สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวเกวลิน  ถนอมทอง
 
1. นางสาวโชติกา  ไตรเพทพิสัย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  เพียรสองชั้น
 
1. นางสาวศุภกร  พันละภา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 10 1. เด็กหญิงชญาวิทย์  สำรวมใจ
2. เด็กหญิงสุดาพร  ดวงศรี
3. เด็กหญิงเมทิกา  นาจประนิล
 
1. นางสาวศิริพร  ขวัญรัตน์
2. นางสาวลินดา  เนียมเพราะ
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐธยาน์  จูฑามาตย์
2. นางสาวอภิสรา  สิทธิวรชัย
3. นางสาวอักษราภัสส์  พิมลพรรณ์
 
1. นายกานต์ชนก  ผลจันทร์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนิกานต์  สิริธัญชาติ
2. เด็กหญิงพิมพิชชา  บัววิเชียร
3. เด็กหญิงมณีแก้ว  สุวรรณบุตร
 
1. นางสาวศุภารัตน์  จันทนะ
2. นางธนัญชนก  บุญเป็ง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85.65 ทอง 4 1. เด็กหญิงญานิศา  ศรีพิมพ์
2. เด็กหญิงบุณยานุช  อัศวเอกสุนทร
3. เด็กหญิงพรรณปพร  โพยมพันธุ์
4. เด็กหญิงพิชชาภา  รัตนบำรุง
5. เด็กหญิงรุ้งสิตา  โทสุวรรณ
 
1. นางสาวธันยวีร์  แสนคำทุม
2. นางสาวสลิลดา  พิชัยกัลป์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรกมล  มุสิกา
2. นางสาวพรกร  จิรัตน
3. นางสาวพูลเพิ่ม  จิระวรกาญจน์
4. นางสาวศุภัชฌา  ศรีอนุสรณ์ชัย
5. นางสาวสุชญา  ศรีอนุสรณ์ชัย
 
1. นายขวัญทอง  โกฏิรักษ์
2. นางสาวปัทมา  พรหมเมศร์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.65 ทอง 9 1. เด็กหญิงวิลาสิณี  ดีนาง
 
1. นางสาวอณิยา  อุดล
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.33 ทอง 6 1. เด็กหญิงปุญญาณุช  ชื่นชมม์
2. เด็กหญิงเปรมิกา  วงศ์สีนิล
 
1. นางสุภาภรณ์  เหล่ารักวงศ์
2. นางเพ็ญประภา  ปรกสะอาด
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 84.83 ทอง 14 1. นางสาวฐิติภา  ติรเกื้อกูลวงศ์
2. นางสาวเบญจวรรณ  คำแดง
 
1. นางสุภาภรณ์  เหล่ารักวงศ์
2. นางเพ็ญประภา  ปรกสะอาด
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 82.33 ทอง 4 1. นางสาวขนิษฐา  เชื้อทอง
 
1. นายสุริยพงษ์  บุญโกมล
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัสมาพร  เพ่งเล็งดี
 
1. นายสุริยพงษ์  บุญโกมล
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัสมาพร  เพ่งเล็งดี
 
1. นายสุริยพงษ์  บุญโกมล
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพชกร  จิรัตน
 
1. นายสุริยพงษ์  บุญโกมล
 
15 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 80.33 ทอง 9 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  รัตนะดอน
2. เด็กหญิงปวริศา  แซ่โฮ้ว
3. เด็กหญิงภัทรธิดา  โคกเกษม
4. เด็กหญิงภัทรนิภา  คล้ำจีน
5. เด็กหญิงภัสสร  ดงพระจันทร์
6. เด็กหญิงรุ้งทิรา  เครือวรฉัตร
7. เด็กหญิงสุจิรา  แก้วกาหรียญ
8. เด็กหญิงอารยา  รอบเขตรัมย์
 
1. นายเอกชัย  แตบสวัสดิ์
2. นายสุริยพงษ์  บุญโกมล
 
16 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 86 ทอง 4 1. นางสาวนริษรา  คูณพันธ์
2. นางสาวพิชญาดา  กุลมาตย์
3. นางสาวรมย์ธีรา  ทวีวุฒ
4. นางสาวสุพิชญา  รอดสุทธิ
5. นางสาวอรญา  ตุ่มมะ
6. นางสาวเกตน์สิรี  ซุ้นเจริญ
7. นางสาวเจนจิรา  บุญฤทธิ์
8. นางสาวเบญจวรรณ  กำลังหาญ
 
1. นายเอกชัย  แตบสวัสดิ์
2. นายสุริยพงษ์  บุญโกมล
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90.6 ทอง 4 1. เด็กหญิงพรรณรมณ  เหมะสถล
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  งามอุไรรัตน์
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 84.5 ทอง 5 1. นางสาวณภคมน  วาเรหมัน
 
1. นางสาวสุดารัตน์  พลโภชน์
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐชารัศม์  ไชยยงวัฒนกุล
2. นางสาวพิชชาภา  สว่างใจธรรม
3. นางสาววัศยา  โกศลรัฐ
4. นางสาวสุชาดา  พวนอินทร์
5. นางสาวสุวีรา  ไวยสุกรี
 
1. นางสาวสุมาลี  เปรมรัศมี
2. นางสาวสุดารัตน์  พลโภชน์
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 81.66 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทินกร ณ อยุธยา
2. เด็กหญิงอภินทร์พร  เลิศอารมย์รัตน์
 
1. นางสาวลลิตา  เกรียงเจริญศิริ
2. นางสาวอรุณรัศมี  สุนทรธรรม
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 87.67 ทอง 4 1. นางสาวฐิติชญา  พัฒนกิจเจริญชัย
2. นางสาวปณาลี  แสนอุดมโชค
 
1. นางสาววิภาวี  อนุจาผัด
2. นางสาวลลิตา  เกรียงเจริญศิริ
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 85.83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรรษชล  ศรีสาคร
2. เด็กหญิงเกวลี  เดชนิติรัตน์
 
1. นางสาวพิมพ์พรรณ  มโนมัยนฤนาท
2. นางสาวดารากันย์  เจริญจิตต์
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวบุญราศี  หาญสวัสดิ์
2. นางสาวเมธินี  โศภาพรรังสี
 
1. นางสาวดารากันย์  เจริญจิตต์
2. นางสาวพิมพ์พรรณ  มโนมัยนฤนาท
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 83.65 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐกุลพร  ศรีประเสริฐวงศ์
 
1. นางสาวลลิตา  เกรียงเจริญศิริ
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 86.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกรกมล  มุสิกา
2. นางสาวคัทลียา  ธีระมงคลสวัสดิ์
3. นางสาวชนากานต์  ตั้งกิจธรรม
4. นางสาวพชกร  จิรัตน
5. นางสาววรพร  ลัภนพรวงศ์
 
1. นางสาวลลิตา  เกรียงเจริญศิริ
2. นางสาววิภาวี  อนุจาผัด
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกันต์กนิษฐ์  คงช่วงวิทย์
2. นางสาวกิติรัตน์  อำนาจเจริญสุข
3. นางสาวณภัทร  กวีวรากร
4. นางสาวธมนวรรณ  สุขศรีวรรณ
5. นางสาวศุภกร  นิรันดร
 
1. นางสาวพิมพ์พรรณ  มโนมัยนฤนาท
2. นางสาวดารากันย์  เจริญจิตต์
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาวนวลนภา   ศรีนวล
2. นางสาวปทุมรัตน์   ชุติมาวงศ์
3. นางสาวพัทธนันท์   กล้าขาย
4. นางสาววศินี   สถิตานุชิต
5. นางสาวอัจฉรา   ตันหลา
 
1. นายวรพล  ขำปาน
2. นางสุชาดา  โชติสุกานต์
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพรทิพย์  วัฒนาทวีโชค
2. นางสาวอภิญญา  อภิศักดิ์สกุล
 
1. นางสาวดารากันย์  เจริญจิตต์
2. นางสาวพิมพ์พรรณ  มโนมัยนฤนาท
 
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิดาภา  ซ่าพู้
2. นางสาวสินีนาฏ  คำดี
 
1. นางสาวเพชรรัตน์  มหรรชกุล
2. นายอภิชน  สลับแก้ว
 
30 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพรรษมน  บุญชนะชัย
2. นางสาวอนัญลักษณ์  ชาญมณีเวช
 
1. นางสาวภูริชญา  ศรีสุข
2. นายศิวพล  นันทพานิชย์
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธนัชชา  สีศิลป์สุพัฒนกุล
2. นางสาวไรวดา  สองแก้ว
 
1. นางสาวเพชรรัตน์  มหรรชกุล
2. นายวิวัฒน์  ศิริดำรง
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80.75 ทอง 9 1. เด็กหญิงกิตติยา  บุตรศรี
2. เด็กหญิงชนันธร  จันทาบุตร
3. เด็กหญิงอารัญญา  จอมบุญ
 
1. นางสาวมิ่งขวัญ  สิทธิเหรียญชัย
2. นางสาวภูริชญา  ศรีสุข
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร  สามแก้ว
2. เด็กหญิงพัชรวรรณ  แก้วเนตร
3. เด็กหญิงวัฒนาศิริ  แก้วแดง
 
1. นายฤทธิกร  โยธสิงห์
2. นางสาวโสรยา  สุธาพจน์
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  มณีชม
2. เด็กหญิงวิชญาดา  อัศดรศักดิ์
3. เด็กหญิงเมธาวี  จุลลา
 
1. นายฤทธิกร  โยธสิงห์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปาริชาติ  กิตติฤดีกุล