สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 13 1. เด็กหญิงลภัสรดา  จันทรวงศ์
 
1. นางสาวพรหมพร  คงจันทร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงปาริชา  สุวรรณนที
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  ศรีวรเดชไพศาล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธัญลักษณ์  ทองสุข
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  ศรีวรเดชไพศาล
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 72 เงิน 11 1. นางสาวจิดาภา  ปุจฉากาญจน์
2. นางสาวพรชนิตว์  ปุจฉากาญจน์
3. นางสาวอรุณกมล  อนุวงศ์วรเวทย์
 
1. นางสาวศุภารัตน์  จันทนะ
2. นางมะลิวัลย์  ประทุมทอง
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 77 เงิน 17 1. นางสาวณชกมล  กลิ่นทอง
2. นางสาวนันทิกานต์  วิรุณพันธ์
3. นางสาวสุภัสร  ตำรวจหาญ
 
1. นางสาวสุพัตรา  ไทยกุล
2. นายพรพงศ์  ทองคำ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 74.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชญานี  สุวิมล
2. นางสาวชุติมณฑน์  สุขโชติ
3. เด็กหญิงฐานิตา  นวลนภาศรี
4. นางสาวพรผริตา  ขจัดภัย
5. เด็กหญิงศุมิตรชา  อนุปาลมงคล
 
1. นายศุภนัชญ์  บุญปลอด
2. นายอลงกรณ์  อัศวโสวรรณ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 72.65 เงิน 9 1. นางสาวกัญญาพัชร  ขุนสวัสดิ์
2. นางสาวชุติกาญจน์  เทพสันตา
3. นางสาวพรรษมน  ตั้งกิจอนันต์
4. นางสาวสโรชา  แก้วมณี
5. นางสาวอาทิตยา  คชชากร
 
1. นายศุภนัชญ์  บุญปลอด
2. นายอลงกรณ์  อัศวโสวรรณ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 79.34 เงิน 9 1. นางสาวญาณิศา  ชื่นพงษ์
2. นางสาวมัยณัฐ  จงพิพัฒน์มงคล
3. นางสาวเกวลิน  ถนอมทอง
4. นางสาวเชียงดาว  ทับเที่ยง
5. นางสาวเวณิตา  ลอยวัฒนกุล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปรเมธ  เทพขวัญ
2. นางสาวศิริรัตน์  สงวนศรี
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.67 เงิน 9 1. เด็กหญิงภัสสร  ดงพระจันทร์
 
1. นายสุริยพงษ์  บุญโกมล
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.67 เงิน 14 1. นางสาวกัสมาพร  เพ่งเล็งดี
 
1. นายสุริยพงษ์  บุญโกมล
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพัทธ์ธีรา  ดลพัฒน์ศิริกุล
 
1. นายสุริยพงษ์  บุญโกมล
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 73.5 เงิน 8 1. เด็กหญิงสุกฤตา  วีระจิตต์
 
1. นางสาวกาญจนา  คตน่วม
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 74 เงิน 5 1. นางสาวณัฏฐณิชา  ภู่คล้าย
 
1. นางอรวรรณ  แสแสงสีรุ้ง
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 78.2 เงิน 7 1. เด็กหญิงทิพย์ภาพร  มนคำ
2. เด็กหญิงธนหทัย  คล้ำจีน
3. เด็กหญิงนันทวัน  บินสันเทียะ
4. เด็กหญิงปัณณพร   บุญซิ้ว
5. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทองปั้น
 
1. นายวิทยา  ศรีสร้อย
2. นางสาวนิตยา  อาจเดช
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 72.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกมลฉัตร  ฉัตรกิติพรชัย
 
1. นางสาวดารากันย์  เจริญจิตต์
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 75.2 เงิน 5 1. นางสาวกัลยาวัชร์  ราตรีประสาทสุข
2. นางสาวภรรษมน  กิจผดุงเกียรติ
 
1. นางสาวลลิตา  เกรียงเจริญศิริ
2. Miss Luo  Zi
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 76.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธัญลักษณ์   ทองสุข
2. นางสาวศรัณย์กร   อ่อนบัณณศิลป
 
1. นางสุชาดา  โชติสุกานต์
2. นายวรพล  ขำปาน
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงณิชกานต์  ไชยัญโต
2. เด็กหญิงดลณพร  ชำนะ
 
1. นางสาวเพชรรัตน์  มหรรชกุล
2. นางจำเริญ  นาคอุไร
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงชนาภัทร  รจนัย
2. เด็กหญิงศรัณญา  ถะเกิงสุข
 
1. นางสาวเพชรรัตน์  มหรรชกุล
2. นายอภิชน  สลับแก้ว
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76.5 เงิน 7 1. เด็กหญิงชุตินันท์   ทรัพย์สุวรรณ
2. เด็กหญิงบราลี  ฤกษ์อัศวบุญชัย
 
1. นางสาวภูริชญา  ศรีสุข
2. นายศิวพล  นันทพานิชย์