สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปัญญาวรคุณ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 60 ทองแดง 38 1. เด็กหญิงณิชาบูล  สิงห์ชัย
 
1. นางสาวกษมา  สิงหศักดิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 65 ทองแดง 24 1. นางสาวศิริพร  สรรพโรจน์พัฒนา
 
1. นางสาวทฤฒมน  ดาวโชติ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงสาริกา  สมตาเจริญสุข
 
1. นางสาวสุชาดา  วัฒนภักดี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 28 1. นางสาวณัฐวรา  ปลอดจันทร์
 
1. นางสาวพรธารา  แสงศรี
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 6 1. นายคุณานนท์   แซ่อึ้ง
2. นางสาวมนตรา  พวงบางยาง
3. นายเจษฎา  มาศประสิทธิ์
 
1. นางสาวปุณิกา  เทอดธรรมคุณ
2. นางสาวสุวรัตน์  ทองพันชั่ง
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 16 1. เด็กชายฆณพงษ์  เต็กตระกูล
2. เด็กชายรัชติพงษ์  ชัยปราบ
 
1. นางสาวปุณิกา  เทอดธรรมคุณ
2. นางนิชานันท์  บ้านเนิน
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงชาลิสา  พิมเวิน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภิญญา  ฤทธิ์สุวรรณ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 64.8 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงภัทรดา  กุลชรินทร์
 
1. นางสุทิน  สิริโยธิน
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 67.67 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงปาณิสรา  สายปรีชา
 
1. นางสาวสุภัชชา  โพธิ์เงิน
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 68.33 ทองแดง 10 1. เด็กชายภาคภูมิ   เรืองทอง
2. เด็กหญิงมัณฑนา  ขจรชีพ
3. เด็กหญิงสุทธิษา  ทิพย์ประเสริฐ
 
1. นางสาวปิยารัตน์  จินดารักษ์
2. นางสาวสิริณลภัส  ลีระเติมพงษ์
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 13 1. เด็กชายฆณพงษ์   เต็กตระกูล
2. เด็กชายชนะชัย  ใหม่น้อย
 
1. นายณัฐการ  ผาตินาวิน
2. นายณัฐชาติ  สิงห์แม่ง
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 68.5 ทองแดง 8 1. เด็กชายณัฐนันท์   จันทร์สวัสดิ์
2. เด็กชายวีรพงศ์   ปานนิสัย
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  พงษ์พิพัฒน์
2. นายพนัส  กันแก้ว
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 21 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   ผึ่งผดุง
2. เด็กชายอัตรบุตร   โชติวนิช
 
1. นางสาวณฐมน  ชยังกูรวรกุล
2. นายอำนาจ  จันทร์ทองสุข
 
14 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายดารากร  แสนสี
2. นายภูวเดช  โอภาสธัญวุฒิ
3. นายรุ่งโรจน์  อันศรีเมือง
 
1. นายพนัส  กันแก้ว
2. นางสาวพิมพ์ชนก  พงษ์พิพัฒน์