สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 13 1. เด็กหญิงลภัสรดา  จันทรวงศ์
 
1. นางสาวพรหมพร  คงจันทร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 61 ทองแดง 15 1. นางสาวคริษฐา  กฤตพุทธิพงษ์
 
1. นางสาวพรหมพร  คงจันทร์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงปาริชา  สุวรรณนที
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  ศรีวรเดชไพศาล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธัญลักษณ์  ทองสุข
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  ศรีวรเดชไพศาล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ประดับ
 
1. นางสาวโชติกา  ไตรเพทพิสัย
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวเกวลิน  ถนอมทอง
 
1. นางสาวโชติกา  ไตรเพทพิสัย
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  เพียรสองชั้น
 
1. นางสาวศุภกร  พันละภา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 17 1. นางสาวธนพร  ยาโด
 
1. นายปิยะ  ทองมา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 10 1. เด็กหญิงชญาวิทย์  สำรวมใจ
2. เด็กหญิงสุดาพร  ดวงศรี
3. เด็กหญิงเมทิกา  นาจประนิล
 
1. นางสาวศิริพร  ขวัญรัตน์
2. นางสาวลินดา  เนียมเพราะ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 61 ทองแดง 13 1. นางสาวพิมพ์ลภัส  นนทะโคตร
2. นางสาวสุชญา  ศรีอนุสรณ์ชัย
3. นางสาวสุวีรา  ไวยสุกรี
 
1. นางสาวศิริพร  ขวัญรัตน์
2. นางสาวลินดา  เนียมเพราะ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงลลิตา  อรรถอิทธิรัตน์
2. เด็กหญิงวรรณวลัย  งามศรัทธา
 
1. นางทัศนีย์  สมสวัสดิ์
2. นางสาวลินดา  เนียมเพราะ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวจิรัชญา  รอดสาลี
2. นางสาวถุงเงิน  ช่องฆ้อง
 
1. นางทัศนีย์  สมสวัสดิ์
2. นางสาวลินดา  เนียมเพราะ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงบุญรักษา  ช่วงเพ็ชจินดา
2. เด็กหญิงสุกฤตา  วีระจิตต์
 
1. นางสาวพัณณ์ชิตา  ชวดคำ
2. นางสาวหทัยรัตน์  ศรีวรเดชไพศาล
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวญาณิศา  เกิดเสวี
 
1. นางสาวพัณณ์ชิตา  ชวดคำ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 9 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงตาติยา  มสุการัตน์
 
1. นางสาวศิริรัตน์  สุวรรณวัฒกี
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 33 เข้าร่วม 15 1. นางสาวกานต์สิรา  ไชยัญโต
 
1. นายกานต์ชนก  ผลจันทร์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐธยาน์  จูฑามาตย์
2. นางสาวอภิสรา  สิทธิวรชัย
3. นางสาวอักษราภัสส์  พิมลพรรณ์
 
1. นายกานต์ชนก  ผลจันทร์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงชยานันท์  แซ่จิว
2. เด็กหญิงสิริญญา  พูลเทพ
 
1. นางสาวนันทวัลย์  เฟื่องฟู
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงศุภาวีร์  ภู่สว่าง
 
1. นางสาวกรรณิกา  ชินวัฒนผล
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 20 1. นางสาวสิริยากรณ์  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาวศิริรัตน์  สุวรรณวัฒกี
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 20 1. นางสาวธนพร   ชัยสวัสดิถานนท์
 
1. นางสาวนันทวัน  สิงห์สังข์
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงปาริชา  สุวรรณนที
2. เด็กหญิงปุญญาณุช  ชื่นชนม์
3. เด็กหญิงศุภิสรา  เลิศพิริยพงศ์
 
1. นางสาวรังสิกุล  ศิริรังษี
2. นายอาชวิน  สร้อยจิต
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม 7 1. นางสาวอรวรา  ภวลักษณาวัติ
2. นางสาวเบญจวรรณ  แซ่ตั้ง
3. นางสาวเบญญา  แสงวิโรจนากุล
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  เพ็งบุญโสม
2. นางกรรณา  ดิษยธำรงกุล
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงนฤภร  จิติมา
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  นิติพัฒนาภิรักษ์
3. เด็กหญิงมธุรส  คงธนสถิตย์
 
1. นางสาวมินตรา  กระเป๋าทอง
2. นางสาวกรุณา  นิ่มเรือง
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 72 เงิน 11 1. นางสาวจิดาภา  ปุจฉากาญจน์
2. นางสาวพรชนิตว์  ปุจฉากาญจน์
3. นางสาวอรุณกมล  อนุวงศ์วรเวทย์
 
1. นางสาวศุภารัตน์  จันทนะ
2. นางมะลิวัลย์  ประทุมทอง
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. นางสาวณิชาภัทร  เปศรี
2. เด็กหญิงตาติยา  มสุการัตน์
3. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ประดับ
 
1. นางสาวมินตรา  กระเป๋าทอง
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 9 1. นางสาวณัฐณิชา  ศรีวัลลภานนท์
2. นางสาวนภสร  ลิขสิทธิ์ธนานนท์
3. นางสาวนันท์สินี   ศิริมนทกาน
 
1. นายชาลี  ครองศักดิ์ศิริ
2. นางมะลิวัลย์  ประทุมทอง
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนิกานต์  สิริธัญชาติ
2. เด็กหญิงพิมพิชชา  บัววิเชียร
3. เด็กหญิงมณีแก้ว  สุวรรณบุตร
 
1. นางสาวศุภารัตน์  จันทนะ
2. นางธนัญชนก  บุญเป็ง
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 77 เงิน 17 1. นางสาวณชกมล  กลิ่นทอง
2. นางสาวนันทิกานต์  วิรุณพันธ์
3. นางสาวสุภัสร  ตำรวจหาญ
 
1. นางสาวสุพัตรา  ไทยกุล
2. นายพรพงศ์  ทองคำ
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงบุญรักษา  ช่วงเพ็ชจินดา
2. เด็กหญิงสุกฤตา  วีระจิตต์
 
1. นางสาวมินตรา  กระเป๋าทอง
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 10 1. นางสาวธนนันท์  พงศ์สินพันธุ์
2. นางสาววันดี  จักรสถาพร
 
1. นายกานต์ชนก  ผลจันทร์
2. นางสาวภูริชญา  ศรีสุข
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงดวงแก้ว  ฤกษ์มงคลวิทย์
2. เด็กหญิงอรอุมา  บัวสระเกส
 
1. ว่าที่ร้อยตรีมัฆวัตว์  แสนบุญศิริ
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  เชยประเสริฐ
2. เด็กหญิงณัชชา  ยิ้มแย้ม
 
1. นายธนวิน  จันทร
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85.65 ทอง 4 1. เด็กหญิงญานิศา  ศรีพิมพ์
2. เด็กหญิงบุณยานุช  อัศวเอกสุนทร
3. เด็กหญิงพรรณปพร  โพยมพันธุ์
4. เด็กหญิงพิชชาภา  รัตนบำรุง
5. เด็กหญิงรุ้งสิตา  โทสุวรรณ
 
1. นางสาวธันยวีร์  แสนคำทุม
2. นางสาวสลิลดา  พิชัยกัลป์
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรกมล  มุสิกา
2. นางสาวพรกร  จิรัตน
3. นางสาวพูลเพิ่ม  จิระวรกาญจน์
4. นางสาวศุภัชฌา  ศรีอนุสรณ์ชัย
5. นางสาวสุชญา  ศรีอนุสรณ์ชัย
 
1. นายขวัญทอง  โกฏิรักษ์
2. นางสาวปัทมา  พรหมเมศร์
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 74.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชญานี  สุวิมล
2. นางสาวชุติมณฑน์  สุขโชติ
3. เด็กหญิงฐานิตา  นวลนภาศรี
4. นางสาวพรผริตา  ขจัดภัย
5. เด็กหญิงศุมิตรชา  อนุปาลมงคล
 
1. นายศุภนัชญ์  บุญปลอด
2. นายอลงกรณ์  อัศวโสวรรณ
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 72.65 เงิน 9 1. นางสาวกัญญาพัชร  ขุนสวัสดิ์
2. นางสาวชุติกาญจน์  เทพสันตา
3. นางสาวพรรษมน  ตั้งกิจอนันต์
4. นางสาวสโรชา  แก้วมณี
5. นางสาวอาทิตยา  คชชากร
 
1. นายศุภนัชญ์  บุญปลอด
2. นายอลงกรณ์  อัศวโสวรรณ
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 79.34 เงิน 9 1. นางสาวญาณิศา  ชื่นพงษ์
2. นางสาวมัยณัฐ  จงพิพัฒน์มงคล
3. นางสาวเกวลิน  ถนอมทอง
4. นางสาวเชียงดาว  ทับเที่ยง
5. นางสาวเวณิตา  ลอยวัฒนกุล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปรเมธ  เทพขวัญ
2. นางสาวศิริรัตน์  สงวนศรี
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.65 ทอง 9 1. เด็กหญิงวิลาสิณี  ดีนาง
 
1. นางสาวอณิยา  อุดล
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวขนิษฐา  เชื้อทอง
 
1. นายศุภนัชญ์  บุญปลอด
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.33 ทอง 6 1. เด็กหญิงปุญญาณุช  ชื่นชมม์
2. เด็กหญิงเปรมิกา  วงศ์สีนิล
 
1. นางสุภาภรณ์  เหล่ารักวงศ์
2. นางเพ็ญประภา  ปรกสะอาด
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 84.83 ทอง 14 1. นางสาวฐิติภา  ติรเกื้อกูลวงศ์
2. นางสาวเบญจวรรณ  คำแดง
 
1. นางสุภาภรณ์  เหล่ารักวงศ์
2. นางเพ็ญประภา  ปรกสะอาด
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 82.33 ทอง 4 1. นางสาวขนิษฐา  เชื้อทอง
 
1. นายสุริยพงษ์  บุญโกมล
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัสมาพร  เพ่งเล็งดี
 
1. นายสุริยพงษ์  บุญโกมล
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.67 เงิน 9 1. เด็กหญิงภัสสร  ดงพระจันทร์
 
1. นายสุริยพงษ์  บุญโกมล
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.67 เงิน 14 1. นางสาวกัสมาพร  เพ่งเล็งดี
 
1. นายสุริยพงษ์  บุญโกมล
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงภัสสร  ดงพระจันทร์
 
1. นายสุริยพงษ์  บุญโกมล
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัสมาพร  เพ่งเล็งดี
 
1. นายสุริยพงษ์  บุญโกมล
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพชกร  จิรัตน
 
1. นายสุริยพงษ์  บุญโกมล
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพัทธ์ธีรา  ดลพัฒน์ศิริกุล
 
1. นายสุริยพงษ์  บุญโกมล
 
51 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 80.33 ทอง 9 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  รัตนะดอน
2. เด็กหญิงปวริศา  แซ่โฮ้ว
3. เด็กหญิงภัทรธิดา  โคกเกษม
4. เด็กหญิงภัทรนิภา  คล้ำจีน
5. เด็กหญิงภัสสร  ดงพระจันทร์
6. เด็กหญิงรุ้งทิรา  เครือวรฉัตร
7. เด็กหญิงสุจิรา  แก้วกาหรียญ
8. เด็กหญิงอารยา  รอบเขตรัมย์
 
1. นายเอกชัย  แตบสวัสดิ์
2. นายสุริยพงษ์  บุญโกมล
 
52 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 86 ทอง 4 1. นางสาวนริษรา  คูณพันธ์
2. นางสาวพิชญาดา  กุลมาตย์
3. นางสาวรมย์ธีรา  ทวีวุฒ
4. นางสาวสุพิชญา  รอดสุทธิ
5. นางสาวอรญา  ตุ่มมะ
6. นางสาวเกตน์สิรี  ซุ้นเจริญ
7. นางสาวเจนจิรา  บุญฤทธิ์
8. นางสาวเบญจวรรณ  กำลังหาญ
 
1. นายเอกชัย  แตบสวัสดิ์
2. นายสุริยพงษ์  บุญโกมล
 
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 57.6 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงวรรณวลัย  งามศรัทธา
 
1. นางสาวปณิตา  ยืนยาว
 
54 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวธรรมธร  อุดมวิทยะธาดา
 
1. นางสาวนงนุช  พันธ์เมธาฤทธิ์
 
55 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90.6 ทอง 4 1. เด็กหญิงพรรณรมณ  เหมะสถล
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  งามอุไรรัตน์
 
56 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 84.5 ทอง 5 1. นางสาวณภคมน  วาเรหมัน
 
1. นางสาวสุดารัตน์  พลโภชน์
 
57 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 73.5 เงิน 8 1. เด็กหญิงสุกฤตา  วีระจิตต์
 
1. นางสาวกาญจนา  คตน่วม
 
58 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 74 เงิน 5 1. นางสาวณัฏฐณิชา  ภู่คล้าย
 
1. นางอรวรรณ  แสแสงสีรุ้ง
 
59 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 78.2 เงิน 7 1. เด็กหญิงทิพย์ภาพร  มนคำ
2. เด็กหญิงธนหทัย  คล้ำจีน
3. เด็กหญิงนันทวัน  บินสันเทียะ
4. เด็กหญิงปัณณพร   บุญซิ้ว
5. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทองปั้น
 
1. นายวิทยา  ศรีสร้อย
2. นางสาวนิตยา  อาจเดช
 
60 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐชารัศม์  ไชยยงวัฒนกุล
2. นางสาวพิชชาภา  สว่างใจธรรม
3. นางสาววัศยา  โกศลรัฐ
4. นางสาวสุชาดา  พวนอินทร์
5. นางสาวสุวีรา  ไวยสุกรี
 
1. นางสาวสุมาลี  เปรมรัศมี
2. นางสาวสุดารัตน์  พลโภชน์
 
61 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 81.66 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทินกร ณ อยุธยา
2. เด็กหญิงอภินทร์พร  เลิศอารมย์รัตน์
 
1. นางสาวลลิตา  เกรียงเจริญศิริ
2. นางสาวอรุณรัศมี  สุนทรธรรม
 
62 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 87.67 ทอง 4 1. นางสาวฐิติชญา  พัฒนกิจเจริญชัย
2. นางสาวปณาลี  แสนอุดมโชค
 
1. นางสาววิภาวี  อนุจาผัด
2. นางสาวลลิตา  เกรียงเจริญศิริ
 
63 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 85.83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรรษชล  ศรีสาคร
2. เด็กหญิงเกวลี  เดชนิติรัตน์
 
1. นางสาวพิมพ์พรรณ  มโนมัยนฤนาท
2. นางสาวดารากันย์  เจริญจิตต์
 
64 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวบุญราศี  หาญสวัสดิ์
2. นางสาวเมธินี  โศภาพรรังสี
 
1. นางสาวดารากันย์  เจริญจิตต์
2. นางสาวพิมพ์พรรณ  มโนมัยนฤนาท
 
65 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 83.65 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐกุลพร  ศรีประเสริฐวงศ์
 
1. นางสาวลลิตา  เกรียงเจริญศิริ
 
66 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 72.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกมลฉัตร  ฉัตรกิติพรชัย
 
1. นางสาวดารากันย์  เจริญจิตต์
 
67 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 86.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกรกมล  มุสิกา
2. นางสาวคัทลียา  ธีระมงคลสวัสดิ์
3. นางสาวชนากานต์  ตั้งกิจธรรม
4. นางสาวพชกร  จิรัตน
5. นางสาววรพร  ลัภนพรวงศ์
 
1. นางสาวลลิตา  เกรียงเจริญศิริ
2. นางสาววิภาวี  อนุจาผัด
 
68 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกันต์กนิษฐ์  คงช่วงวิทย์
2. นางสาวกิติรัตน์  อำนาจเจริญสุข
3. นางสาวณภัทร  กวีวรากร
4. นางสาวธมนวรรณ  สุขศรีวรรณ
5. นางสาวศุภกร  นิรันดร
 
1. นางสาวพิมพ์พรรณ  มโนมัยนฤนาท
2. นางสาวดารากันย์  เจริญจิตต์
 
69 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาวนวลนภา   ศรีนวล
2. นางสาวปทุมรัตน์   ชุติมาวงศ์
3. นางสาวพัทธนันท์   กล้าขาย
4. นางสาววศินี   สถิตานุชิต
5. นางสาวอัจฉรา   ตันหลา
 
1. นายวรพล  ขำปาน
2. นางสุชาดา  โชติสุกานต์
 
70 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 75.2 เงิน 5 1. นางสาวกัลยาวัชร์  ราตรีประสาทสุข
2. นางสาวภรรษมน  กิจผดุงเกียรติ
 
1. นางสาวลลิตา  เกรียงเจริญศิริ
2. Miss Luo  Zi
 
71 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพรทิพย์  วัฒนาทวีโชค
2. นางสาวอภิญญา  อภิศักดิ์สกุล
 
1. นางสาวดารากันย์  เจริญจิตต์
2. นางสาวพิมพ์พรรณ  มโนมัยนฤนาท
 
72 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 76.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธัญลักษณ์   ทองสุข
2. นางสาวศรัณย์กร   อ่อนบัณณศิลป
 
1. นางสุชาดา  โชติสุกานต์
2. นายวรพล  ขำปาน
 
73 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงชวัลญา   สมจิตร์
2. เด็กหญิงธนัชชา  ธนสมบัติ
 
1. นางกาญจนา  สินธบัณฑิต
2. นางยุพดี  กิจศิรานุวัตร
 
74 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 63 ทองแดง 12 1. นางสาวสุดารัตน์  ธีรสถาพร
 
1. นางสาวธัญวลัย  เทียนเพิ่มพูล
 
75 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 60.08 ทองแดง 12 1. นางสาวกรกมล  เกรียงศักดาชัย
2. นางสาวชญาดา  สุจิตรัตนันท์
3. เด็กหญิงชาลืสา  วงศ์จันทร์
4. นางสาวนันท์นภัส  เจริญยิ่ง
5. เด็กหญิงพิมพ์ศิริ  พงษ์จีน
6. เด็กหญิงภัทรสุดา  ศรีสุภา
7. เด็กหญิงมินทร์ยาดา  เจริญมิตร
8. นางสาวว่าน  พลอยมณี
 
1. นายศุภนัชญ์  บุญปลอด
2. นายวสันต์  การะเกตุ
 
76 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงณิชกานต์  ไชยัญโต
2. เด็กหญิงดลณพร  ชำนะ
 
1. นางสาวเพชรรัตน์  มหรรชกุล
2. นางจำเริญ  นาคอุไร
 
77 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงชนาภัทร  รจนัย
2. เด็กหญิงศรัณญา  ถะเกิงสุข
 
1. นางสาวเพชรรัตน์  มหรรชกุล
2. นายอภิชน  สลับแก้ว
 
78 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิดาภา  ซ่าพู้
2. นางสาวสินีนาฏ  คำดี
 
1. นางสาวเพชรรัตน์  มหรรชกุล
2. นายอภิชน  สลับแก้ว
 
79 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงจันทรัตน์   จงธรรมจินดา
2. เด็กหญิงฉัตรติยา  แสนทวี
 
1. นางสาวเพชรรัตน์  มหรรชกุล
2. นายอภิชน  สลับแก้ว
 
80 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 63.5 ทองแดง 12 1. นางสาวธัญชนก  ปมุติโต
2. นางสาวสุมิตตรา  เยี่ยงกลาง
 
1. นางสาวเพชรรัตน์  มหรรชกุล
2. นายอภิชน  สลับแก้ว
 
81 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76.5 เงิน 7 1. เด็กหญิงชุตินันท์   ทรัพย์สุวรรณ
2. เด็กหญิงบราลี  ฤกษ์อัศวบุญชัย
 
1. นางสาวภูริชญา  ศรีสุข
2. นายศิวพล  นันทพานิชย์
 
82 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 21 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงนพรัตน์  ทองแก้ว
2. เด็กหญิงเบญญทิพย์  สุขุมพานิช
 
1. นางสาวเพชรรัตน์  มหรรชกุล
2. นางจำเริญ  นาคอุไร
 
83 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 67.67 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงพิมพัชฌา  ซิงห์
2. เด็กหญิงรัญญาดา  บุตรวงศ์
 
1. นางสาวภูริชญา  ศรีสุข
2. นายศิวพล  นันทพานิชย์
 
84 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพรรษมน  บุญชนะชัย
2. นางสาวอนัญลักษณ์  ชาญมณีเวช
 
1. นางสาวภูริชญา  ศรีสุข
2. นายศิวพล  นันทพานิชย์
 
85 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 5 เข้าร่วม 11 1. นางสาวธัญพิชชา  เสือเปลี่ยว
2. นางสาววัชราภรณ์  สุดใจ
 
1. นางสาวภูริชญา  ศรีสุข
2. นายศิวพล  นันทพานิชย์
 
86 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธนัชชา  สีศิลป์สุพัฒนกุล
2. นางสาวไรวดา  สองแก้ว
 
1. นางสาวเพชรรัตน์  มหรรชกุล
2. นายวิวัฒน์  ศิริดำรง
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80.75 ทอง 9 1. เด็กหญิงกิตติยา  บุตรศรี
2. เด็กหญิงชนันธร  จันทาบุตร
3. เด็กหญิงอารัญญา  จอมบุญ
 
1. นางสาวมิ่งขวัญ  สิทธิเหรียญชัย
2. นางสาวภูริชญา  ศรีสุข
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร  สามแก้ว
2. เด็กหญิงพัชรวรรณ  แก้วเนตร
3. เด็กหญิงวัฒนาศิริ  แก้วแดง
 
1. นายฤทธิกร  โยธสิงห์
2. นางสาวโสรยา  สุธาพจน์
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  มณีชม
2. เด็กหญิงวิชญาดา  อัศดรศักดิ์
3. เด็กหญิงเมธาวี  จุลลา
 
1. นายฤทธิกร  โยธสิงห์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปาริชาติ  กิตติฤดีกุล