นางสาวธัญวรัตน์  พลเยี่ยม
 
1. นางนงนุช  แพทยานันท์
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายณัฐชลัช  พนาสุทธิวงศ์
2. เด็กหญิงสุภาวดี   เสาร์วงค์
 
1. นายวีระยุทธ  อุปเนตร
2. นางสาววรรณรัตน์  ไชยพรประสิทธิ์
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงกชกรณ์  นาททอง
2. เด็กชายปรมินทร์  เอื้ออารีย์กิจกุล
 
1. นางสาวสุพรรณี  ซองทอง
2. นายวีระยุทธ  อุปเนตร
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 31 เข้าร่วม 8 1. นางสาวปุญญพัฒน์   สัญญากิจ
2. นางสาวสุไมยะฮ์   พิศแลงาม
 
1. นายวีรยุทธ์   คุ้มโภคา
2. นางสาววรรณรัตน์   ไชยพรประสิทธิ์
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายนพณัฐ   บุญเรือง
2. นายปุณยวีร์   ตะนุลานนท์
 
1. นายนริศวร์   สุจิตต์ธรรมคุณ
2. นายวีรยุทธ์  คุุ้มโภคา