สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบูรณะศึกษา สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 61 ทองแดง 33 1. เด็กหญิงชาลิสา  เกียรติสมาน
 
1. นางศิริพร  กุลพิบูลย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 67 ทองแดง 27 1. เด็กหญิงวรรณรัตน์  นะคะจัด
 
1. นางทิพย์ภา  ฟองศรี
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 62 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สระทองดี
2. เด็กชายชาคริต  โสภาคำ
3. เด็กหญิงศิริยากร  คณะพล
 
1. นางสาวปัทมา  อ่อนท้วม
2. นางสาวเบญจพร  อ่อนศรีไพร
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงณัฎฐา  วงศ์ศิลปภิรมย์
2. เด็กหญิงสิริชันษา  แก้วสมนึก
 
1. นายวินัย  สินชัย
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 66 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงมนต์วรรษา  อุไรพรรณ์
 
1. นางธนันต์ญาอร  ธนนิธินิตย์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 69 ทองแดง 10 1. เด็กชายกฤษณ์  ศรฟ้า
 
1. นางธนันต์ญาอร  ธนนิธินิตย์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 60 ทองแดง 17 1. เด็กชายกัณทรากรณ์  เอี่ยมธีระไพบูลย์
 
1. นางสาวพรเทวี  พิชิต