สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 61 ทองแดง 15 1. นางสาวคริษฐา  กฤตพุทธิพงษ์
 
1. นางสาวพรหมพร  คงจันทร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ประดับ
 
1. นางสาวโชติกา  ไตรเพทพิสัย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 17 1. นางสาวธนพร  ยาโด
 
1. นายปิยะ  ทองมา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 61 ทองแดง 13 1. นางสาวพิมพ์ลภัส  นนทะโคตร
2. นางสาวสุชญา  ศรีอนุสรณ์ชัย
3. นางสาวสุวีรา  ไวยสุกรี
 
1. นางสาวศิริพร  ขวัญรัตน์
2. นางสาวลินดา  เนียมเพราะ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงบุญรักษา  ช่วงเพ็ชจินดา
2. เด็กหญิงสุกฤตา  วีระจิตต์
 
1. นางสาวพัณณ์ชิตา  ชวดคำ
2. นางสาวหทัยรัตน์  ศรีวรเดชไพศาล
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงนฤภร  จิติมา
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  นิติพัฒนาภิรักษ์
3. เด็กหญิงมธุรส  คงธนสถิตย์
 
1. นางสาวมินตรา  กระเป๋าทอง
2. นางสาวกรุณา  นิ่มเรือง
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. นางสาวณิชาภัทร  เปศรี
2. เด็กหญิงตาติยา  มสุการัตน์
3. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ประดับ
 
1. นางสาวมินตรา  กระเป๋าทอง
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 9 1. นางสาวณัฐณิชา  ศรีวัลลภานนท์
2. นางสาวนภสร  ลิขสิทธิ์ธนานนท์
3. นางสาวนันท์สินี   ศิริมนทกาน
 
1. นายชาลี  ครองศักดิ์ศิริ
2. นางมะลิวัลย์  ประทุมทอง
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงบุญรักษา  ช่วงเพ็ชจินดา
2. เด็กหญิงสุกฤตา  วีระจิตต์
 
1. นางสาวมินตรา  กระเป๋าทอง
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 10 1. นางสาวธนนันท์  พงศ์สินพันธุ์
2. นางสาววันดี  จักรสถาพร
 
1. นายกานต์ชนก  ผลจันทร์
2. นางสาวภูริชญา  ศรีสุข
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงชวัลญา   สมจิตร์
2. เด็กหญิงธนัชชา  ธนสมบัติ
 
1. นางกาญจนา  สินธบัณฑิต
2. นางยุพดี  กิจศิรานุวัตร
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 63 ทองแดง 12 1. นางสาวสุดารัตน์  ธีรสถาพร
 
1. นางสาวธัญวลัย  เทียนเพิ่มพูล
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 60.08 ทองแดง 12 1. นางสาวกรกมล  เกรียงศักดาชัย
2. นางสาวชญาดา  สุจิตรัตนันท์
3. เด็กหญิงชาลืสา  วงศ์จันทร์
4. นางสาวนันท์นภัส  เจริญยิ่ง
5. เด็กหญิงพิมพ์ศิริ  พงษ์จีน
6. เด็กหญิงภัทรสุดา  ศรีสุภา
7. เด็กหญิงมินทร์ยาดา  เจริญมิตร
8. นางสาวว่าน  พลอยมณี
 
1. นายศุภนัชญ์  บุญปลอด
2. นายวสันต์  การะเกตุ
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงจันทรัตน์   จงธรรมจินดา
2. เด็กหญิงฉัตรติยา  แสนทวี
 
1. นางสาวเพชรรัตน์  มหรรชกุล
2. นายอภิชน  สลับแก้ว
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 63.5 ทองแดง 12 1. นางสาวธัญชนก  ปมุติโต
2. นางสาวสุมิตตรา  เยี่ยงกลาง
 
1. นางสาวเพชรรัตน์  มหรรชกุล
2. นายอภิชน  สลับแก้ว
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 67.67 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงพิมพัชฌา  ซิงห์
2. เด็กหญิงรัญญาดา  บุตรวงศ์
 
1. นางสาวภูริชญา  ศรีสุข
2. นายศิวพล  นันทพานิชย์