สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปัญญาวรคุณ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 60 ทองแดง 38 1. เด็กหญิงณิชาบูล  สิงห์ชัย
 
1. นางสาวกษมา  สิงหศักดิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 76 เงิน 11 1. นางสาวภควดี  ประทุมมาลัย
 
1. นางสาวพรธารา  แสงศรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 74 เงิน 17 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  สินพิศาลกิจ
 
1. นางวาสนา  พงษ์ภักดี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 65 ทองแดง 24 1. นางสาวศิริพร  สรรพโรจน์พัฒนา
 
1. นางสาวทฤฒมน  ดาวโชติ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงสาริกา  สมตาเจริญสุข
 
1. นางสาวสุชาดา  วัฒนภักดี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 84 ทอง 11 1. นางสาวธนภรณ์  บุนนาค
 
1. นางสาวธอร  เงินวิบูลย์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84 ทอง 13 1. เด็กหญิงพิชชาภา  ศรีเข้ม
 
1. นางสาวสุุชาดา  วัฒนภักดี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 28 1. นางสาวณัฐวรา  ปลอดจันทร์
 
1. นางสาวพรธารา  แสงศรี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 16 1. เด็กหญิงจารุกร  ตามวิสัย
2. เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  สุขสมยุติ
3. เด็กหญิงหทัยทิพย์  ชื่นใจ
 
1. นายกฤษฎา  จันต๊ะวงค์
2. นางสาวนิภาวรรณ  พรไชย
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 27 1. นางสาวชลธิชา  ดวงตะวัน
2. นางสาวณัฐมล  ลาดนอก
3. นายธนพล  อึ้งบัวหลวง
 
1. นางสาววรนุช  มอญถนอม
2. นางสาวทฤฒมน  ดาวโชติ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 73 เงิน 6 1. เด็กหญิงดวงกมล  ทิ้วสุวรรณ
2. เด็กหญิงทิชา  เพชรออด
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  พรไชย
2. นายกฤษฎา  จันต๊ะวงค์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวปัณณิตา  นุชนาถ
2. นายสุทธิพงษ์  เหระวัน
 
1. นางสาววิรดี  ชมเชย
2. นางสาววรนุช  มอญถนอม
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงอริสา  ขำสัจจา
 
1. นางสาวสิริอรอนงค์  นาสารีย์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 14 1. นางสาวแพรวา  จันทนาภรณ์
 
1. นางบุษบา  สุทธิสัมพนิช
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กหญิงคณภรณ์  แก้วลา
2. เด็กหญิงวรรณวิสา  คำพวง
3. เด็กหญิงอาภิญญา  ฤกษ์สมสกุล
 
1. นางสาวสุวรัตน์  ทองพันชั่ง
2. นางสาวสิริอรอนงค์  นาสารีย์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 6 1. นายคุณานนท์   แซ่อึ้ง
2. นางสาวมนตรา  พวงบางยาง
3. นายเจษฎา  มาศประสิทธิ์
 
1. นางสาวปุณิกา  เทอดธรรมคุณ
2. นางสาวสุวรัตน์  ทองพันชั่ง
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  ตันติวัฒน์
 
1. นางสาวสิริอรอนงค์  นาสารีย์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม 14 1. นางสาวณัฐสิมา  ศรีไธสง
 
1. นางบุษบา  สุทธิสัมพนิช
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 16 1. เด็กชายฆณพงษ์  เต็กตระกูล
2. เด็กชายรัชติพงษ์  ชัยปราบ
 
1. นางสาวปุณิกา  เทอดธรรมคุณ
2. นางนิชานันท์  บ้านเนิน
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 16 1. นางสาวชลลดา  สินเจริญ
 
1. นางสาวปุณิกา  เทอดธรรมคุณ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 25 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ข้องนอก
 
1. นางนิชานันท์  บ้านเนิน
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 32 เข้าร่วม 20 1. นางสาวพิมพ์มาดา  จำรูญ
 
1. นางนิชานันท์  บ้านเนิน
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายฆณพงษ์  เต็กตระกูล
2. เด็กหญิงณฐมน  เอี่ยมอภิรมย์
3. เด็กหญิงสาริกา  สมตาเจริญสุข
 
1. นางสาวจิราพร  พลายแก้ว
2. นางสาวกมลชนก  ยิ้มช้อย
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 29 เข้าร่วม 22 1. นางสาวจิรดา  เจริญจันทร์เทพ
2. นางสาวชลลดา  สินเจริญ
3. นายภาฬพัทร์  เต็กตระกูล
 
1. นายสุรศักดิ์  แซ่เตียว
2. นางสาวศิริอร  มุสิกเจียรนันท์
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพรธนา  ติใหม่
2. เด็กชายวรภัทร  เทียบดอกไม้
 
1. นางฐานิตา  จันทร์ภิวัฒน์
2. นางสาวพฤษภา  หล่อหลอม
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 15 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ลพสุนทร
2. เด็กหญิงวิภาดา  นาคสุทธิ
3. เด็กชายศราวุธ  ลิ้มเลิศวสุ
4. เด็กหญิงสุนิสา  ชูวงษ์
5. เด็กหญิงสุวรรณรักษ์  ไพจิตรกาญจนา
 
1. นางสาวชวนพิศ  สิงห์เย็น
2. นางสาวพรพนา  รัตนพงษ์ไชย
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.32 ทอง 15 1. เด็กหญิงวันทกานต์  ดอกพุฒซ้อน
 
1. นางสาวสุวรรณภา  กลีบแก้ว
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.98 ทอง 9 1. นางสาวสุชาดา  บุญคุ้ม
 
1. นางสาวศิริวรรณ  อาจโต
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.66 ทอง 10 1. เด็กชายปกรณ์สัณห์  สุเชาว์อินทร์
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัชฐ์  ตรีบวรกุล
 
1. นางเฉลิมศรี  พลายพงษา
2. นางสาวเกณิกา  เพชรเจริญ
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 73.66 เงิน 28 1. นางสาวณัฐรินทร์  ถิรศักดิ์ธนนท์
2. นายออมสิน  จโนภาส
 
1. นางรุวจี  บุญมาศ
2. นางสาวธนภรณ์  ลุนหล้า
 
31 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 81 ทอง 8 1. เด็กหญิงกัญชนา  นารีรักษ์
2. นายจารุกิตติ์  กิตติวิไลธรรม
3. นางสาวชลณัฐ  แก้วดวงยาง
4. นางสาวชลธร  สุขมั่น
5. นายธนกร  ศรีทอง
6. นางสาวปัณฑารีย์  ผิวขำ
7. นายภาณุพงศ์  มิ่งขวัญ
8. เด็กหญิงสุภานัน  นัยทรัพย์
9. นางสาวอดิศา  ภูหนองโอ่ง
10. นางสาวอารยา  ชุมแวงวาปี
 
1. นายฉัตรชฎา   เพชรวิชัย
2. นายประพันธ์  คุ้มโภคา
3. นายรุ่งศักดิ์  บุญรักษา
 
32 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 26 1. เด็กหญิงปณิชา  เมธีวิทูรธำรง
2. เด็กหญิงไอลดา  สิทธิจันทร์
 
1. นายฉัตรชฎา  เพชรวิชัย
 
33 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 32 1. นายภาณุพงษ์  มิ่งขวัญ
2. นางสาวอดิศา  ภูหนองโอง
 
1. นายประพันธ์  คุ้มโภคา
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 72 เงิน 8 1. เด็กหญิงณุทยา  เสถียรคมสรไกร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภิญญา  ฤทธิ์สุวรรณ
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นายธนกร  ศรีทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภิญญา  ฤทธิ์สุวรรณ
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงพรรณษา  จิตอามาต
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภิญญา  ฤทธิ์สุวรรณ
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 72 เงิน 14 1. นางสาวพันวษา  จำปาทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภิญญา  ฤทธิ์สุวรรณ
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงชาลิสา  พิมเวิน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภิญญา  ฤทธิ์สุวรรณ
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพัศวุฒิ  ว่องวัฒนาการ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภิญญา  ฤทธิ์สุวรรณ
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นางสาวทิพย์วารี  บุบผามาตัง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภิญญา  ฤทธิ์สุวรรณ
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงพัชรมณี  มิ่งขวัญ
2. เด็กหญิงสาริกา  สมตาเจริญสุข
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภิญญา  ฤทธิ์สุวรรณ
2. นางสุทิน  สิริโยธิน
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 71 เงิน 12 1. เด็กชายภาณุวัตต์  แจงบำรุง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภิญญา  ฤทธิ์สุวรรณ
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 70 เงิน 8 1. นางสาวธนชา  พูลประเสริฐ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภิญญา  ฤทธิ์สุวรรณ
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กชายกฤชสัญ  ใจเจริญ
2. เด็กชายธีรภัทร์  หิรัญศิริ
3. เด็กชายวิธวิทย์  จันทุรส
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภิญญา  ฤทธิ์สุวรรณ
2. นางสุทิน  สิริโยธิน
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 71 เงิน 6 1. เด็กชายศิริชัย  ศรีแผ้ว
 
1. นายกิตติ์นรินทร์  พงษ์เจริญ
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายรุ่งโรจน์  อันศรีเมือง
 
1. นายยุทธชัย  โคตรหนองปิง
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายสิทธิวัฒน์  ไชยปัดถา
 
1. นายกิตติ์นรินทร์  พงษ์เจริญ
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 71.33 เงิน 6 1. นายไชยศ  วิชัยวงษ์
 
1. นายยุทธชัย  โคตรหนองปิง
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80 ทอง 9 1. นายกิตติทัฐ  ปรีดาอัครพันธุ์
2. นางสาวขนิษฐา  บุญทัน
3. นายจารุกิตติ์  กิตติวิไลธรรม
4. นายดุษฎี  มนตรีวัน
5. นายอุกฤษฎ์   กีแก้ว
6. นายเกียรติศักดิ์  วงษ์วิลัย
 
1. นางสาวสุภัชชา  โพธิ์เงิน
2. นายนฤนนท์  ประธรรมสาร
3. นายกิตติภัค  วงศ์ไพศาลสิน
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 72 เงิน 7 1. เด็กชายวิชชากร  สมบูรณ์นาวิน
 
1. นางสุทิน  สิริโยธิน
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.67 ทอง 8 1. นายกฤษดา  หงษ์วงค์
 
1. นางสุทิน  สิริโยธิน
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.33 เงิน 17 1. เด็กหญิงอุมาพร  กิติน่าน
 
1. นางสุทิน  สิริโยธิน
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.33 เงิน 17 1. นางสาวชนนิกานต์  บัวรัตน์
 
1. นางสุทิน  สิริโยธิน
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวรฤทธิ์  กิ่งนอก
 
1. นางสุทิน  สิริโยธิน
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นายไชยศ  วิชัยวงษ์
 
1. นางสุทิน  สิริโยธิน
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 64.8 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงภัทรดา  กุลชรินทร์
 
1. นางสุทิน  สิริโยธิน
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวขนิษฐา  บุญทัน
 
1. นางสุทิน  สิริโยธิน
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 54.33 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายนิธิพงษ์  คำลือ
 
1. นางสาวสุภัชชา  โพธิ์เงิน
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 67.67 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงปาณิสรา  สายปรีชา
 
1. นางสาวสุภัชชา  โพธิ์เงิน
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.33 ทอง 6 1. นางสาวเมธาวี  ภักดี
 
1. นางสาวสุภัชชา  โพธิ์เงิน
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายลัทธพล  นำสงค์
 
1. นางสาวสุภัชชา  โพธิ์เงิน
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 75.67 เงิน 6 1. นายสรชัช  เล่าทรัพย์
 
1. นางสาวสุภัชชา  โพธิ์เงิน
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70.33 เงิน 19 1. เด็กหญิงจารุกร  ตามวิสัย
 
1. นางสาวสุภัชชา  โพธิ์เงิน
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 72.67 เงิน 11 1. นางสาวกัณยารัตน์  กาญจนพันธุ์
 
1. นางสาวสุภัชชา  โพธิ์เงิน
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกาญจนาทิพย์   แขกรัมย์
2. นายกิตติทัฐ  ปรีดาอัครพันธุ์
3. เด็กหญิงกุลศิริ  ดีสมบูรณ์สุข
4. เด็กหญิงกุสุมาสน์  เปลี่ยนวงษ์
5. เด็กหญิงจันทร์นภา   บุตรช่วง
6. เด็กหญิงจารุกร   ตามวิสัย
7. เด็กหญิงจิดาภา   ดิษฐ์กระจัน
8. เด็กหญิงชลดา  นามมาลา
9. เด็กหญิงณัฐธิดา   อาปโกเศศ
10. เด็กหญิงดรุณพรรณ   แสงงาม
11. เด็กหญิงดวงกมล  ทิ้วสุวรรณ
12. เด็กหญิงนิภาพันธุ์   เติมสินศักดิ์
13. เด็กหญิงน้ำทิพย์   อยู่สำราญ
14. เด็กหญิงบุรณิมา   พรอนันต์จิรกร
15. นายพงศภัค  เมาลีทอง
16. เด็กหญิงพรพิพัฒน์  แจ่มเที่ยงตรง
17. เด็กหญิงพรลภัส   จอมแก้ว
18. เด็กหญิงพรศิริ  แก้วชิงดวง
19. นายพลศิษฏ์  คุ้มพะเนียด
20. เด็กหญิงพัชรา  ศรีระษา
21. เด็กหญิงพิชชาภัสร์   จิรรัฐพัฒนพร
22. เด็กหญิงพิมพิสุทธิ์   สุขสมยุติ
23. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ประทัดธง
24. เด็กหญิงพิมลรัตน์   ธงสันเที๊ยะ
25. เด็กหญิงพิมลรัตน์  สืบสัตย์
26. เด็กหญิงรติมา  เย็นดี
27. เด็กหญิงวรนิษฐา  สังฆะภูมิ
28. เด็กหญิงวรินดา   ยั่งยืน
29. เด็กหญิงศุฑามาศ   สวนศรี
30. เด็กหญิงสุขุมาภรณ์   สังข์ทอง
31. เด็กหญิงสุนิสา   สังข์สีเหลือบ
32. เด็กหญิงสุวรรณา  โกฏหอม
33. เด็กหญิงหทัยทิพย์   ชื่นใจ
34. เด็กหญิงอาภาสิริ   บุญร่วม
35. เด็กหญิงอุมาพร   กิติน่าน
36. เด็กหญิงอุษมาภรณ์   วิริยะพัฒนชัย
37. เด็กหญิงเกศกนก  รุกขชาติ
38. เด็กหญิงเพียงฟ้า   จันทร
 
1. นางสาวสุภัชชา  โพธิ์เงิน
2. นางสุทิน  สิริโยธิน
3. นายกิตติภัค  วงศ์ไพศาลสิน
4. นายกิตตินรินทร์  พงษ์เจริญ
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกมลรัตน์  แจ้งกิจ
2. นายกฤษดา  หงส์วงค์
3. นางสาวกัณยารัตน์  กาญจนพันธุ์
4. นางสาวกิดาการ  พานุรัตน์
5. นายกิตติทัฐ  ปรีดาอัครพันธุ์
6. นายกิติศักดิ์   เสือเงิน
7. นางสาวขนิษฐา  บุญทัน
8. นางสาวจันทิมาภรณ์  อุปสุ
9. นางสาวชญานิศ  วงสีลา
10. นางสาวชนนิกานต์  บัวรัตน์
11. นางสาวชนัดดา  เมืองเจริญ
12. นายดุษฎี  มนตรีวัน
13. นางสาวธนกร  บั้งเงิน
14. นายธนดล  จิรกาญจนสิทธิ์
15. นางสาวธนาพร  ยังปฐม
16. นางสาวธรรมพร  จันทร์เจริญ
17. นางสาวธัญญรัตน์  ธิติวงศาอุดม
18. นางสาวนีรนุช  สาหร่าย
19. นางสาวปาณิสรา  รื่นทิม
20. นางสาวปิยะมาศ  พลรักษา
21. นางสาวพบูเรศ  รักเดช
22. นายพลศิษฏ์  คุ้มพะเนียด
23. นางสาวภัสสิริ  ทนงยิ่ง
24. นางสาววรรณศิริ  วันไว
25. นางสาวศรัญดา  โดดสู้
26. นายสรชัช  เล่าทรัพย์
27. นายสรรเพชร  คล่องดี
28. นายสิทธิวัฒน์  ไชยปัดถา
29. นางสาวสุพิชฌาย์  มิ่งทองคำ
30. นางสาวอภิรดา  สมสนุก
31. นางสาวอรอนงค์  คำดี
32. นายอุกฤษฏ์  กีแก้ว
33. นายเกียรติศักดิ์  วงษ์วิลัย
34. นางสาวเมธาวี  ภักดี
35. นางสาวเสาวภา  ชัดเชื้อ
36. นายไชยศ  วิชัยวงษ์
 
1. นางสาวสุภัชชา  โพธิ์เงิน
2. นางสุทิน  สิริโยธิน
3. นายกิตติภัค   วงศ์ไพศาลสิน
4. นายกิตติ์นรินทร์  พงษ์เจริญ
 
67 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวศรุดา  เภกะนันทน์
2. นายไชยศ  วิชัยวงษ์
 
1. นายกิตติ์นรินทร์  พงษ์เจริญ
 
68 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89.5 ทอง 11 1. เด็กหญิงนรมน  ตีรณานุสิษฐ์
 
1. นายวุฒิชัย  ฝั้นจุมปู
 
69 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายวรฤทธิ์  กิ่งนอก
 
1. นายทศพร  โศภิษฐ์ธรรมกุล
 
70 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 -1 - 1. นายรัฐธรรม  แซ่เฮ้ง
 
1. นางสาวภัทรวัลย์  คงรัศมี
 
71 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 76.99 เงิน 6 1. เด็กหญิงธัญรดา  อริธรรมสกุล
2. เด็กหญิงนิภาวรรณ  โปทาจุ่ม
 
1. นางสาวรัตนา  แซ่นิ้ม
2. นางสาวศิริพร  โคตรประทุม
 
72 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 80.66 ทอง 10 1. นางสาวกวิสรา  อ้นอ่อน
2. นางสาวฐิติมา  กยะกร
3. นางสาวศศิธร  แข็งขัน
4. นางสาวสุนิษา  แสนคำลือ
5. นางสาวเมตตา  นิจกรรม
 
1. นางสาวชุติมันต์  หมื่นโฮ้ง
2. นางสาวสุภาวรรณ  ชะม้ายกลาง
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 70.05 เงิน 7 1. เด็กชายชลสิทธิ์  ศรีบุตรดี
2. เด็กชายธนบดี  ดุลกะนิล
3. เด็กชายธนวัฒน์  กสิกรรม
4. เด็กชายรัชพล  จันทร์เพ็ง
5. เด็กชายสิทธิโชค  ศรีคลัง
6. เด็กชายสุขิตกุล  อัศวสุนทรเนตร
7. เด็กชายอภิสิทธิ์  หอมชง
8. เด็กชายเกียรติศักดิ์  อนันต์เจริญยศ
 
1. นายประสพ  โพธิ์เมือง
2. นายสุทิน  เที่ยงตา
3. นายวิทยา  ไชยศรี
 
74 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนฤภร  สิงประโคน
2. เด็กหญิงปิยารัตน์  รักมั่น
3. เด็กหญิงพรศิริ  แก้วชิงดวง
4. เด็กหญิงภูษณิสา  แซ่ลี้
5. เด็กหญิงศิราณี  โตกราน
 
1. นางสาวยุพาวรรณ  เหมือนเงิน
2. นางสาวธนาภา  จันทร์แจ่มฟ้า
 
75 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปฎิภาณ  ใจอดทน
2. นายศักรนนท์  ศักดิ์สุรทรัพย์
3. นางสาวศุภรัตน์  นาหนองบัว
4. นายสมชาย  แซ่ตึง
5. นางสาวอรทัย  ทองอนันต์
 
1. นางสาวยุพาวรรณ  เหมือนเงิน
2. นางสาวธนาภา  จันทร์แจ่มฟ้า
 
76 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 79.33 เงิน 5 1. เด็กหญิงธัญญพร   ม่วงปั่น
2. เด็กชายภาณุวัตต์   แจงบำรุง
3. เด็กหญิงสิริกร   บุญเอนก
 
1. นางสาวปิยารัตน์  จินดารักษ์
2. นางสาวสิริณลภัส  ลีระเติมพงษ์
 
77 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกานชนก  สมศรี
2. นางสาวณัฐกานต์  หาญสมศรี
3. นางสาวหนึ่งฤทัย   ศรีบุตรดี
 
1. นางสาวปิยารัตน์  จินดารักษ์
2. นายชตฤณ  ชื่นจิตกวิน
 
78 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 68.33 ทองแดง 10 1. เด็กชายภาคภูมิ   เรืองทอง
2. เด็กหญิงมัณฑนา  ขจรชีพ
3. เด็กหญิงสุทธิษา  ทิพย์ประเสริฐ
 
1. นางสาวปิยารัตน์  จินดารักษ์
2. นางสาวสิริณลภัส  ลีระเติมพงษ์
 
79 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 72 เงิน 5 1. นางสาวกัญญาพัชร  ธรรมวงศ์
2. นางสาวสิริยากร  เติมทรัพย์
3. นายอนุวัฒน์   แร่มี
 
1. นางสาวปิยารัตน์  จินดารักษ์
2. นายชตฤณ  ชื่นจิตกวิน
 
80 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 73.67 เงิน 12 1. เด็กชายบัณกิต   จินดาสุวรรณเลิศ
2. เด็กหญิงปฏิมา  คงพารา
 
1. นายศุภชัย  เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย
2. นางสาวมิลตรา   บุญเอนก
 
81 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 13 1. เด็กชายฆณพงษ์   เต็กตระกูล
2. เด็กชายชนะชัย  ใหม่น้อย
 
1. นายณัฐการ  ผาตินาวิน
2. นายณัฐชาติ  สิงห์แม่ง
 
82 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 68.5 ทองแดง 8 1. เด็กชายณัฐนันท์   จันทร์สวัสดิ์
2. เด็กชายวีรพงศ์   ปานนิสัย
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  พงษ์พิพัฒน์
2. นายพนัส  กันแก้ว
 
83 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 39.5 เข้าร่วม 13 1. นายอธิป  ใยดี
2. นายอภิสิทธิ์  เมฆี
 
1. นายศุภชัย  เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย
2. นางสาวพลอยไพลิน   บุญม่วง
 
84 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 21 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   ผึ่งผดุง
2. เด็กชายอัตรบุตร   โชติวนิช
 
1. นางสาวณฐมน  ชยังกูรวรกุล
2. นายอำนาจ  จันทร์ทองสุข
 
85 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายธนาสิริ  เปรมัษเฐียร
2. นายพงศภัค  บริบูรณ์ทรัพย์
 
1. นายพนัส  กันแก้ว
2. นางสาวพิมพ์ชนก  พงษ์พิพัฒน์
 
86 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 17 1. นายจิรัฐโชติ   บัลลังก์สุวรรณ
2. นายชญาสิทธิ์  อังควรานนท์
 
1. นางสาวชัชฎา  ทรรภลักษณ์
2. นางสาวเสาวลักษณ์  มโนภิรมย์
 
87 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายติณณภพ  เขียวแก่
2. เด็กชายธนทัต  เศรษฐีชัยชนะ
3. เด็กหญิงพรธีรา  คล้อยตามวงค์
 
1. นายพนัส  กันแก้ว
2. นางสาวพิมพ์ชนก  พงษ์พิพัฒน์
 
88 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายดารากร  แสนสี
2. นายภูวเดช  โอภาสธัญวุฒิ
3. นายรุ่งโรจน์  อันศรีเมือง
 
1. นายพนัส  กันแก้ว
2. นางสาวพิมพ์ชนก  พงษ์พิพัฒน์
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกชมล  พิพัฒน์ภาธร
2. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  กล่อมกระโทก
3. เด็กหญิงชมพูพรรณ  ขุนดี
4. เด็กหญิงณัชชา  อ่ำสงวน
5. เด็กหญิงปิยวรรณ  สองนา
6. เด็กหญิงอภิญญา  บุตรศรีภูมิ
 
1. นางวาสนา  เรืองเดช
2. นางสาวศิริณภาวรรณ  แสงตะวัน
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัญญาณัฐ  วรเศรษฐกำจร
2. นางสาวกัสส์กุญช์  ไชยวรินทร์กุล
3. นางสาวกุลจิรา  สินด้วง
4. นายณัฐพล  นาวี
5. นางสาวนัฐชรินทร์  อิทธิบุตร
6. นางสาววิไลวรรณ  แจ่มพุ่ม
 
1. นางวาสนา  เรืองเดช
2. นางสาวศิริณภาวรรณ  แสงตะวัน
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐธยาน์  คำนาค
2. นางสาวปรางค์ระวี  จินดาเนตร
3. นางสาวอรวรรณ  ทองขาว
 
1. นางสุณา  เรืองพิพัฒน์
2. นางสาวสุมณฑา  กุสุมาวดี
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนภัสสร  เหลาเพ็ง
2. นางสาวปนิดา  ดวงแข
3. นางสาวรัตนวลี  พิพัฒธากรณ์
 
1. นางชญาน์นันท์  ไกลเลิศมงคล
2. นางสาวศิริพร  อ่วมกุล
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  แพงจันทร์
2. เด็กหญิงจิตติมา  คงมาลัย
3. เด็กหญิงชลธิชา  อ่อนนวล
 
1. นางวาสนา  เรืองเดช
2. นางสาวศิริณภาวรรณ  แสงตะวัน
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญ์วรา  สุทธิ
2. นางสาวชวารักษ์  หนูก่ำ
3. นางสาวภิญญดา  ทองเต็ม
 
1. นางวาสนา  เรืองเดช
2. นางสาวศิริณภาวรรณ  แสงตะวัน
 
95 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปาณิดา  จันทร์ชื่นจิตต์
 
1. นายกฤษฎา  จันต๊ะวงค์