สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปัญญาวรคุณ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 76 เงิน 11 1. นางสาวภควดี  ประทุมมาลัย
 
1. นางสาวพรธารา  แสงศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 74 เงิน 17 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  สินพิศาลกิจ
 
1. นางวาสนา  พงษ์ภักดี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 16 1. เด็กหญิงจารุกร  ตามวิสัย
2. เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  สุขสมยุติ
3. เด็กหญิงหทัยทิพย์  ชื่นใจ
 
1. นายกฤษฎา  จันต๊ะวงค์
2. นางสาวนิภาวรรณ  พรไชย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 73 เงิน 6 1. เด็กหญิงดวงกมล  ทิ้วสุวรรณ
2. เด็กหญิงทิชา  เพชรออด
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  พรไชย
2. นายกฤษฎา  จันต๊ะวงค์
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กหญิงคณภรณ์  แก้วลา
2. เด็กหญิงวรรณวิสา  คำพวง
3. เด็กหญิงอาภิญญา  ฤกษ์สมสกุล
 
1. นางสาวสุวรัตน์  ทองพันชั่ง
2. นางสาวสิริอรอนงค์  นาสารีย์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพรธนา  ติใหม่
2. เด็กชายวรภัทร  เทียบดอกไม้
 
1. นางฐานิตา  จันทร์ภิวัฒน์
2. นางสาวพฤษภา  หล่อหลอม
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 73.66 เงิน 28 1. นางสาวณัฐรินทร์  ถิรศักดิ์ธนนท์
2. นายออมสิน  จโนภาส
 
1. นางรุวจี  บุญมาศ
2. นางสาวธนภรณ์  ลุนหล้า
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 72 เงิน 8 1. เด็กหญิงณุทยา  เสถียรคมสรไกร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภิญญา  ฤทธิ์สุวรรณ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงพรรณษา  จิตอามาต
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภิญญา  ฤทธิ์สุวรรณ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 72 เงิน 14 1. นางสาวพันวษา  จำปาทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภิญญา  ฤทธิ์สุวรรณ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นางสาวทิพย์วารี  บุบผามาตัง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภิญญา  ฤทธิ์สุวรรณ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงพัชรมณี  มิ่งขวัญ
2. เด็กหญิงสาริกา  สมตาเจริญสุข
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภิญญา  ฤทธิ์สุวรรณ
2. นางสุทิน  สิริโยธิน
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 71 เงิน 12 1. เด็กชายภาณุวัตต์  แจงบำรุง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภิญญา  ฤทธิ์สุวรรณ
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 70 เงิน 8 1. นางสาวธนชา  พูลประเสริฐ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภิญญา  ฤทธิ์สุวรรณ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กชายกฤชสัญ  ใจเจริญ
2. เด็กชายธีรภัทร์  หิรัญศิริ
3. เด็กชายวิธวิทย์  จันทุรส
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภิญญา  ฤทธิ์สุวรรณ
2. นางสุทิน  สิริโยธิน
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 71 เงิน 6 1. เด็กชายศิริชัย  ศรีแผ้ว
 
1. นายกิตติ์นรินทร์  พงษ์เจริญ
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 71.33 เงิน 6 1. นายไชยศ  วิชัยวงษ์
 
1. นายยุทธชัย  โคตรหนองปิง
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 72 เงิน 7 1. เด็กชายวิชชากร  สมบูรณ์นาวิน
 
1. นางสุทิน  สิริโยธิน
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.33 เงิน 17 1. เด็กหญิงอุมาพร  กิติน่าน
 
1. นางสุทิน  สิริโยธิน
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.33 เงิน 17 1. นางสาวชนนิกานต์  บัวรัตน์
 
1. นางสุทิน  สิริโยธิน
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายลัทธพล  นำสงค์
 
1. นางสาวสุภัชชา  โพธิ์เงิน
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 75.67 เงิน 6 1. นายสรชัช  เล่าทรัพย์
 
1. นางสาวสุภัชชา  โพธิ์เงิน
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70.33 เงิน 19 1. เด็กหญิงจารุกร  ตามวิสัย
 
1. นางสาวสุภัชชา  โพธิ์เงิน
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 72.67 เงิน 11 1. นางสาวกัณยารัตน์  กาญจนพันธุ์
 
1. นางสาวสุภัชชา  โพธิ์เงิน
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 76.99 เงิน 6 1. เด็กหญิงธัญรดา  อริธรรมสกุล
2. เด็กหญิงนิภาวรรณ  โปทาจุ่ม
 
1. นางสาวรัตนา  แซ่นิ้ม
2. นางสาวศิริพร  โคตรประทุม
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 70.05 เงิน 7 1. เด็กชายชลสิทธิ์  ศรีบุตรดี
2. เด็กชายธนบดี  ดุลกะนิล
3. เด็กชายธนวัฒน์  กสิกรรม
4. เด็กชายรัชพล  จันทร์เพ็ง
5. เด็กชายสิทธิโชค  ศรีคลัง
6. เด็กชายสุขิตกุล  อัศวสุนทรเนตร
7. เด็กชายอภิสิทธิ์  หอมชง
8. เด็กชายเกียรติศักดิ์  อนันต์เจริญยศ
 
1. นายประสพ  โพธิ์เมือง
2. นายสุทิน  เที่ยงตา
3. นายวิทยา  ไชยศรี
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 79.33 เงิน 5 1. เด็กหญิงธัญญพร   ม่วงปั่น
2. เด็กชายภาณุวัตต์   แจงบำรุง
3. เด็กหญิงสิริกร   บุญเอนก
 
1. นางสาวปิยารัตน์  จินดารักษ์
2. นางสาวสิริณลภัส  ลีระเติมพงษ์
 
28 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 72 เงิน 5 1. นางสาวกัญญาพัชร  ธรรมวงศ์
2. นางสาวสิริยากร  เติมทรัพย์
3. นายอนุวัฒน์   แร่มี
 
1. นางสาวปิยารัตน์  จินดารักษ์
2. นายชตฤณ  ชื่นจิตกวิน
 
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 73.67 เงิน 12 1. เด็กชายบัณกิต   จินดาสุวรรณเลิศ
2. เด็กหญิงปฏิมา  คงพารา
 
1. นายศุภชัย  เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย
2. นางสาวมิลตรา   บุญเอนก
 
30 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปาณิดา  จันทร์ชื่นจิตต์
 
1. นายกฤษฎา  จันต๊ะวงค์