สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงทิพเนตร  หัสเมตโต
 
1. นางสาวญาดา  คำเอี่ยม
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 16 1. นายปิยเดช  เรืองเดช
 
1. นางสาวณัฐลียา  สมบูรณ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายภาณุพงศ์  แก้วขาว
 
1. นางสาวญาดา  คำเอี่ยม
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 24 1. นายกิตติธัช  โจหิงค์
 
1. นางสาวณัฐลียา  สมบูรณ์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงณัฐนรี  วงกลม
2. เด็กหญิงนันทพร  ปิยมาภรณ์
3. เด็กหญิงรุ่งอรุณรักษ์  เอี่ยมสุขมงคล
 
1. นางสาวนวพร  แก้วเปี้ย
2. นางสาวภริตพร  ตระกูลน้ำผึ้ง
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 39 เข้าร่วม 11 1. นายธวัชชัย  สิงห์โพนงาม
2. นางสาวพิชญาภรณ์  หัสเมตโต
3. นายวีระยุทธ  ประสมทรัพย์
 
1. นายศันสนะ  เก่งการุณกิจ
2. นางสาวภัคจิรา  บวรธรรมรัตน์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 25 1. เด็กหญิงชุติมา  บุญสวา
2. เด็กชายพีรพงศ์   เห็นแก้ว
 
1. นางสาวภาวิณี  กุลวาทะศิลป์วงศ์
2. นางสาวสุปรียา  ทองรุ่ง
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 10 1. นางสาวณัฐพร   ใจเอื้อ
2. นางสาวโรสิตา   มาสดใส
 
1. นายอนุชา  ศรีลาชัย
2. นางวาสนา  ปิยะมาดา
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงนวธร  ตั้งมโนสดใสกุล
 
1. นายภูเบศ  กระแสโสม
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 26 1. นางสาวจรียา  เอี่ยมสุขมงคล
 
1. นายภูเบศ  กระแสโสม
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 57.6 เข้าร่วม 12 1. นางสาวจณิสตา  ญาณประเสริฐศักดิ์
 
1. นางสาวณัชชา  กลิ่นอุบล
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายชยุตพงฐ์  ตันติเรืองเจริญ
2. เด็กชายณัฐภัทร  จันทร
 
1. นายประพาฬ  แก้ววงษา
2. นางสาวอรสา  ดิษฐเจริญ