สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปัญญาวรคุณ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 27 1. นางสาวชลธิชา  ดวงตะวัน
2. นางสาวณัฐมล  ลาดนอก
3. นายธนพล  อึ้งบัวหลวง
 
1. นางสาววรนุช  มอญถนอม
2. นางสาวทฤฒมน  ดาวโชติ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวปัณณิตา  นุชนาถ
2. นายสุทธิพงษ์  เหระวัน
 
1. นางสาววิรดี  ชมเชย
2. นางสาววรนุช  มอญถนอม
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงอริสา  ขำสัจจา
 
1. นางสาวสิริอรอนงค์  นาสารีย์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 14 1. นางสาวแพรวา  จันทนาภรณ์
 
1. นางบุษบา  สุทธิสัมพนิช
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  ตันติวัฒน์
 
1. นางสาวสิริอรอนงค์  นาสารีย์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม 14 1. นางสาวณัฐสิมา  ศรีไธสง
 
1. นางบุษบา  สุทธิสัมพนิช
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 16 1. นางสาวชลลดา  สินเจริญ
 
1. นางสาวปุณิกา  เทอดธรรมคุณ
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 25 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ข้องนอก
 
1. นางนิชานันท์  บ้านเนิน
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 32 เข้าร่วม 20 1. นางสาวพิมพ์มาดา  จำรูญ
 
1. นางนิชานันท์  บ้านเนิน
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายฆณพงษ์  เต็กตระกูล
2. เด็กหญิงณฐมน  เอี่ยมอภิรมย์
3. เด็กหญิงสาริกา  สมตาเจริญสุข
 
1. นางสาวจิราพร  พลายแก้ว
2. นางสาวกมลชนก  ยิ้มช้อย
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 29 เข้าร่วม 22 1. นางสาวจิรดา  เจริญจันทร์เทพ
2. นางสาวชลลดา  สินเจริญ
3. นายภาฬพัทร์  เต็กตระกูล
 
1. นายสุรศักดิ์  แซ่เตียว
2. นางสาวศิริอร  มุสิกเจียรนันท์
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 26 1. เด็กหญิงปณิชา  เมธีวิทูรธำรง
2. เด็กหญิงไอลดา  สิทธิจันทร์
 
1. นายฉัตรชฎา  เพชรวิชัย
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 32 1. นายภาณุพงษ์  มิ่งขวัญ
2. นางสาวอดิศา  ภูหนองโอง
 
1. นายประพันธ์  คุ้มโภคา
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 54.33 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายนิธิพงษ์  คำลือ
 
1. นางสาวสุภัชชา  โพธิ์เงิน
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายวรฤทธิ์  กิ่งนอก
 
1. นายทศพร  โศภิษฐ์ธรรมกุล
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 39.5 เข้าร่วม 13 1. นายอธิป  ใยดี
2. นายอภิสิทธิ์  เมฆี
 
1. นายศุภชัย  เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย
2. นางสาวพลอยไพลิน   บุญม่วง
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายธนาสิริ  เปรมัษเฐียร
2. นายพงศภัค  บริบูรณ์ทรัพย์
 
1. นายพนัส  กันแก้ว
2. นางสาวพิมพ์ชนก  พงษ์พิพัฒน์