สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 70 เงิน 23 1. นางสาวจณิสตา  ญาณประเสริฐศักดิ์
 
1. นางสาวจิราวรรณ  ไชยปัญญา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 72 เงิน 7 1. นายชัชวัสส์  สำราญเงิน
2. นางสาวธารใส  ศรีทะลัง
3. นางสาวเจนจิรา  แสงสุวรรณ
 
1. นางสาววรางคณา   จันทร์มณี
2. นางสาวสัจจพร  นิ่มนวลงาม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 71 เงิน 10 1. เด็กหญิงกัญญารักษ์  เธียรโกศล
2. เด็กหญิงพรสวรรค์  ภูสมยา
 
1. นายณัฐพงษ์  สงคราม
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 73 เงิน 7 1. นายก้องภพ  เปรมจิตต์สุคนธ์
2. นางสาววรนิษฐา  ชิดเชื้อ
3. นายอเนก  แทนวันดี
 
1. นางสาวภรณ์ทิพย์  คำเพียร
2. นางสาวสุคนธ์ทิพย์  ยศวังทอง
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววริศรา   อุบลรัตน์
2. นายอุรุพงษ์   ทองสวัสดิ์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  นิธิยานันท์
2. นายณรงค์ศักดิ์  กัปกัลป์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 70 เงิน 12 1. นางสาวศิริรัตน์   เลิศวิรัชชัยนันท์
 
1. นายกฤษ  บางศรี
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงมัณฑนา  มั่นจินดา
 
1. นายกฤษ  บางศรี
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงทิวาพร  ธรรมปรีชา
2. เด็กหญิงพิมลรัตน์  พัทธะกะ
3. เด็กหญิงรุจิรา  วงศ์จรรยากุล
 
1. นายกฤษ  บางศรี
2. นายภูเบศ  กระแสโสม
 
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 78.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  เครือวัลย์
2. เด็กหญิงถัญญา  ขุนกอง
3. เด็กชายนภดล  มูลนะเมฆ
4. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  ปัดอาสา
5. เด็กหญิงภัทรพร  นานอก
6. เด็กหญิงมัลลิกา  ศรีวะรมย์
7. เด็กหญิงวรัตน์   ปรีชากุล
8. เด็กหญิงวรินทร  ปกป้อง
9. เด็กหญิงศิตา  ทองพิมพ์
10. เด็กหญิงศุภาวรรณ  สังขกูล
11. เด็กหญิงสุดารัตน์  จงประสาทสมบัติ
12. เด็กหญิงเบญญา  โบราณมูล
 
1. นางศิริวรรณ  อุทัยสาร์
2. นายชยพล  น้อยบุญญะ
3. นางสาวฉัตรสุดา  เปลี่ยนศรี
 
10 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 72.33 เงิน 4 1. นางสาวกชามาศ  สีสมุทร
2. นางสาวกมลชนก  แก้ววิเศษ
3. นางสาวกานต์ธิดา  จันทร์พฤกษา
4. นางสาวจันทิมา  นิเรืองรัมย์
5. นางสาวทิพย์สุดา  ศรีอาภัย
6. นางสาวพัชราภรณ์  ศิริมนูญพันธ์
7. นางสาววลัยพร  สัมฤทธิ์สุทธิ์
8. นางสาววิลาสินี  ไหมพรม
9. นางสาวอนุธิดา  เย็นเสมอ
10. นางสาวอริศรา  ยืนนาน
 
1. นางศิริวรรณ  อุทัยสาร์
2. นายชยพล  น้อยบุญญะ
3. นางสาวฉัตรสุดา  เปลี่ยนศรี
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 71.4 เงิน 19 1. เด็กหญิงวริศรา   พงษ์อุดมปัญญา
 
1. นางสาวสุพัตตรา  อุทาพงษ์
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 72 เงิน 12 1. เด็กชายชยภัทร  แสงสว่าง
2. เด็กชายภูตะวัน  ดาขุนทด
 
1. นางสาวอรสา  ดิษฐเจริญ
2. นางสาวรัตนากร  ศรีคุณ
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 9 1. นางสาวณัฐชยา  ดวงแก้ว
2. นายสกล  เกศวรางกูร
 
1. นางสาวชัญญานุช  รัตนวิชัย
2. นางสาวกัญญาพัชร  หมู่ม่วง
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 70 เงิน 19 1. เด็กหญิงณัชกรินทร์ภัทร  เดโชเม็ง
2. เด็กชายธนาธิป  ภู่ศรี
 
1. นางสาวณัฐทิตา  รักษา
2. นางสาวสุวรรณี  สมประเสริฐ
 
15 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 74.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกฤติยา  ดนตรี
2. เด็กชายประยุทธ์  ตีวารี
3. เด็กหญิงพลอยชมพู  ศรีพา
 
1. นางสาวณัฐทิตา  รักษา
2. นางสาวกัญญาพัชร  หมู่ม่วง
 
16 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 74.4 เงิน 4 1. นายภาณุพงศ์  ขุนเทพ
2. นางสาวสุชาดา  กิ่งโรชา
3. นายอภิสิทธิ์  เชื้อมาก
 
1. นางสาวประภาลักษณ์  เพียมะ
2. นางสาวรัตนากร  ศรีคุณ
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 73.75 เงิน 12 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชาวลี้แสน
2. เด็กหญิงนิลุบล  ภาคย์วิพุธ
3. เด็กหญิงลลิดา  เสือกระจ่าง
 
1. นางทิพพ์พิชญ์ชา  เม้ยชม