สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงสุภัทรรัชต์  ตันติวิวัฒน์กุล
 
1. นางสาวนันทพรฬ์   สมจันทร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 61 ทองแดง 15 1. นางสาววนัสนันท์  สอนดอนไพร
 
1. นางสาวนันทพรฬ์  สมจันทร์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 69 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงอัญญาพร  หล่อสุวรรณกูล
 
1. นางสาวเกศินี  ทองทวี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอารียา  แจ้งแสง
 
1. นางสาวเกศินี  ทองทวี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 11 1. เด็กชายธีระ  แสงสวัสดิ์
 
1. นางสอาดชนม์  ชมดอกไม้
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 70 เงิน 23 1. นางสาวจณิสตา  ญาณประเสริฐศักดิ์
 
1. นางสาวจิราวรรณ  ไชยปัญญา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงนฤภร  กิตติกนกกุล
 
1. นางสาววรางคณา   จันทร์มณี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 83 ทอง 5 1. นางสาวอภิญญา  แก้วด้วง
 
1. นางสาวชุลีพร  เอี่ยมประดิษฐ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 9 1. เด็กชายทชากร  เพ่งพิพิธ
2. เด็กชายพีรวิทย์  เฉลิมโรจน์
3. เด็กหญิงวริยา  ยงค์ศาโรน์
 
1. นางสาวสัจจพร  นิ่มนวลงาม
2. นางสาววรางคณา   จันทร์มณี
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 72 เงิน 7 1. นายชัชวัสส์  สำราญเงิน
2. นางสาวธารใส  ศรีทะลัง
3. นางสาวเจนจิรา  แสงสุวรรณ
 
1. นางสาววรางคณา   จันทร์มณี
2. นางสาวสัจจพร  นิ่มนวลงาม
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 71 เงิน 10 1. เด็กหญิงกัญญารักษ์  เธียรโกศล
2. เด็กหญิงพรสวรรค์  ภูสมยา
 
1. นายณัฐพงษ์  สงคราม
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชลิดา  มีสุขทวี
2. นางสาวไพลิน  เฉลิมโรจน์
 
1. นายณัฐพงษ์  สงคราม
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงทิพเนตร  หัสเมตโต
 
1. นางสาวญาดา  คำเอี่ยม
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 16 1. นายปิยเดช  เรืองเดช
 
1. นางสาวณัฐลียา  สมบูรณ์
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงณัฐชา  มุ่งจองกลาง
2. เด็กหญิงวริศรา  พงษ์อุดมปัญญา
3. เด็กหญิงศิรประภา  โพธิ์ทอง
 
1. ดร.สาวิตรี  จุ้ยทอง
2. นางสาวชนิสรา  สงวนไว้
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายภาณุพงศ์  แก้วขาว
 
1. นางสาวญาดา  คำเอี่ยม
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 24 1. นายกิตติธัช  โจหิงค์
 
1. นางสาวณัฐลียา  สมบูรณ์
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงณัฐนรี  วงกลม
2. เด็กหญิงนันทพร  ปิยมาภรณ์
3. เด็กหญิงรุ่งอรุณรักษ์  เอี่ยมสุขมงคล
 
1. นางสาวนวพร  แก้วเปี้ย
2. นางสาวภริตพร  ตระกูลน้ำผึ้ง
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 39 เข้าร่วม 11 1. นายธวัชชัย  สิงห์โพนงาม
2. นางสาวพิชญาภรณ์  หัสเมตโต
3. นายวีระยุทธ  ประสมทรัพย์
 
1. นายศันสนะ  เก่งการุณกิจ
2. นางสาวภัคจิรา  บวรธรรมรัตน์
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 73 เงิน 7 1. นายก้องภพ  เปรมจิตต์สุคนธ์
2. นางสาววรนิษฐา  ชิดเชื้อ
3. นายอเนก  แทนวันดี
 
1. นางสาวภรณ์ทิพย์  คำเพียร
2. นางสาวสุคนธ์ทิพย์  ยศวังทอง
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงกฤษณา  งามเดช
2. เด็กหญิงนฤภร  กิตติกนกกุล
3. เด็กชายน้ำ  เพื่อนพงศ์
 
1. นางสาววิไล  เกิดโมลี
2. นายบรรเทิง  จันทร์นิเวศน์
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 21 1. เด็กชายชยุตพงฐ์  ตันติเรืองเจริญ
2. เด็กหญิงปาริชาต  จิตภักดี
3. เด็กชายวงศธร  ตั้งชูเกียรติกุล
 
1. นางสาวอุไรพร  ทองคำตอน
2. นางสาวสุพัฒตรา  รัตนะ
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.65 ทอง 11 1. เด็กหญิงมธุริน  แก่นไธสง
 
1. นางสาวกิติยา  อาป้อง
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.99 ทอง 11 1. นางสาวสุวนันท์  ปลื้มใจ
 
1. นางสาวกาญจนา  ยาสมร
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 25 1. เด็กหญิงชุติมา  บุญสวา
2. เด็กชายพีรพงศ์   เห็นแก้ว
 
1. นางสาวภาวิณี  กุลวาทะศิลป์วงศ์
2. นางสาวสุปรียา  ทองรุ่ง
 
26 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววริศรา   อุบลรัตน์
2. นายอุรุพงษ์   ทองสวัสดิ์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  นิธิยานันท์
2. นายณรงค์ศักดิ์  กัปกัลป์
 
27 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 10 1. นางสาวณัฐพร   ใจเอื้อ
2. นางสาวโรสิตา   มาสดใส
 
1. นายอนุชา  ศรีลาชัย
2. นางวาสนา  ปิยะมาดา
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงมัฌติกา  ทวยไธสง
 
1. นายกฤษ  บางศรี
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 70 เงิน 12 1. นางสาวศิริรัตน์   เลิศวิรัชชัยนันท์
 
1. นายกฤษ  บางศรี
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงมัณฑนา  มั่นจินดา
 
1. นายกฤษ  บางศรี
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 60 ทองแดง 13 1. นางสาวมลทิรา  ดำรงค์ภูมิ
 
1. นายภูเบศ  กระแสโสม
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวปริสา  กัณหาป้อง
 
1. นายภูเบศ  กระแสโสม
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงนวธร  ตั้งมโนสดใสกุล
 
1. นายภูเบศ  กระแสโสม
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายเอนกพงษ์  สุดสวาท
 
1. นายภูเบศ  กระแสโสม
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 26 1. นางสาวจรียา  เอี่ยมสุขมงคล
 
1. นายภูเบศ  กระแสโสม
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงทิวาพร  ธรรมปรีชา
2. เด็กหญิงพิมลรัตน์  พัทธะกะ
3. เด็กหญิงรุจิรา  วงศ์จรรยากุล
 
1. นายกฤษ  บางศรี
2. นายภูเบศ  กระแสโสม
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนธัช  สถาวร
2. นายศราวุฒิ  กรรมหาวงษ์
3. นายสรรเพชญ์  แจ้งไพร
 
1. นายกฤษ  บางศรี
2. นายภูเบศ  กระแสโสม
 
38 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80.67 ทอง 5 1. เด็กชายกนกพล   อินสีเขียว
2. เด็กชายนภดล  มูลนะเมฆ
3. เด็กชายนันทกร   ชูชาญกิจ
4. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  ปัดอาสา
5. เด็กหญิงมัลลิกา  ศรีวะรมย์
6. เด็กหญิงวรินทร  ปกป้อง
7. เด็กชายวีระศักดิ์  ภักดิ์ใส
8. เด็กหญิงศิตา  ทองพิมพ์
 
1. นางศิริวรรณ  อุทัยสาร์
2. นายชยพล  น้อยบุญญะ
3. นางสาวฉัตรสุดา  เปลี่ยนศรี
 
39 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  เครือวัลย
2. เด็กหญิงถัญญา  ขุนกอง
3. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  ปัดอาสา
4. เด็กหญิงภัทรพร  นานอก
5. เด็กหญิงวรัตน์   ปรีชากุล
6. เด็กหญิงวรินทร  ปกป้อง
7. เด็กหญิงสุดารัตน์  จงประสาทสมบัติ
8. เด็กหญิงเบญญา  โบราณมูล
 
1. นางศิริวรรณ  อุทัยสาร์
2. นายชยพล  น้อยบุญญะ
3. นางสาวฉัตรสุดา  เปลี่ยนศรี
 
40 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกชามาศ  สีสมุทร
2. นางสาวกมลชนก  แก้ววิเศษ
3. นางสาวกานต์ธิดา  จันทร์พฤกษา
4. นางสาวจันทิมา  นิเรืองรัมย์
5. นางสาวทิพย์สุดา  ศรีอาภัย
6. นางสาวพัชราภรณ์  ศิริมนูญพันธ์
7. นางสาววิลาสินี  ไหมพรม
8. นางสาวอนุธิดา  เย็นเสมอ
 
1. นางศิริวรรณ  อุทัยสาร์
2. นายชยพล  น้อยบุญญะ
3. นางสาวฉัตรสุดา  เปลี่ยนศรี
 
41 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  เครือวัลย์
2. เด็กหญิงถัญญา  ขุนกอง
3. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  ปัดอาสา
4. เด็กหญิงภัทรพร  นานอก
5. เด็กหญิงมัลลิกา  ศรีวะรมย์
6. เด็กหญิงวรินทร  ปกป้อง
7. เด็กหญิงศิตา  ทองพิมพ์
8. เด็กหญิงศุภาวรรณ  สังขกูล
9. เด็กหญิงสุดารัตน์  จงประสาทสมบัติ
10. เด็กหญิงเบญญา  โบราณมูล
 
1. นางศิริวรรณ  อุทัยสาร์
2. นายชยพล  น้อยบุญญะ
3. นางสาวฉัตรสุดา  เปลี่ยนศรี
 
42 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกชามาศ  สีสมุทร
2. นางสาวกมลชนก  แก้ววิเศษ
3. นางสาวกานต์ธิดา  จันทร์พฤกษา
4. นางสาวจันทิมา  นิเรืองรัมย์
5. นางสาวทิพย์สุดา  ศรีอาภัย
6. นางสาวพัชราภรณ์  ศิริมนูญพันธ์
7. นางสาววิลาสินี  ไหมพรม
8. นางสาวอนุธิดา  เย็นเสมอ
 
1. นางศิริวรรณ  อุทัยสาร์
2. นายชยพล  น้อยบุญญะ
3. นางสาวฉัตรสุดา  เปลี่ยนศรี
 
43 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 78.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  เครือวัลย์
2. เด็กหญิงถัญญา  ขุนกอง
3. เด็กชายนภดล  มูลนะเมฆ
4. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  ปัดอาสา
5. เด็กหญิงภัทรพร  นานอก
6. เด็กหญิงมัลลิกา  ศรีวะรมย์
7. เด็กหญิงวรัตน์   ปรีชากุล
8. เด็กหญิงวรินทร  ปกป้อง
9. เด็กหญิงศิตา  ทองพิมพ์
10. เด็กหญิงศุภาวรรณ  สังขกูล
11. เด็กหญิงสุดารัตน์  จงประสาทสมบัติ
12. เด็กหญิงเบญญา  โบราณมูล
 
1. นางศิริวรรณ  อุทัยสาร์
2. นายชยพล  น้อยบุญญะ
3. นางสาวฉัตรสุดา  เปลี่ยนศรี
 
44 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 72.33 เงิน 4 1. นางสาวกชามาศ  สีสมุทร
2. นางสาวกมลชนก  แก้ววิเศษ
3. นางสาวกานต์ธิดา  จันทร์พฤกษา
4. นางสาวจันทิมา  นิเรืองรัมย์
5. นางสาวทิพย์สุดา  ศรีอาภัย
6. นางสาวพัชราภรณ์  ศิริมนูญพันธ์
7. นางสาววลัยพร  สัมฤทธิ์สุทธิ์
8. นางสาววิลาสินี  ไหมพรม
9. นางสาวอนุธิดา  เย็นเสมอ
10. นางสาวอริศรา  ยืนนาน
 
1. นางศิริวรรณ  อุทัยสาร์
2. นายชยพล  น้อยบุญญะ
3. นางสาวฉัตรสุดา  เปลี่ยนศรี
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 65.2 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงชนิกานต์   บุญอ่อน
 
1. นางสาวสาธิกา  คุตกาล
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 57.6 เข้าร่วม 12 1. นางสาวจณิสตา  ญาณประเสริฐศักดิ์
 
1. นางสาวณัชชา  กลิ่นอุบล
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 71.4 เงิน 19 1. เด็กหญิงวริศรา   พงษ์อุดมปัญญา
 
1. นางสาวสุพัตตรา  อุทาพงษ์
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 60.4 ทองแดง 23 1. นายธนากรณ์  กองศรี
 
1. นางสาวสมัชญา  ปินตา
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 69 ทองแดง 11 1. เด็กชายภูวเมศร์   ธรรมวงศ์วัฒน์
 
1. นางสาวสุรภรณ์  ปิงแก้ว
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 69 ทองแดง 10 1. นายบูรวัชร  ดำเนิน
 
1. นายธนาคาร  ฝอยทอง
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกัญญา  แซ่เติ๋น
2. เด็กหญิงพรสวรรค์  ภูสมยา
 
1. นางสาวปิยวรรณ  ตาคำแสง
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กชายชัยวัฒน์  อาจศิริวัฒน์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   รุ่งเรือง
 
1. นางสาวอทิตยา  ศรีน้อย
 
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 8 1. นายธวัชชัย  สิงห์โพนงาม
 
1. นางสาวอทิตยา  ศรีน้อย
 
54 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80.67 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  สุขวุฒิวงศ์
2. เด็กหญิงบุษราคัม  ทองเจิม
3. เด็กหญิงมัฌติกา  ทวยไธสง
 
1. นางสาวสัจจพร  นิ่มนวลงาม
2. นางสาวกนกกาญจน์  วงษ์น้อย
 
55 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวภานุมาศ  จิตมั่น
2. นางสาววรรณภา  ุบุระวัตร
3. นางสาวศิริวิภา  นรสิงห์
 
1. นางสาวสัจจพร  นิ่มนวลงาม
2. นางสาวกนกกาญจน์  วงษ์น้อย
 
56 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรินลดา  ด่านจงถาวร
2. เด็กหญิงวัชรี  วงษ์จันทร์
3. เด็กหญิงสุจิตรา  แถวเถื่อน
 
1. นางสาวสัจจพร  นิ่มนวลงาม
2. นางสาวกนกกาญจน์  วงษ์น้อย
 
57 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 72 เงิน 12 1. เด็กชายชยภัทร  แสงสว่าง
2. เด็กชายภูตะวัน  ดาขุนทด
 
1. นางสาวอรสา  ดิษฐเจริญ
2. นางสาวรัตนากร  ศรีคุณ
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 11 1. เด็กชายธีรศักดิ์  สุดคง
2. เด็กชายวีรยุทธ  เดชวารี
 
1. นางสาวชัญญานุช  รัตนวิชัย
2. นางสาวสุวรรณี  สมประเสริฐ
 
59 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 9 1. นางสาวณัฐชยา  ดวงแก้ว
2. นายสกล  เกศวรางกูร
 
1. นางสาวชัญญานุช  รัตนวิชัย
2. นางสาวกัญญาพัชร  หมู่ม่วง
 
60 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 1. เด็กชายนรบดี  สิริวิทูร
2. เด็กหญิงลิปิการ์  มีทนงค์
 
1. นางสาวชัญญานุช  รัตนวิชัย
2. นางสาวณัฐทิตา  รักษา
 
61 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 64.5 ทองแดง 11 1. นายนัฐนันท์  ทะลัย
2. นายอาทิตย์  กึ่งข่อยกลาง
 
1. นางสาวอรสา  ดิษฐเจริญ
2. นางสาวสุวรรณี  สมประเสริฐ
 
62 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 70 เงิน 19 1. เด็กหญิงณัชกรินทร์ภัทร  เดโชเม็ง
2. เด็กชายธนาธิป  ภู่ศรี
 
1. นางสาวณัฐทิตา  รักษา
2. นางสาวสุวรรณี  สมประเสริฐ
 
63 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายชยุตพงฐ์  ตันติเรืองเจริญ
2. เด็กชายณัฐภัทร  จันทร
 
1. นายประพาฬ  แก้ววงษา
2. นางสาวอรสา  ดิษฐเจริญ
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชุติพนธ์  หรรษชัยนันท์
2. เด็กชายเพชรดนัย  บุญาจาริยะ
 
1. นายประพาฬ  แก้ววงษา
2. นางสาวอรสา  ดิษฐเจริญ
 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 64 ทองแดง 20 1. นายปิยวัฒน์  ต๋าอ่อน
2. นายสุรเชษฐ์  เศรธฐวงค์
 
1. นายประพาฬ  แก้ววงษา
2. นางสาวอรสา  ดิษฐเจริญ
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายภานุพงศ์  ขุนเทพ
2. นายเจตนิพัทธ์  อุ่นให้ผล
 
1. นายบริบูรณ์  พรหมสว่าง
2. นางสาวประภาลักษณ์  เพียมะ
 
67 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 74.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกฤติยา  ดนตรี
2. เด็กชายประยุทธ์  ตีวารี
3. เด็กหญิงพลอยชมพู  ศรีพา
 
1. นางสาวณัฐทิตา  รักษา
2. นางสาวกัญญาพัชร  หมู่ม่วง
 
68 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 74.4 เงิน 4 1. นายภาณุพงศ์  ขุนเทพ
2. นางสาวสุชาดา  กิ่งโรชา
3. นายอภิสิทธิ์  เชื้อมาก
 
1. นางสาวประภาลักษณ์  เพียมะ
2. นางสาวรัตนากร  ศรีคุณ
 
69 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 22 1. นายจิรายุ  สว่างวัฒนรัตน์
2. นายสิทธิชัย  แซ่ตั้ง
 
1. นายบริบูรณ์  พรหมสว่าง
2. นางสาวรังสิมา  ไกรนรา
 
70 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 62 ทองแดง 6 1. เด็กชายนครินทร์  เปี่ยมสาย
2. เด็กชายนาวิน  แย้มละม้าย
3. เด็กชายอภิสร   โชติรัตน์
 
1. นายบริบูรณ์  พรหมสว่าง
2. นางสาวสุวรรณี  สมประเสริฐ
 
71 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวขวัญจิรา  ภู่ฤทธิ์
2. นายธนบัตร  พ่อค้า
3. นายสุธี  ด้วงสูงเนิน
 
1. นายบริบูรณ์  พรหมสว่าง
2. นางสาวสุวรรณี  สมประเสริฐ
 
72 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83.67 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฏฐ์กานดา  ประสงค์ศิลป์
2. เด็กชายธีรพัฒน์  เทพพันธ์
3. เด็กหญิงรัชนี  สรายทอง
 
1. นางวัลฤดี  จัตุกูล
2. นางสาววิจิตรา  สัญญารักษ์
 
73 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 73.75 เงิน 12 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชาวลี้แสน
2. เด็กหญิงนิลุบล  ภาคย์วิพุธ
3. เด็กหญิงลลิดา  เสือกระจ่าง
 
1. นางทิพพ์พิชญ์ชา  เม้ยชม
 
74 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86.67 ทอง 4 1. เด็กหญิงรดารัศมิ์  แซ่ลี
2. เด็กหญิงวงแหวน  เรืองศิริ
3. เด็กหญิงวริศา  ใจตรงนา
 
1. นายพุทธิชัย  ขวัญทอง
2. นางสาวสุวรรณี  สมประเสริฐ
 
75 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกุลธิดา  สิงห์ซอม
2. นายขันติสันต์  พินเขียว
3. นางสาววิไลพร  คำแพงมัค
 
1. นายพุทธิชัย  ขวัญทอง
2. นางสาวสุวรรณี  สมประเสริฐ
 
76 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิตตาพัณ  ปิ่นสุข
2. นางสาวจีรนันท์  แนะแก้ว
3. นางสาวภูวรี  กุลศรีประเสริฐ
 
1. นายพุทธิชัย  ขวัญทอง
2. นางสาววิจิตรา  สัญญารักษ์