สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงลลิตา  อรรถอิทธิรัตน์
2. เด็กหญิงวรรณวลัย  งามศรัทธา
 
1. นางทัศนีย์  สมสวัสดิ์
2. นางสาวลินดา  เนียมเพราะ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวจิรัชญา  รอดสาลี
2. นางสาวถุงเงิน  ช่องฆ้อง
 
1. นางทัศนีย์  สมสวัสดิ์
2. นางสาวลินดา  เนียมเพราะ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 9 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงตาติยา  มสุการัตน์
 
1. นางสาวศิริรัตน์  สุวรรณวัฒกี
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 33 เข้าร่วม 15 1. นางสาวกานต์สิรา  ไชยัญโต
 
1. นายกานต์ชนก  ผลจันทร์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงชยานันท์  แซ่จิว
2. เด็กหญิงสิริญญา  พูลเทพ
 
1. นางสาวนันทวัลย์  เฟื่องฟู
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงศุภาวีร์  ภู่สว่าง
 
1. นางสาวกรรณิกา  ชินวัฒนผล
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 20 1. นางสาวสิริยากรณ์  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาวศิริรัตน์  สุวรรณวัฒกี
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 20 1. นางสาวธนพร   ชัยสวัสดิถานนท์
 
1. นางสาวนันทวัน  สิงห์สังข์
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงปาริชา  สุวรรณนที
2. เด็กหญิงปุญญาณุช  ชื่นชนม์
3. เด็กหญิงศุภิสรา  เลิศพิริยพงศ์
 
1. นางสาวรังสิกุล  ศิริรังษี
2. นายอาชวิน  สร้อยจิต
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม 7 1. นางสาวอรวรา  ภวลักษณาวัติ
2. นางสาวเบญจวรรณ  แซ่ตั้ง
3. นางสาวเบญญา  แสงวิโรจนากุล
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  เพ็งบุญโสม
2. นางกรรณา  ดิษยธำรงกุล
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงดวงแก้ว  ฤกษ์มงคลวิทย์
2. เด็กหญิงอรอุมา  บัวสระเกส
 
1. ว่าที่ร้อยตรีมัฆวัตว์  แสนบุญศิริ
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  เชยประเสริฐ
2. เด็กหญิงณัชชา  ยิ้มแย้ม
 
1. นายธนวิน  จันทร
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 57.6 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงวรรณวลัย  งามศรัทธา
 
1. นางสาวปณิตา  ยืนยาว
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 21 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงนพรัตน์  ทองแก้ว
2. เด็กหญิงเบญญทิพย์  สุขุมพานิช
 
1. นางสาวเพชรรัตน์  มหรรชกุล
2. นางจำเริญ  นาคอุไร
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 5 เข้าร่วม 11 1. นางสาวธัญพิชชา  เสือเปลี่ยว
2. นางสาววัชราภรณ์  สุดใจ
 
1. นางสาวภูริชญา  ศรีสุข
2. นายศิวพล  นันทพานิชย์