สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายเจตนิพัทธ์  คุสิตา
 
1. นางสาวพรพัสนันท์  แสนสีลม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกชกมล  คลังเพ็ชร
 
1. นางสาวพรพัสนันท์  แสนสีลม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 74 เงิน 10 1. เด็กหญิงวรรณพิมล  ขจรศักดิ์สุเมธ
 
1. นางชนกชนม์  แหยมประสงค์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 69 ทองแดง 13 1. นายสิรภพ  ครุฑคง
 
1. นางสาวภัทรพร  จันทร์แก้ว
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐกมล  เกื้อทาน
 
1. นางสาวพรมมารินทร์  แทนรินทร์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 75 เงิน 21 1. นายพิรุฬห์  พลมาตย์
 
1. นายบรรจบ  คำเพราะ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 73 เงิน 19 1. เด็กหญิงปรียนันท์  แซ่หลิ่ม
 
1. นางสาวพัชรินทร์  บุตรสันเทียะ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 71 เงิน 14 1. นางสาวสุปรีญา  ลิ้มพุทธพงศ์
 
1. นางสาวอัญชนา  ตันวิเชียร
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กชายปัญจพล  รักษาราษฎร์
2. เด็กชายภาวัช  หากลิ่นดี
3. เด็กหญิงเมทิกา  กัณฑสิทธิ์
 
1. นางสาวนุชสุคนธ์  อักษรศรี
2. นายบดินทร์  งามแสง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธนันญ์ชิตา  ตริตรองรัมย์
2. นางสาวนันท์นภัส  เหล่าวงศ์พุทธา
3. นางสาวศิวศร  สมประเสริฐ
 
1. นางสาวนุชสุคนธ์  อักษรศรี
2. นายบดินทร์  งามแสง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธราทิป  ลัพธ์เลิศกิจ
2. เด็กชายนนทกร  เหลี่ยมลิขิต
 
1. นางสาวอรอนงค์  อาจมูลตรี
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นายพรเทพ  ธาดานิพนธ์
2. นางสาวรุจิรา  โสมวงค์
 
1. นางบุษบา  โหระวงศ์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจอมฅน  เอี่ยมขอพึ่ง
2. เด็กชายสิทธิโชค  แซ่เจิ้น
 
1. นางสาวอรณี  วรรณวงศ์
2. นางบุษบา  โหระวงศ์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นายศักดิ์สิทธิ์  ศรีดา
 
1. นางสาวอรณี  วรรณวงศ์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายปุณณวัฒน์  ด่านทรงชัย
 
1. นางสาวจารุวรรณ  กุลดิษธรรม
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัชพล  พ.จานุพิบูล
 
1. นายอนันตชัย  จงสมจิตต์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แซ่ตั้ง
2. เด็กชายธนวัฒน์  เฉิน
3. เด็กชายวิทยา  โยธานันท์
 
1. นางสาววราภรณ์  แซ่ตัน
2. นางสาวสุธิดา  ก้อนจันทร์เทศ
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นายกุศลิน  กุ้ยประเสริฐ
2. นางสาวธนภรณ์  ใจดี
3. นายยุทธภูมิ  ภมรพล
 
1. นายไพรัช  วงศ์ศรีตระกูล
2. นางสาวภัทรานี  ไชยสุวรรณ
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงธัญสินี  เจริญวิชานนท์
2. เด็กหญิงรวินันท์  พันธุ์แก้ว
3. เด็กหญิงอรุณรัศมี  หวังชอบ
 
1. นายวราฤทธิ์  ก๊าสอุไร
2. นางปรียทิพย์  บุญคง
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 78 เงิน 6 1. นายยศธนะ  สุพรรณ
2. นายสุรนนท์  ลาภมีมา
3. นางสาวเบณญา  กุลวราธิษณ์
 
1. นางสาวพิกุล  แสนชัยนาท
2. นางสาวพิกุล  แสนชัยนาท
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายพิพัฒน์  ภู่พานิช
2. เด็กชายแพรวพราวพร  พวงเพียงงาม
 
1. นายอุดมศักดิ์  เล็กวงษ์มณีพันธุ์
2. นางสาวสุดาวัลย์  โสตะจินดา
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นางสาววริศรา  รัชตวิไลรัตน์
2. นายวรเมธ  เขียมสุวรรณ
 
1. นายเด่น  จิตวิขาม
2. นายไพรัช  วงศ์ศรีตระกูล
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงปิยธิดา  เซียงจิน
 
1. นายอนุชิต  หอมทอง
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 9 1. นางสาวธนัชพร  โรจน์กิจจานุรักษ์
 
1. นายพงศกร  ดอนศรี
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายประสิทธิ์  สุขเจริญ
2. เด็กชายอภิรักษ์  วงษ์เขียว
 
1. นางชญานิศ  รุ่งเรือง
2. นางสาวณัฎฐ์ชญาภา  เดี่ยวยิ่งเจริญ
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐพร  เสาร์แก้ว
 
1. นายเฉลิมพล  มั่นทองประดิษฐ์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กชายธีรชาติ  คุณธโนปจัย
 
1. นางสาวนิภารัตน์  โชคเหมาะ
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 10 1. นายธนบูรณ์  ฉือ
 
1. นายสุนทร  มูลศาสตร์
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงนพณัฐ  โอนอ่อน
2. เด็กชายวุฒิวัฒน์  สุวรรณศรีสาคร
3. เด็กชายศุภวิชญ์  เพิกสวน
 
1. นางวรรณี  แสงเดือนฉาย
2. นางสาวทัศนีย์  กวาดชัยภูมิ
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม 16 1. นางสาวพิมพ์ลภัส  นาควิจิตร
2. นางสาววิภากมล  จตุรทัศนัย
3. นางสาวอมรรัตน์  สุดอุปถัมภ์
 
1. นางสาวสุธารัตน์  นักลำ
2. นางสาวจุฑามาศ  แสงชุม
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. นางสาวฐานิดา  จรัสพูนผล
2. เด็กชายนนทกร  ธรรมวุฒิ
3. เด็กชายมนพัทธ์  กลิ่นโพธิ์
 
1. นายจิตรพล  เจริญวงศานนท์
2. นางสาวสุลมัย  สุพรม
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวทิพากร  เหลืองยิ่งยงค์
2. นายธเนศ   ดำคลองตัน
3. นายอรรคพล  พันธ์ขาว
 
1. นายณัฐพงศ์  นพโลหะ
2. นางสาวปุณยาพร  พลายงาม
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงปฏิพร  อริยเลิศปัญญา
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  ธีรวโรดม
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  คล้ายทอง
 
1. นางสาวณัฏฐ์นันท์  บุญเสมอ
2. นางสาวศิริขวัญ  รัตนพลธี
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 4 1. นายกฤช  เอกะจิตร์
2. นายธนเทพ  รุ่งพิพัฒน์
3. นายปวีณ  ฉิมคล้าย
 
1. นายศราวุธ  ปาสกิจ
2. นางสาวศศิธร  ลาดแก้ว
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81 ทอง 11 1. เด็กชายปวิช  สร้อยยังสุข
2. เด็กชายพฤหัส  นกต่อ
3. เด็กชายยศวริศ  วงศ์กิจเลิศพัฒนา
 
1. นายธรรมรงค์ศักดิ์  ราชเดิม
2. นางสาวพูนศรี  สร้อยเสน
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84 ทอง 10 1. นายธีรัตม์  สุวรรณพรหม
2. นายวรากร  จันทรานุพงศ์
3. นายสรยุทธ  ฉัตรตระกูลศรี
 
1. นายธรรมรงค์ศักดิ์  ราชเดิม
2. นางสาวจิราภรณ์  บุตรราช
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรพีพร  ศรัทธาคลัง
2. เด็กชายรัชชานนท์  ตรงต่อการ
 
1. นางสาวอุไรพร  กองแก้ว
2. นายธีระศักดิ์  เกตุอำไพ
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐิดา  ยังเจริญ
2. นายธัชพล  ลอยเอี่ยม
 
1. นายชาญวิทย์  ชูพล
2. นายสมพงษ์  ไชยวงษ์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 8 1. เด็กชายชัยกร  จิระเกษมนุกูร
2. เด็กชายญาณาธร  รอดขจร
 
1. นายณัฐพงศ์  นพโลหะ
2. นางสาวปิยนุช  เรียมสันเทียะ
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กชายภาวิน  เจริญดี
2. เด็กชายวรวิช  กฤตชัยวรวัฒน์
 
1. นายณัฐพงศ์  นพโลหะ
2. นางสาวปิยนุช  เรียมสันเทียะ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 73.65 เงิน 9 1. เด็กหญิงนริศราภรณ์  อาบสันเทียะ
2. เด็กหญิงปาณิตา  คำบุญ
3. เด็กหญิงภควดี  สืบขุนทด
4. เด็กหญิงวิมลณัฐ  ทองแจ่ม
5. เด็กหญิงหทัยการ  งามวงศ์
 
1. นางอัญชุลี  วิชัย
2. นางนภัสนันท์  ปั้นเก่า
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 70 เงิน 15 1. นางสาวชุติมณฑน์  เกษา
2. นางสาวณัฐวดี  นามเรือง
3. นางสาวพนิตตา  อิฐสุวรรณกุล
4. นางสาวศิริกาญจน์  ยินดีรัมย์
5. นางสาวอิศริยา  พลีปัตร
 
1. นายไพวัลย์  สอนซ้าย
2. นางสาวทิพย์สุดา  แสงฉาย
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชาติเกษม  เมธนาวิน
2. นายชินดนัย  อุปนิตย์
3. นายพิสิทธิ์  ประเสริฐธนะชัย
4. นางสาววรนารี  ท้วมมีชัย
5. นางสาวอัณศยา  ลิ้มพรจิตรวิไล
 
1. นางสาวพิราวรรณ  คำสุ
2. นายดุสิต  สง่าอภิธาน
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.32 ทอง 6 1. นางสาวณัฐณิชา  จิรพนากร
 
1. นายศิวพงษ์  แสงนอก
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.64 ทอง 10 1. นางสาวดลยา  โนติ๊บ
 
1. นางสาวรุจิเรข  ฉอยทิม
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 73.33 เงิน 15 1. เด็กหญิงนิชนันท์  ทองอ่อน
2. เด็กชายสรัล  บุญนะ
 
1. นางปิยวรรณ  ปิติวิทูรวรรัตน์
2. นางสาวภัสร์นลิน  วงศ์ปรีชาเลิศ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัณฐิกา  หรรษา
2. นายครรชิต  จันทร์ผล
 
1. นางปิยวรรณ  ปิติวิทูรวรรัตน์
2. นางสาวยุพาวดี  ศรีพรหม
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 82.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายคงชลัช  ค้าเจริญยิ่ง
2. เด็กชายคณิน  นิ่มพินิจ
3. เด็กชายธนกร  สุขสำราญ
4. นายพรภวุฒิ  บุญเรา
5. นางสาวพันพัสสา  สง่าดี
6. เด็กหญิงภรณ์ชนก  ชำนาญปืน
7. เด็กหญิงศศิภา  อนุชิตสกุลวงศ์
8. นางสาวสรินทร์ญา  แซ่จึง
9. เด็กชายสุภากรณ์  ภูมิภารีย์
10. เด็กหญิงอินทิรา  จันทร์ทอง
 
1. นางสาวภัสร์นลิน  วงศ์ปรีชาเลิศ
2. นางสาวยุพาวดี  ศรีพรหม
3. นางปิยวรรณ  ปิติวิทูรวรรัตน์
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรณ์วิภา  ศรีบุรินทร์
2. นางสาวนภัสสร  คงเกตุ
3. เด็กหญิงภัทรวดี  จรุงกิจเจริญ
4. เด็กหญิงมาลัยพร  ทนงูเหลือม
5. เด็กหญิงวราพันธ์  เเสงมาลาธนวัจน์
6. เด็กหญิงศศิชา  หงษ์สกุล
7. เด็กหญิงศิรินทรา  เดชโคบุตร
8. เด็กหญิงสิริรักษ์  วัลย์จิตรวงศ์
9. เด็กหญิงสุปรียา  แสงกระจ่าง
10. เด็กหญิงเขมจิรา  ปัญญาวิมุติ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศรายุทธ  สังสดมภ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุดา  เลงัง
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัณชภรณ์  กุ่ยรักษา
2. เด็กหญิงจิราพัชร  เศรษฐรุจิ
3. เด็กชายทีฆทัศน์  ยี่ชัย
4. เด็กชายธนธัช  นิติเจริญ
5. เด็กหญิงธนภัทร  โจ่ซิว
6. เด็กชายธิติพันธุ์  ช้างพันธุ์
7. เด็กชายพงศกร  จรรยาไพศาล
8. เด็กหญิงศศิภา  ศรีรักษา
9. เด็กชายอนันตรัตน์  บุญชนก
10. เด็กหญิงอมรกานต์  แตงอ่อน
 
1. นายสง่า  จิตรกลาง
2. นายวัลลภ  ใสรัมย์
 
51 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 13 1. นางสาวกัญญาณัฐ  บุญเจริญ
2. เด็กหญิงจอมรุจี  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาววลัยลักษณ์  หาญสิงห์
2. นายมานนท์  ภาษีเนตร
 
52 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 5 1. นางสาววรรณวิสา  เจ๊กมะดัน
2. นายศุภวิชญ์  หน่องพงษ์
 
1. นางสาววลัยลักษณ์  หาญสิงห์
2. นายมานนท์  ภาษีเนตร
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกชรัตน์  เทพสงวน
 
1. นางนุชรี  เลิศรัตนบวรกุล
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพรศิริ  แก้วคำกอง
 
1. นางนุชรี  เลิศรัตนบวรกุล
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอรกช  ชัยชนะ
 
1. นางสาวนาวิกา  พูลเกษม
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐกฤตา  วงศ์อาษา
 
1. นางวรรณี  รุ่งธีรวัฒนานนท์
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจีระนันท์  อันสีแก้ว
 
1. นางวรรณี  รุ่งธีรวัฒนานนท์
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอารีศิลป์  ส่องแสง
 
1. นางสาววรรณี  รุ่งธีรวัฒนานนท์
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพร  เบ็ญจะขันธ์
 
1. นางวรรณี  รุ่งธีรวัฒนานนท์
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพิมพ์พิดา   วงศ์พานิช
 
1. นางวรรณี  รุ่งธีรวัฒนานนท์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงพิชฎา  พูลพัฒน์
2. เด็กหญิงอัญรัตน์  กิจบุญชู
 
1. นางจิณณพัต  จันทบูรณ์
2. นางนุชรี  เลิศรัตนบวรกุล
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงนฤพร  ชื่นชีวเจริญ
 
1. นางสาวนาวิกา  พูลเกษม
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสุทธิพงษ์  คำแก้ว
 
1. นางวรรณี  รุ่งธีรวัฒนานนท์
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 73 เงิน 8 1. เด็กหญิงตวิษา  ลอยไสว
2. เด็กหญิงภูตะวัน  วัชรเกษมศักดิ์
3. เด็กหญิงวรรษิดา  สวัสดี
 
1. นางจิณณพัต  จันทบูรณ์
2. นายพรวิชิตย์  อาจหาญ
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววาสิตา  ศรีชนะ
2. นางสาวสุภัทรา  วัสรรัตนโภคิน
3. นางสาวสุมินตรา  บุพศิริ
 
1. นางจิณณพัต  จันทบูรณ์
2. นายพรวิชิตย์  อาจหาญ
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงเปมิกา  ไวทยานนท์
 
1. นายธนพัฒน์  อินทุกานตะ
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฏฐชัย  ศรีเจริญ
 
1. นายธนพัฒน์  อินทุกานตะ
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กชายธนพัฒน์  ตั้งกลไกอุดม
 
1. นายธนพัฒน์  อินทุกานตะ
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 75.67 เงิน 5 1. นางสาวอมรทิพย์  เชียง
 
1. นายธนพัฒน์  อินทุกานตะ
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายประวีร์  ดีใจ
 
1. นายธนพัฒน์  อินทุกานตะ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 87.33 ทอง 5 1. นายสหัสวรรษ  สุขเอี่ยม
 
1. นายธนพัฒน์  อินทุกานตะ
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจตุพร  ดาบรัมย์
 
1. นายธนพัฒน์  อินทุกานตะ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 82.67 ทอง 5 1. นางสาวณัฏธิดา  จันทร์บัว
 
1. นายธนพัฒน์  อินทุกานตะ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนารัตน์  ธงชัย
 
1. นายธนพัฒน์  อินทุกานตะ
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 77.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวโอริสา  โนนมะหิง
 
1. นายธนพัฒน์  อินทุกานตะ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 75.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพัชรพร  ทมิฬทร
 
1. นายธนพัฒน์  อินทุกานตะ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 79 เงิน 5 1. นางสาวนิภาธร  สุโภภาค
 
1. นายธนพัฒน์  อินทุกานตะ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 78.33 เงิน 5 1. นางสาวธัญดา  ธนชัยไกรกุล
 
1. นายธนพัฒน์  อินทุกานตะ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ลิ้มไพบูลย์
 
1. นายธนพัฒน์  อินทุกานตะ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 82.67 ทอง 5 1. นางสาวฐิติรัตน์  เกตุสืบ
 
1. นายธนพัฒน์  อินทุกานตะ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปัทมาพร  คงกลาง
 
1. นายธนพัฒน์  อินทุกานตะ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 71.67 เงิน 5 1. นางสาวเมสิยา  บวกกลาง
 
1. นายธนพัฒน์  อินทุกานตะ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สีเมฆ
2. เด็กหญิงคณิศร  คำสิงห์
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  มาแม้น
4. นางสาวฑิตวีร์  วงศ์เยาว์
5. เด็กหญิงธนพร  ชุติชาติ
6. เด็กหญิงธมลพรรณ  สระทองหน
7. เด็กหญิงธัญภรณ์  ชัยชนะ
8. เด็กชายนครินทร์  เดินรีบรัมย์
9. เด็กหญิงพนิดา  ดอกสันเทียะ
10. นางสาวพรพรรณ  สุภาพ
11. เด็กหญิงภณิชชา  เศรษฐบุตร
12. เด็กชายภาคิน  จิตตะเทวา
13. เด็กหญิงศิริภัสสร  วิมุกตะลพ
14. เด็กหญิงศุภากร  รสชา
15. เด็กหญิงสิริวิมล  ฟองจำ
16. เด็กชายสุรชัย  พุ่มผล
17. นายอัฐพล  ขำพวง
18. เด็กหญิงเกสร  เพ็ชรศิริ
19. นางสาวเขมนิจ  อังศุชวลิต
20. นายไชยา  เขตเขว้า
 
1. นายธนพัฒน์  อินทุกานตะ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80 ทอง 8 1. เด็กชายกานต์พงศ์  โสภณบรรณารักษ์
2. เด็กชายชยพล  อาภายะธรรม
3. เด็กหญิงพิชญาภา  จันทร์ศรี
4. เด็กชายสรวิช  ประดิษฐ์
5. เด็กชายสรัล  บุญนะ
6. เด็กชายสิริเชษฐ์  พิระพงศ์
 
1. นางสาวจงกล  เพ็งสุพรรณ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นายธนกฤต  อาริภู
2. นางสาวบัณฑิตา  พิมพ์ธงชัยกุล
3. นายปัญญาวัฒน์  พุทธคุ้ม
4. นายพิชัย  จองจิตพิศุทธิ์
5. นายสรวิศ  วัชระสุขจิตร
6. นายสิรภพ  ศิริชัยวัฒนา
 
1. นางสาวจงกล  เพ็งสุพรรณ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 72.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภานุเมศ  ทวีสุขวีระมงคล
 
1. นางสาวจงกล  เพ็งสุพรรณ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 75 เงิน 9 1. นายเกรียงศักดิ์  แสงสาย
 
1. นางสาวจงกล  เพ็งสุพรรณ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.33 เงิน 8 1. เด็กหญิงภัทรวดี  จรุงกิจเจริญ
 
1. นางสาวจงกล  เพ็งสุพรรณ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.33 เงิน 10 1. นางสาววัลลญา  ปล่อยทุม
 
1. นางสาวจงกล  เพ็งสุพรรณ
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 69.8 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสุทธิกานต์  ปิยะเมธาง
 
1. นางสาวจงกล  เพ็งสุพรรณ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.4 ทอง 5 1. นายเกรียงศักดิ์  แสงสาย
 
1. นางสาวจงกล  เพ็งสุพรรณ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.4 เงิน 5 1. เด็กหญิงศุภมาศ  น่วมพิทักษ์
 
1. นางสาวจงกล  เพ็งสุพรรณ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวภคพร  อินชมภู
 
1. นางสาวจงกล  เพ็งสุพรรณ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 68.67 ทองแดง 5 1. เด็กชายสรวิศ  ประดิษฐ์
 
1. นางสาวจงกล  เพ็งสุพรรณ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายภีมวัศ  งามสม
 
1. นางสาวจงกล  เพ็งสุพรรณ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอินท์ปาลี  โชติหิรัญธนนนท์
 
1. นางสาวจงกล  เพ็งสุพรรณ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 73.67 เงิน 9 1. นางสาวดารากูล  ธรรมศิริ
 
1. นางสาวจงกล  เพ็งสุพรรณ
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กชายสรวิศ  ประดิษฐ์
 
1. นางสาวจงกล  เพ็งสุพรรณ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 74 เงิน 7 1. นายชัยธนะวัฒน์  ทรงอมรสิริ
 
1. นางสาวจงกล  เพ็งสุพรรณ
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพริมา  บวกกลาง
 
1. นางสาวจงกล  เพ็งสุพรรณ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 71.67 เงิน 10 1. นางสาววริสรา  มาบางครุ
 
1. นางสาวจงกล  เพ็งสุพรรณ
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 81.33 ทอง 4 1. นางสาวกรวรรณ  ชูเงิน
2. นายคัมภีรภาพ  ปลอดชูแก้ว
3. นายชนกานต์  เชี่ยงโหล
4. นายชนะพล  ยาทิพย์
5. นางสาวณัฐชา  เสมาพัฒน์
6. นายธนากร  โยธาทูล
7. นางสาวนภัสสร  ปิญาพรณ์
8. นางสาวมนัสสิริน  ฐิติวรรธนะกุล
9. นางสาววาสินี  ธนบวรบัณฑิตย์
10. นางสาววาสินี  แซ่ฉั่ว
11. นายศิริพงษ์  แสงทอง
12. นายอานนท์  จงอักษร
 
1. นายอภิโชค  เชี่ยวชาญเกษตร
2. นายอัครเดช  หนูจันทร์
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชินทัช  ทองอ่วมใหญ่
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  หัสดร
3. เด็กชายณพวุฒิ  อรุณเนตร
4. เด็กหญิงธนาภร  อนุโลม
5. เด็กชายพุฒิพงศ์  เพียนอก
6. เด็กหญิงภูริมาศ  บุตรศรี
7. เด็กชายวันใหม่  แก้วก่า
8. เด็กหญิงสิรินภาพร  ต่อพันธ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีรัชชานนท์  น้อมรับพร
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงจันจิรา  ไม่จน
2. เด็กหญิงญาณี  บูรพสายัณห์
3. เด็กหญิงฐิตาภา  ขวัญดำเนิน
4. เด็กหญิงปัญจพร  บุญพบ
5. เด็กหญิงศิริกาญจน์  พัสดุสาร
6. เด็กหญิงสิรภัทร  มุ่งโนนบ่อ
 
1. นางสาวจุฑามาศ  อภิมหาเดชาพงศ์
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐชยา  บุญนาค
2. นางสาวณัฐธัญญา  วีสี
3. นางสาวณิฐชานันท์  พิพิธภวนันท์
4. นางสาวธมนวรรณ  รัชตกุลพงศ์
5. นางสาวปรียาภรณ์  วิชิตจำรูญ
6. นางสาวศศิวิมล  พลเยี่ยม
7. นางสาวสิริยากร  โพธิ์ชาติ
8. นางสาวโชติมา  สธูป
 
1. นางสาวจุฑามาศ  อภิมหาเดชาพงศ์
2. นางศุลีพร  ปิ่นนัย
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 72.8 เงิน 8 1. เด็กหญิงยมลยงยศ  อนรรฆจีระพงศ์
 
1. นางสาวอุลิตา  ทีเกาะ
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 65.25 ทองแดง 8 1. นางสาวพีรยา  สงบุตร
 
1. นางสาวอุลิตา  ทีเกาะ
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกอบทรัพย์  มีชาญ
 
1. นางสาวฐิติกาญจน์  งามเจริญ
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชาลิสา  สุขครุฑ
 
1. นางเปรมปรีดิ์  ตุลย์วัฒนางกูร
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 78.5 เงิน 4 1. นายชัยวัฒน์  บุญสร้าง
 
1. นายจักรพันธ์  ผิวบาง
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 74 เงิน 5 1. นางสาวอิทธยา  เหมวงศ์
 
1. นายจักรพันธ์  ผิวบาง
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แหยมอุบล
2. เด็กชายนพคุณ  รัตนอมรชัย
3. เด็กหญิงปัทมา  สุขรุ่งเรือง
4. เด็กชายภัทรพล  ทองหยอดแก้ว
5. เด็กหญิงรินลดา  เนรมิตรัตนประชา
 
1. นางสาวเพ็ญศิริ  วิมารเมฆ
2. Ms.Sualen Mana-ay  Laguerder
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธนภรณ์  ตันเจริญ
2. นายนันทพงศ์  ศรีสุข
3. นางสาวนาดา   สากลวารี
4. นางสาวอางจณาพร  เสฏฐัตต์
5. นายอเบย์  ดูเบย์
 
1. นางสาวกวีวรรณ  กนกพัฒนกิจ
2. Ms.Andrew David  Munday
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 80.34 ทอง 6 1. เด็กหญิงพรไพลิน  ทิพามณีมงคล
2. เด็กหญิงภารดี  ทิพามณีมงคล
 
1. นางปรมาภรณ์  รอดสรรเสริญ
2. Mr.Zhao  FuYang
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 83.66 ทอง 9 1. นางสาวกัญญาพัชร์  อุทธา
2. นางสาวอรยา  แซ่ฟอง
 
1. Mr.Zhao  Fu Yang
2. นางปรมาภรณ์  รอดสรรเสริญ
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 47.67 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  จิรมงคลโรจน์
2. เด็กหญิงปิยพิชญ์  ปั้นศุข
 
1. นางสาวเพ็ญศิริ  เนตรจันทร์
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 63.67 ทองแดง 7 1. นางสาวกัญญารัตน์  เขาธานี
2. นางสาวสิตานัน  เกาะศิริ
 
1. นางนงนุช  แพทยานันท์
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 65 ทองแดง 6 1. นายทนงศักดิ์  พระกระทำ
2. นายวีระพงศ์  ยิ่งประยูร
 
1. นางสาวพิมพ์ชนา  พาณิชย์กุล
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 60.66 ทองแดง 7 1. นางสาวอรอุษา  ไกรพินิจ
 
1. นางปรมาภรณ์  รอดสรรเสริญ
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 32.67 เข้าร่วม 6 1. นางสาวธัญวรัตน์  พลเยี่ยม
 
1. นางนงนุช  แพทยานันท์
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 90.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจรรยารักษ์  แซ่เอี้ย
2. นายจิรายุ  เอื้อจารุพร
3. นายชวรินทร์  เพริศพิริยะวงศ์
4. นายสหรัฐ  เทพทอง
5. นายเตชิต  เสาะแสวง
 
1. นางปรมาภรณ์  รอดสรรเสริญ
2. Mr.Zhao   FuYang
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 63.33 ทองแดง 7 1. นางสาวกานดา  เอื้อวงศาโรจน์
2. นายธนภัทร์  พรภูมิพิพัฒภิญโญ
3. นางสาวนวพร  นามวงค์
4. นางสาวพรชนก  ชนมหาตระกูล
5. นายภัทร์บดินทร์  ประสมพันธ์
 
1. นางนงนุช   แพทยานันท์
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 76 เงิน 6 1. นางสาวณัฐฑริกา  ป้องกัน
2. นายพีรุตห์  สุขผลิน
3. นางสาววุฒิธิดา   ยศพล
4. นายสรัญ  อินทร์สุวรรณ์
5. นางสาวเบญจมาศ  สังกะ
 
1. นางสาวโนร์หัสมะห์  สติรักษ์
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 72.2 เงิน 6 1. นางสาวบงกชพัฒน์  เลิศทิวากร
2. นางสาววราภรณ์  แมวอินทร์
 
1. นางปรมาภรณ์  รอดสรรเสริญ
2. Mr.Zhao  FuYang
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85.33 ทอง 5 1. นางสาวณิชากร  อมรพิพัฒนานนท์
2. นางสาวธนัชชา  สมิตานันท์
 
1. นางนงนุช  แพทยานันท์
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 70.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสิรินารถ  เมืองมาก
2. นางสาวเบญจวรรณ  สีโชระ
 
1. นางสาวโนร์หัสมะห์  สติรักษ์
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงธัญวรัตม์  สว่างวงศ์
2. เด็กหญิงอวิกา  วิบูลยศริน
 
1. นางสาวเยาวดี  รูปพรม
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 79 เงิน 5 1. นายนพรุจ  ทิพย์แก้ว
 
1. นางสาวเยาวดี  รูปพรม
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 77.23 เงิน 4 1. เด็กชายคณิณ  นิ่มพินิจ
2. เด็กชายชาติตระการ  เกิดศรีชัง
3. เด็กชายณภัทร   สุขเมือง
4. เด็กชายปฏิภาณ  ศรีตั้งตรง
5. เด็กชายภัทรพล  แซ่ฟอง
6. เด็กชายยสณะ  พึ่งหอม
7. เด็กชายอัมรินทร์  ้เดชสกุลเลิศรัตน์
8. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ภาระเวช
 
1. นายมานนท์  ภาษีเนตร
2. นายวัลลภ  ใสรัมย์
3. นายธีรภัทร์  อินทิแสง
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 62.9 ทองแดง 5 1. นางสาวกมลลักษณ์  สนธิชัย
2. นายจารุภพ  ชูศักดิ์วรกุล
3. นายจิรสิญจ์  เจริญเรืองเลิศ
4. นายชินกฤต  โฉมมณี
5. นายธนกฤติ   บุรุษชาติ
6. นางสาวโยษิตา  อิบรอฮีม
 
1. นายทวีรักษ์  เจียมวรกุลชัย
2. นายศราวุธ  ปาสกิจ
3. นางสาวเปรมปรีดิ์  ตุลย์วัฒนางกูร
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤษณะ  สิทธินันท์
2. เด็กหญิงจิรประภา  เทศอินทร์
3. นางสาวชลธิชา  ษมาพิสุทธิ์
4. นางสาวปฐมพร  ชินเทศน์
5. นายพงศ์พัฒน์  อยู่พงษ์พิทักษ์
6. นายพงษ์วริษฐ์  มะโนน้อม
7. นายวิทวัส  พิริยะเมธี
8. นางสาวสรินทร  พลอยจิ๋ว
9. นางสาวสุทธิดา  เลิศรุจิวณิช
10. นายเสฏฐนันท์  ปราบพลา
 
1. นายปราศรัย  เจตสันติ์
2. นางสาวลลิตา  บินรามัน
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 75 เงิน ชนะเลิศ 1. นางสาวขวัญภรณ์   ทอพิมาย
2. นางสาวปิยะธิดา   พลเงิน
3. นางสาวพรรณนภา   สีแก้วช่วง
4. นางสาววิญาดา   ห้วยหงษ์ทอง
5. นายศิริเดช   รื่นนุสาน
 
1. นางวรรณภา  สัตราศรี
2. นางสาวธฤษวรรณ  ศิริพรหม
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 69.67 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงอรจิรา  กระจ่างกิตติรัต
2. เด็กหญิงอรัญญา  ทัดแก้ว
3. เด็กหญิงไพลิน  กรกมลสรไกร
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ณ สมบูรณ์
2. นางสาวสุทธิดา  มีทองคำ
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 83.33 ทอง 4 1. นางสาวนฤภร  แซ่โค้ว
2. นางสาวพิชชาพร  ตันติกุลพาณิชย์
3. นางสาวสุชานันท์  ทัดแก้ว
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ณ สมบูรณ์
2. นางสาวสุทธิดา  มีทองคำ
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 77.67 เงิน 7 1. เด็กหญิงกรปวิณ  คล้ายดวง
2. เด็กหญิงชัญญานุช  เอิบโชคชัย
 
1. นางสาววรรณรัตน์  ไชยพรประสิทธิ์
2. นางสาวศศิธร  คงอยู่
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กชายอธิวัฒน์  โสตถิวัฒน์
2. เด็กชายอภินันท์  สายสะอาด
 
1. นายพรพรรณ  นมัสไธสง
2. นางนิตย์ธีรา  พ่วงเพิ่มทรัพย์
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 11 1. นายณภัทร   สุขีบท
2. นางสาวศิริกานต์   ธีรพิพัฒน์กุล
 
1. นางสาวนิตย์ธีรา  พ่วงเพิ่มทรัพย์
2. นางสาวพรพรรณ  นมัสไธสง
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 1. เด็กชายธนดล  อนันต์
2. เด็กชายธนภัทร  คนิวรานนท์
 
1. นางสาวบังหลวง  กุลเกษ
2. นายนริศวร์  สุจิตต์ธรรมคุณ
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76.5 เงิน 5 1. นายภูวเนศวร์  ทองสุข
2. นายอัฏฐะมินทร์  อ่างทอง
 
1. นางสาวบัวหลวง  กุลเกษ
2. นางสาวสุพรรณี  ซองทอง
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 71.5 เงิน 11 1. เด็กชายนพรัตน์  บินมามุด
2. เด็กชายบุรเศรษฐ์  วัชรเสถียร
 
1. นายนริศวริ์  สุจิตรธรรมคุณ
2. นางสาววรรณรัตน์  ไชยพรประสิทธิ์
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายณัฐชลัช  พนาสุทธิวงศ์
2. เด็กหญิงสุภาวดี   เสาร์วงค์
 
1. นายวีระยุทธ  อุปเนตร
2. นางสาววรรณรัตน์  ไชยพรประสิทธิ์
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงกชกรณ์  นาททอง
2. เด็กชายปรมินทร์  เอื้ออารีย์กิจกุล
 
1. นางสาวสุพรรณี  ซองทอง
2. นายวีระยุทธ  อุปเนตร
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 69.33 ทองแดง 18 1. นายวราวุธ  วัดเขียว
2. นายอลงกรณ์  พรชัยประสิทธิ์
 
1. นายวีระยุทธ  อุปเนตร
2. นางสาวบัวหลวง  กุลเกษ
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 31 เข้าร่วม 8 1. นางสาวปุญญพัฒน์   สัญญากิจ
2. นางสาวสุไมยะฮ์   พิศแลงาม
 
1. นายวีรยุทธ์   คุ้มโภคา
2. นางสาววรรณรัตน์   ไชยพรประสิทธิ์
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายนพณัฐ   บุญเรือง
2. นายปุณยวีร์   ตะนุลานนท์
 
1. นายนริศวร์   สุจิตต์ธรรมคุณ
2. นายวีรยุทธ์  คุุ้มโภคา
 
146 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 71.4 เงิน 5 1. นายชัยวัฒน์  รุ่งเรือง
2. นายธนดล   เชื้อสาย
3. นายบุญทักษิณ   สัมฤทธิ์
 
1. นายวีรยุทธ์   คุ้มโภคา
2. นางสาววรรณรัตน์   ไชยพรประสิทธิ์
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 13 1. นางสาวอัญชลี  ตั้งวัฒนทรงพล
2. นางสาวเบญญาภา  ศรีมานะเจริญ
 
1. นายสุรวัฒน์  ขจรวิทย์
2. นางสาววรรณรัตน์  ไชยพรประสิทธิ์
 
148 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กชายกิตติกร  วรประทีป
2. เด็กชายสิรวิชญ์  ล้อมพงษ์
3. เด็กชายอธิษฐ์พัฒน์  ประทุมโทน
 
1. นายเฉลิมพล  มั่นทองประดิษฐ์
2. นางชญานิศ  รุ่งเรือง
 
149 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 62 ทองแดง 6 1. นายนนทวัช  ครุตเนตร
2. นายสิทธิภัทร  สัมมาเลิศภัณฑ์
 
1. นางสาวศิริขวัญ  รัตนพลธี
2. นางสาวต้องจิตต์  ก้อนในเมือง
 
150 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กชายกฤชภัทร  เดชะปัญจาภรณ์
2. เด็กชายธนวัฒน์  มะปะเท
3. เด็กชายปัญจพล  พรหมโชติสวัสดิ์
 
1. นางชญานิศ  รุ่งเรือง
2. นายธรรมรัฐ  ลำพุทธา
 
151 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 62 ทองแดง 4 1. นายทินรัตน์  จีระกุลกิจ
2. นายพงศกร  ทับทิมไทย
3. นายพัสกร  จันทร์พานยิชระวี
 
1. นายเฉลิมพล  มั่นทองประดิษฐ์
2. นายธรรมรัฐ  ลำพุทธา
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวฐานิตา   บำรุงทรัพย์
2. นายธนศักดิ์   เชี่ยวชาญกุล
3. นางสาวพรรณพษา   อาจหาญ
 
1. นางสาวศิริวรรณ  พรมพาน
2. นายธรรมรัฐ  ลำพุทธา
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชนัญชิดา  พาลเหนือ
2. นางสาวณิชากร  แพงาม
3. นางสาวบัณฑิตา  พิมพ์ธงชัยกุล
4. นางสาวมณีนุช  สุวรรณมาตย์
5. นายสราวุฒิ  บุตรดี
6. นายอิสรราษฎร์  ลิขิตธรรม
 
1. นางสาวศิริวรรณ  พรมพาน
2. นางสาวปาณิสรา  สมจริงจงรัก
3. นางสาวสุชญา  ชีใจงาม
 
154 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณรงค์ฤทธิ์  ตรวจมรรคา
2. นางสาวดวงพร   รักร้อย
3. นางสาวอรสา   บุญพงษ์
 
1. นางกรรณิกา  แช่มประเสริฐ
2. นางสาวสุชญา  ชีใจงาม
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 79 เงิน 7 1. นางสาวลักสิกา   กลิ่นหอม
2. นางสาวศิริกาญจน์   ยินดีรัมย์
3. นางสาวสกนธรัตน์   กรพินธุ์สุวรรณ
 
1. นางสาวศิริวรรณ  พรมพาน
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 98.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชลิดา  คล้ายสังข์
2. นางสาวดลญา  ลิ้นทอง
3. นางสาวอมรรัตน์  เฉิน
 
1. นางสาวปาณิสรา  สมจริงจงรัก
2. นางสาวพิไลวรรณ  เชยสุวรรณ
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนารถ  ภักรักษา
2. เด็กชายณัฐพร  เบ็ญจะขันธ์
3. เด็กหญิงอารีรัตนา  เกตุแก้ว
 
1. นางสาวปาณิสรา  สมจริงจงรัก
2. นางสาวพิไลวรรณ  เชยสุวรรณ
 
158 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศิวนาถ  บุญอรณะ
 
1. นางวรรณี  รุ่งธีรวัฒนานนท์
 
159 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 -