สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปัญญาวรคุณ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 84 ทอง 11 1. นางสาวธนภรณ์  บุนนาค
 
1. นางสาวธอร  เงินวิบูลย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84 ทอง 13 1. เด็กหญิงพิชชาภา  ศรีเข้ม
 
1. นางสาวสุุชาดา  วัฒนภักดี
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 15 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ลพสุนทร
2. เด็กหญิงวิภาดา  นาคสุทธิ
3. เด็กชายศราวุธ  ลิ้มเลิศวสุ
4. เด็กหญิงสุนิสา  ชูวงษ์
5. เด็กหญิงสุวรรณรักษ์  ไพจิตรกาญจนา
 
1. นางสาวชวนพิศ  สิงห์เย็น
2. นางสาวพรพนา  รัตนพงษ์ไชย
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.32 ทอง 15 1. เด็กหญิงวันทกานต์  ดอกพุฒซ้อน
 
1. นางสาวสุวรรณภา  กลีบแก้ว
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.98 ทอง 9 1. นางสาวสุชาดา  บุญคุ้ม
 
1. นางสาวศิริวรรณ  อาจโต
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.66 ทอง 10 1. เด็กชายปกรณ์สัณห์  สุเชาว์อินทร์
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัชฐ์  ตรีบวรกุล
 
1. นางเฉลิมศรี  พลายพงษา
2. นางสาวเกณิกา  เพชรเจริญ
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 81 ทอง 8 1. เด็กหญิงกัญชนา  นารีรักษ์
2. นายจารุกิตติ์  กิตติวิไลธรรม
3. นางสาวชลณัฐ  แก้วดวงยาง
4. นางสาวชลธร  สุขมั่น
5. นายธนกร  ศรีทอง
6. นางสาวปัณฑารีย์  ผิวขำ
7. นายภาณุพงศ์  มิ่งขวัญ
8. เด็กหญิงสุภานัน  นัยทรัพย์
9. นางสาวอดิศา  ภูหนองโอ่ง
10. นางสาวอารยา  ชุมแวงวาปี
 
1. นายฉัตรชฎา   เพชรวิชัย
2. นายประพันธ์  คุ้มโภคา
3. นายรุ่งศักดิ์  บุญรักษา
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นายธนกร  ศรีทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภิญญา  ฤทธิ์สุวรรณ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพัศวุฒิ  ว่องวัฒนาการ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภิญญา  ฤทธิ์สุวรรณ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายรุ่งโรจน์  อันศรีเมือง
 
1. นายยุทธชัย  โคตรหนองปิง
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80 ทอง 9 1. นายกิตติทัฐ  ปรีดาอัครพันธุ์
2. นางสาวขนิษฐา  บุญทัน
3. นายจารุกิตติ์  กิตติวิไลธรรม
4. นายดุษฎี  มนตรีวัน
5. นายอุกฤษฎ์   กีแก้ว
6. นายเกียรติศักดิ์  วงษ์วิลัย
 
1. นางสาวสุภัชชา  โพธิ์เงิน
2. นายนฤนนท์  ประธรรมสาร
3. นายกิตติภัค  วงศ์ไพศาลสิน
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.67 ทอง 8 1. นายกฤษดา  หงษ์วงค์
 
1. นางสุทิน  สิริโยธิน
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวรฤทธิ์  กิ่งนอก
 
1. นางสุทิน  สิริโยธิน
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นายไชยศ  วิชัยวงษ์
 
1. นางสุทิน  สิริโยธิน
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวขนิษฐา  บุญทัน
 
1. นางสุทิน  สิริโยธิน
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.33 ทอง 6 1. นางสาวเมธาวี  ภักดี
 
1. นางสาวสุภัชชา  โพธิ์เงิน
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกาญจนาทิพย์   แขกรัมย์
2. นายกิตติทัฐ  ปรีดาอัครพันธุ์
3. เด็กหญิงกุลศิริ  ดีสมบูรณ์สุข
4. เด็กหญิงกุสุมาสน์  เปลี่ยนวงษ์
5. เด็กหญิงจันทร์นภา   บุตรช่วง
6. เด็กหญิงจารุกร   ตามวิสัย
7. เด็กหญิงจิดาภา   ดิษฐ์กระจัน
8. เด็กหญิงชลดา  นามมาลา
9. เด็กหญิงณัฐธิดา   อาปโกเศศ
10. เด็กหญิงดรุณพรรณ   แสงงาม
11. เด็กหญิงดวงกมล  ทิ้วสุวรรณ
12. เด็กหญิงนิภาพันธุ์   เติมสินศักดิ์
13. เด็กหญิงน้ำทิพย์   อยู่สำราญ
14. เด็กหญิงบุรณิมา   พรอนันต์จิรกร
15. นายพงศภัค  เมาลีทอง
16. เด็กหญิงพรพิพัฒน์  แจ่มเที่ยงตรง
17. เด็กหญิงพรลภัส   จอมแก้ว
18. เด็กหญิงพรศิริ  แก้วชิงดวง
19. นายพลศิษฏ์  คุ้มพะเนียด
20. เด็กหญิงพัชรา  ศรีระษา
21. เด็กหญิงพิชชาภัสร์   จิรรัฐพัฒนพร
22. เด็กหญิงพิมพิสุทธิ์   สุขสมยุติ
23. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ประทัดธง
24. เด็กหญิงพิมลรัตน์   ธงสันเที๊ยะ
25. เด็กหญิงพิมลรัตน์  สืบสัตย์
26. เด็กหญิงรติมา  เย็นดี
27. เด็กหญิงวรนิษฐา  สังฆะภูมิ
28. เด็กหญิงวรินดา   ยั่งยืน
29. เด็กหญิงศุฑามาศ   สวนศรี
30. เด็กหญิงสุขุมาภรณ์   สังข์ทอง
31. เด็กหญิงสุนิสา   สังข์สีเหลือบ
32. เด็กหญิงสุวรรณา  โกฏหอม
33. เด็กหญิงหทัยทิพย์   ชื่นใจ
34. เด็กหญิงอาภาสิริ   บุญร่วม
35. เด็กหญิงอุมาพร   กิติน่าน
36. เด็กหญิงอุษมาภรณ์   วิริยะพัฒนชัย
37. เด็กหญิงเกศกนก  รุกขชาติ
38. เด็กหญิงเพียงฟ้า   จันทร
 
1. นางสาวสุภัชชา  โพธิ์เงิน
2. นางสุทิน  สิริโยธิน
3. นายกิตติภัค  วงศ์ไพศาลสิน
4. นายกิตตินรินทร์  พงษ์เจริญ
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกมลรัตน์  แจ้งกิจ
2. นายกฤษดา  หงส์วงค์
3. นางสาวกัณยารัตน์  กาญจนพันธุ์
4. นางสาวกิดาการ  พานุรัตน์
5. นายกิตติทัฐ  ปรีดาอัครพันธุ์
6. นายกิติศักดิ์   เสือเงิน
7. นางสาวขนิษฐา  บุญทัน
8. นางสาวจันทิมาภรณ์  อุปสุ
9. นางสาวชญานิศ  วงสีลา
10. นางสาวชนนิกานต์  บัวรัตน์
11. นางสาวชนัดดา  เมืองเจริญ
12. นายดุษฎี  มนตรีวัน
13. นางสาวธนกร  บั้งเงิน
14. นายธนดล  จิรกาญจนสิทธิ์
15. นางสาวธนาพร  ยังปฐม
16. นางสาวธรรมพร  จันทร์เจริญ
17. นางสาวธัญญรัตน์  ธิติวงศาอุดม
18. นางสาวนีรนุช  สาหร่าย
19. นางสาวปาณิสรา  รื่นทิม
20. นางสาวปิยะมาศ  พลรักษา
21. นางสาวพบูเรศ  รักเดช
22. นายพลศิษฏ์  คุ้มพะเนียด
23. นางสาวภัสสิริ  ทนงยิ่ง
24. นางสาววรรณศิริ  วันไว
25. นางสาวศรัญดา  โดดสู้
26. นายสรชัช  เล่าทรัพย์
27. นายสรรเพชร  คล่องดี
28. นายสิทธิวัฒน์  ไชยปัดถา
29. นางสาวสุพิชฌาย์  มิ่งทองคำ
30. นางสาวอภิรดา  สมสนุก
31. นางสาวอรอนงค์  คำดี
32. นายอุกฤษฏ์  กีแก้ว
33. นายเกียรติศักดิ์  วงษ์วิลัย
34. นางสาวเมธาวี  ภักดี
35. นางสาวเสาวภา  ชัดเชื้อ
36. นายไชยศ  วิชัยวงษ์
 
1. นางสาวสุภัชชา  โพธิ์เงิน
2. นางสุทิน  สิริโยธิน
3. นายกิตติภัค   วงศ์ไพศาลสิน
4. นายกิตติ์นรินทร์  พงษ์เจริญ
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89.5 ทอง 11 1. เด็กหญิงนรมน  ตีรณานุสิษฐ์
 
1. นายวุฒิชัย  ฝั้นจุมปู
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 80.66 ทอง 10 1. นางสาวกวิสรา  อ้นอ่อน
2. นางสาวฐิติมา  กยะกร
3. นางสาวศศิธร  แข็งขัน
4. นางสาวสุนิษา  แสนคำลือ
5. นางสาวเมตตา  นิจกรรม
 
1. นางสาวชุติมันต์  หมื่นโฮ้ง
2. นางสาวสุภาวรรณ  ชะม้ายกลาง
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนฤภร  สิงประโคน
2. เด็กหญิงปิยารัตน์  รักมั่น
3. เด็กหญิงพรศิริ  แก้วชิงดวง
4. เด็กหญิงภูษณิสา  แซ่ลี้
5. เด็กหญิงศิราณี  โตกราน
 
1. นางสาวยุพาวรรณ  เหมือนเงิน
2. นางสาวธนาภา  จันทร์แจ่มฟ้า
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปฎิภาณ  ใจอดทน
2. นายศักรนนท์  ศักดิ์สุรทรัพย์
3. นางสาวศุภรัตน์  นาหนองบัว
4. นายสมชาย  แซ่ตึง
5. นางสาวอรทัย  ทองอนันต์
 
1. นางสาวยุพาวรรณ  เหมือนเงิน
2. นางสาวธนาภา  จันทร์แจ่มฟ้า
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกานชนก  สมศรี
2. นางสาวณัฐกานต์  หาญสมศรี
3. นางสาวหนึ่งฤทัย   ศรีบุตรดี
 
1. นางสาวปิยารัตน์  จินดารักษ์
2. นายชตฤณ  ชื่นจิตกวิน
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 17 1. นายจิรัฐโชติ   บัลลังก์สุวรรณ
2. นายชญาสิทธิ์  อังควรานนท์
 
1. นางสาวชัชฎา  ทรรภลักษณ์
2. นางสาวเสาวลักษณ์  มโนภิรมย์
 
25 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายติณณภพ  เขียวแก่
2. เด็กชายธนทัต  เศรษฐีชัยชนะ
3. เด็กหญิงพรธีรา  คล้อยตามวงค์
 
1. นายพนัส  กันแก้ว
2. นางสาวพิมพ์ชนก  พงษ์พิพัฒน์
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกชมล  พิพัฒน์ภาธร
2. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  กล่อมกระโทก
3. เด็กหญิงชมพูพรรณ  ขุนดี
4. เด็กหญิงณัชชา  อ่ำสงวน
5. เด็กหญิงปิยวรรณ  สองนา
6. เด็กหญิงอภิญญา  บุตรศรีภูมิ
 
1. นางวาสนา  เรืองเดช
2. นางสาวศิริณภาวรรณ  แสงตะวัน
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัญญาณัฐ  วรเศรษฐกำจร
2. นางสาวกัสส์กุญช์  ไชยวรินทร์กุล
3. นางสาวกุลจิรา  สินด้วง
4. นายณัฐพล  นาวี
5. นางสาวนัฐชรินทร์  อิทธิบุตร
6. นางสาววิไลวรรณ  แจ่มพุ่ม
 
1. นางวาสนา  เรืองเดช
2. นางสาวศิริณภาวรรณ  แสงตะวัน
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐธยาน์  คำนาค
2. นางสาวปรางค์ระวี  จินดาเนตร
3. นางสาวอรวรรณ  ทองขาว
 
1. นางสุณา  เรืองพิพัฒน์
2. นางสาวสุมณฑา  กุสุมาวดี
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนภัสสร  เหลาเพ็ง
2. นางสาวปนิดา  ดวงแข
3. นางสาวรัตนวลี  พิพัฒธากรณ์
 
1. นางชญาน์นันท์  ไกลเลิศมงคล
2. นางสาวศิริพร  อ่วมกุล
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  แพงจันทร์
2. เด็กหญิงจิตติมา  คงมาลัย
3. เด็กหญิงชลธิชา  อ่อนนวล
 
1. นางวาสนา  เรืองเดช
2. นางสาวศิริณภาวรรณ  แสงตะวัน
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญ์วรา  สุทธิ
2. นางสาวชวารักษ์  หนูก่ำ
3. นางสาวภิญญดา  ทองเต็ม
 
1. นางวาสนา  เรืองเดช
2. นางสาวศิริณภาวรรณ  แสงตะวัน