สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบูรณะศึกษา สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 61 ทองแดง 33 1. เด็กหญิงชาลิสา  เกียรติสมาน
 
1. นางศิริพร  กุลพิบูลย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 67 ทองแดง 27 1. เด็กหญิงวรรณรัตน์  นะคะจัด
 
1. นางทิพย์ภา  ฟองศรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 71 เงิน 9 1. เด็กหญิงกีรติ  เจนจิตรานนท์
 
1. นายณัฐพล  บุญมาก
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกันตา  ฟูดุลยวัจนานนท์
 
1. นางสาวอาวร  กมลเลิศ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 19 1. นายคุณากร  เกษร
 
1. นางสาวสุทิศา  ไวยกูล
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 32 1. เด็กชายกฤตพรต  พูนเพิ่มสิริกุล
2. เด็กชายนฤภูมิ  วัฒนเรืองชัย
3. เด็กชายอติวัณณ์  เล้าพยอม
 
1. นางสาวปัทมา  อ่อนท้วม
2. นางสาวเบญจพร  อ่อนศรีไพร
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 62 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สระทองดี
2. เด็กชายชาคริต  โสภาคำ
3. เด็กหญิงศิริยากร  คณะพล
 
1. นางสาวปัทมา  อ่อนท้วม
2. นางสาวเบญจพร  อ่อนศรีไพร
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 79.33 เงิน 20 1. เด็กชายชนากานต์  ก้องสูงเนิน
2. เด็กหญิงชลธิชา  พาลคำ
 
1. นางทัศพร  ฉิมวัย
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  เกตุแก้ว
2. เด็กหญิงสาวิตรี  ชุติกุลวรวิทย์
 
1. นายคมสัน  รังเพีย
2. นายอาทิตย์  แสงสุวรรณ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงนลินทิพย์  หนูเกตุ
 
1. นายวินัย  สินชัย
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอชิรญาณ์  พูนเพิ่มสิริกุล
 
1. นายวินัย  สินชัย
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงสิรินทรา  ขุนโยธา
 
1. นายวินัย  สินชัย
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงณัฎฐา  วงศ์ศิลปภิรมย์
2. เด็กหญิงสิริชันษา  แก้วสมนึก
 
1. นายวินัย  สินชัย
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กชายนิพนธ์  มีวัฒน์
 
1. นายวินัย  สินชัย
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกรพรหม  จิตต์ธัมวราพร
2. เด็กชายปรมี  กล่อมวงศ์
3. เด็กหญิงรัตนาเรศ  ตันวิจิตร์
 
1. นายวินัย  สินชัย
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.67 เงิน 19 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  บุตรกัณหา
 
1. นางธนันต์ญาอร  ธนนิธินิตย์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กชายกฤษณ์  ศรฟ้า
 
1. นางธนันต์ญาอร  ธนนิธินิตย์
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 70.67 เงิน 7 1. เด็กชายกฤษณ์  ศรฟ้า
 
1. นางธนันต์ญาอร  ธนนิธินิตย์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 66 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงมนต์วรรษา  อุไรพรรณ์
 
1. นางธนันต์ญาอร  ธนนิธินิตย์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 69 ทองแดง 10 1. เด็กชายกฤษณ์  ศรฟ้า
 
1. นางธนันต์ญาอร  ธนนิธินิตย์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74 เงิน 10 1. เด็กหญิงมนต์วรรษา  อุไรพรรณ์
 
1. นางธนันต์ญาอร  ธนนิธินิตย์
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 60 ทองแดง 17 1. เด็กชายกัณทรากรณ์  เอี่ยมธีระไพบูลย์
 
1. นางสาวพรเทวี  พิชิต