สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงสุภัทรรัชต์  ตันติวิวัฒน์กุล
 
1. นางสาวนันทพรฬ์   สมจันทร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอารียา  แจ้งแสง
 
1. นางสาวเกศินี  ทองทวี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงนฤภร  กิตติกนกกุล
 
1. นางสาววรางคณา   จันทร์มณี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 83 ทอง 5 1. นางสาวอภิญญา  แก้วด้วง
 
1. นางสาวชุลีพร  เอี่ยมประดิษฐ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 9 1. เด็กชายทชากร  เพ่งพิพิธ
2. เด็กชายพีรวิทย์  เฉลิมโรจน์
3. เด็กหญิงวริยา  ยงค์ศาโรน์
 
1. นางสาวสัจจพร  นิ่มนวลงาม
2. นางสาววรางคณา   จันทร์มณี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชลิดา  มีสุขทวี
2. นางสาวไพลิน  เฉลิมโรจน์
 
1. นายณัฐพงษ์  สงคราม
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.65 ทอง 11 1. เด็กหญิงมธุริน  แก่นไธสง
 
1. นางสาวกิติยา  อาป้อง
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.99 ทอง 11 1. นางสาวสุวนันท์  ปลื้มใจ
 
1. นางสาวกาญจนา  ยาสมร
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายเอนกพงษ์  สุดสวาท
 
1. นายภูเบศ  กระแสโสม
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนธัช  สถาวร
2. นายศราวุฒิ  กรรมหาวงษ์
3. นายสรรเพชญ์  แจ้งไพร
 
1. นายกฤษ  บางศรี
2. นายภูเบศ  กระแสโสม
 
11 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80.67 ทอง 5 1. เด็กชายกนกพล   อินสีเขียว
2. เด็กชายนภดล  มูลนะเมฆ
3. เด็กชายนันทกร   ชูชาญกิจ
4. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  ปัดอาสา
5. เด็กหญิงมัลลิกา  ศรีวะรมย์
6. เด็กหญิงวรินทร  ปกป้อง
7. เด็กชายวีระศักดิ์  ภักดิ์ใส
8. เด็กหญิงศิตา  ทองพิมพ์
 
1. นางศิริวรรณ  อุทัยสาร์
2. นายชยพล  น้อยบุญญะ
3. นางสาวฉัตรสุดา  เปลี่ยนศรี
 
12 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  เครือวัลย
2. เด็กหญิงถัญญา  ขุนกอง
3. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  ปัดอาสา
4. เด็กหญิงภัทรพร  นานอก
5. เด็กหญิงวรัตน์   ปรีชากุล
6. เด็กหญิงวรินทร  ปกป้อง
7. เด็กหญิงสุดารัตน์  จงประสาทสมบัติ
8. เด็กหญิงเบญญา  โบราณมูล
 
1. นางศิริวรรณ  อุทัยสาร์
2. นายชยพล  น้อยบุญญะ
3. นางสาวฉัตรสุดา  เปลี่ยนศรี
 
13 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกชามาศ  สีสมุทร
2. นางสาวกมลชนก  แก้ววิเศษ
3. นางสาวกานต์ธิดา  จันทร์พฤกษา
4. นางสาวจันทิมา  นิเรืองรัมย์
5. นางสาวทิพย์สุดา  ศรีอาภัย
6. นางสาวพัชราภรณ์  ศิริมนูญพันธ์
7. นางสาววิลาสินี  ไหมพรม
8. นางสาวอนุธิดา  เย็นเสมอ
 
1. นางศิริวรรณ  อุทัยสาร์
2. นายชยพล  น้อยบุญญะ
3. นางสาวฉัตรสุดา  เปลี่ยนศรี
 
14 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  เครือวัลย์
2. เด็กหญิงถัญญา  ขุนกอง
3. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  ปัดอาสา
4. เด็กหญิงภัทรพร  นานอก
5. เด็กหญิงมัลลิกา  ศรีวะรมย์
6. เด็กหญิงวรินทร  ปกป้อง
7. เด็กหญิงศิตา  ทองพิมพ์
8. เด็กหญิงศุภาวรรณ  สังขกูล
9. เด็กหญิงสุดารัตน์  จงประสาทสมบัติ
10. เด็กหญิงเบญญา  โบราณมูล
 
1. นางศิริวรรณ  อุทัยสาร์
2. นายชยพล  น้อยบุญญะ
3. นางสาวฉัตรสุดา  เปลี่ยนศรี
 
15 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกชามาศ  สีสมุทร
2. นางสาวกมลชนก  แก้ววิเศษ
3. นางสาวกานต์ธิดา  จันทร์พฤกษา
4. นางสาวจันทิมา  นิเรืองรัมย์
5. นางสาวทิพย์สุดา  ศรีอาภัย
6. นางสาวพัชราภรณ์  ศิริมนูญพันธ์
7. นางสาววิลาสินี  ไหมพรม
8. นางสาวอนุธิดา  เย็นเสมอ
 
1. นางศิริวรรณ  อุทัยสาร์
2. นายชยพล  น้อยบุญญะ
3. นางสาวฉัตรสุดา  เปลี่ยนศรี
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กชายชัยวัฒน์  อาจศิริวัฒน์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   รุ่งเรือง
 
1. นางสาวอทิตยา  ศรีน้อย
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80.67 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  สุขวุฒิวงศ์
2. เด็กหญิงบุษราคัม  ทองเจิม
3. เด็กหญิงมัฌติกา  ทวยไธสง
 
1. นางสาวสัจจพร  นิ่มนวลงาม
2. นางสาวกนกกาญจน์  วงษ์น้อย
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวภานุมาศ  จิตมั่น
2. นางสาววรรณภา  ุบุระวัตร
3. นางสาวศิริวิภา  นรสิงห์
 
1. นางสาวสัจจพร  นิ่มนวลงาม
2. นางสาวกนกกาญจน์  วงษ์น้อย
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรินลดา  ด่านจงถาวร
2. เด็กหญิงวัชรี  วงษ์จันทร์
3. เด็กหญิงสุจิตรา  แถวเถื่อน
 
1. นางสาวสัจจพร  นิ่มนวลงาม
2. นางสาวกนกกาญจน์  วงษ์น้อย
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชุติพนธ์  หรรษชัยนันท์
2. เด็กชายเพชรดนัย  บุญาจาริยะ
 
1. นายประพาฬ  แก้ววงษา
2. นางสาวอรสา  ดิษฐเจริญ
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 22 1. นายจิรายุ  สว่างวัฒนรัตน์
2. นายสิทธิชัย  แซ่ตั้ง
 
1. นายบริบูรณ์  พรหมสว่าง
2. นางสาวรังสิมา  ไกรนรา
 
22 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวขวัญจิรา  ภู่ฤทธิ์
2. นายธนบัตร  พ่อค้า
3. นายสุธี  ด้วงสูงเนิน
 
1. นายบริบูรณ์  พรหมสว่าง
2. นางสาวสุวรรณี  สมประเสริฐ
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83.67 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฏฐ์กานดา  ประสงค์ศิลป์
2. เด็กชายธีรพัฒน์  เทพพันธ์
3. เด็กหญิงรัชนี  สรายทอง
 
1. นางวัลฤดี  จัตุกูล
2. นางสาววิจิตรา  สัญญารักษ์
 
24 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86.67 ทอง 4 1. เด็กหญิงรดารัศมิ์  แซ่ลี
2. เด็กหญิงวงแหวน  เรืองศิริ
3. เด็กหญิงวริศา  ใจตรงนา
 
1. นายพุทธิชัย  ขวัญทอง
2. นางสาวสุวรรณี  สมประเสริฐ
 
25 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกุลธิดา  สิงห์ซอม
2. นายขันติสันต์  พินเขียว
3. นางสาววิไลพร  คำแพงมัค
 
1. นายพุทธิชัย  ขวัญทอง
2. นางสาวสุวรรณี  สมประเสริฐ
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิตตาพัณ  ปิ่นสุข
2. นางสาวจีรนันท์  แนะแก้ว
3. นางสาวภูวรี  กุลศรีประเสริฐ
 
1. นายพุทธิชัย  ขวัญทอง
2. นางสาววิจิตรา  สัญญารักษ์