สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 61 ทองแดง 15 1. นางสาววนัสนันท์  สอนดอนไพร
 
1. นางสาวนันทพรฬ์  สมจันทร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 69 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงอัญญาพร  หล่อสุวรรณกูล
 
1. นางสาวเกศินี  ทองทวี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 11 1. เด็กชายธีระ  แสงสวัสดิ์
 
1. นางสอาดชนม์  ชมดอกไม้
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงณัฐชา  มุ่งจองกลาง
2. เด็กหญิงวริศรา  พงษ์อุดมปัญญา
3. เด็กหญิงศิรประภา  โพธิ์ทอง
 
1. ดร.สาวิตรี  จุ้ยทอง
2. นางสาวชนิสรา  สงวนไว้
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงกฤษณา  งามเดช
2. เด็กหญิงนฤภร  กิตติกนกกุล
3. เด็กชายน้ำ  เพื่อนพงศ์
 
1. นางสาววิไล  เกิดโมลี
2. นายบรรเทิง  จันทร์นิเวศน์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 21 1. เด็กชายชยุตพงฐ์  ตันติเรืองเจริญ
2. เด็กหญิงปาริชาต  จิตภักดี
3. เด็กชายวงศธร  ตั้งชูเกียรติกุล
 
1. นางสาวอุไรพร  ทองคำตอน
2. นางสาวสุพัฒตรา  รัตนะ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงมัฌติกา  ทวยไธสง
 
1. นายกฤษ  บางศรี
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 60 ทองแดง 13 1. นางสาวมลทิรา  ดำรงค์ภูมิ
 
1. นายภูเบศ  กระแสโสม
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 65.2 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงชนิกานต์   บุญอ่อน
 
1. นางสาวสาธิกา  คุตกาล
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 60.4 ทองแดง 23 1. นายธนากรณ์  กองศรี
 
1. นางสาวสมัชญา  ปินตา
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 69 ทองแดง 11 1. เด็กชายภูวเมศร์   ธรรมวงศ์วัฒน์
 
1. นางสาวสุรภรณ์  ปิงแก้ว
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 69 ทองแดง 10 1. นายบูรวัชร  ดำเนิน
 
1. นายธนาคาร  ฝอยทอง
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 8 1. นายธวัชชัย  สิงห์โพนงาม
 
1. นางสาวอทิตยา  ศรีน้อย
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 11 1. เด็กชายธีรศักดิ์  สุดคง
2. เด็กชายวีรยุทธ  เดชวารี
 
1. นางสาวชัญญานุช  รัตนวิชัย
2. นางสาวสุวรรณี  สมประเสริฐ
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 1. เด็กชายนรบดี  สิริวิทูร
2. เด็กหญิงลิปิการ์  มีทนงค์
 
1. นางสาวชัญญานุช  รัตนวิชัย
2. นางสาวณัฐทิตา  รักษา
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 64.5 ทองแดง 11 1. นายนัฐนันท์  ทะลัย
2. นายอาทิตย์  กึ่งข่อยกลาง
 
1. นางสาวอรสา  ดิษฐเจริญ
2. นางสาวสุวรรณี  สมประเสริฐ
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 64 ทองแดง 20 1. นายปิยวัฒน์  ต๋าอ่อน
2. นายสุรเชษฐ์  เศรธฐวงค์
 
1. นายประพาฬ  แก้ววงษา
2. นางสาวอรสา  ดิษฐเจริญ
 
18 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 62 ทองแดง 6 1. เด็กชายนครินทร์  เปี่ยมสาย
2. เด็กชายนาวิน  แย้มละม้าย
3. เด็กชายอภิสร   โชติรัตน์
 
1. นายบริบูรณ์  พรหมสว่าง
2. นางสาวสุวรรณี  สมประเสริฐ