สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบูรณะศึกษา สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 71 เงิน 9 1. เด็กหญิงกีรติ  เจนจิตรานนท์
 
1. นายณัฐพล  บุญมาก
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 79.33 เงิน 20 1. เด็กชายชนากานต์  ก้องสูงเนิน
2. เด็กหญิงชลธิชา  พาลคำ
 
1. นางทัศพร  ฉิมวัย
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.67 เงิน 19 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  บุตรกัณหา
 
1. นางธนันต์ญาอร  ธนนิธินิตย์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กชายกฤษณ์  ศรฟ้า
 
1. นางธนันต์ญาอร  ธนนิธินิตย์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 70.67 เงิน 7 1. เด็กชายกฤษณ์  ศรฟ้า
 
1. นางธนันต์ญาอร  ธนนิธินิตย์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74 เงิน 10 1. เด็กหญิงมนต์วรรษา  อุไรพรรณ์
 
1. นางธนันต์ญาอร  ธนนิธินิตย์