สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบูรณะศึกษา สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกันตา  ฟูดุลยวัจนานนท์
 
1. นางสาวอาวร  กมลเลิศ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 19 1. นายคุณากร  เกษร
 
1. นางสาวสุทิศา  ไวยกูล
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 32 1. เด็กชายกฤตพรต  พูนเพิ่มสิริกุล
2. เด็กชายนฤภูมิ  วัฒนเรืองชัย
3. เด็กชายอติวัณณ์  เล้าพยอม
 
1. นางสาวปัทมา  อ่อนท้วม
2. นางสาวเบญจพร  อ่อนศรีไพร
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  เกตุแก้ว
2. เด็กหญิงสาวิตรี  ชุติกุลวรวิทย์
 
1. นายคมสัน  รังเพีย
2. นายอาทิตย์  แสงสุวรรณ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงนลินทิพย์  หนูเกตุ
 
1. นายวินัย  สินชัย
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงสิรินทรา  ขุนโยธา
 
1. นายวินัย  สินชัย