สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 78 เงิน 13 1. เด็กชายภัทรพล  แตงอุไร
 
1. นางสาววีรยา  นามวงศ์ชัย
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 74 เงิน 15 1. เด็กชายธนพงษ์  บัวแย้ม
2. เด็กชายภัทรพล  แตงอุไร
3. เด็กชายวงศกร  เพชรไพฑูรย์
 
1. นางสุดารัตน์  จำปาทอง
2. นางสาวลดาวัลย์  สิริอัจฉรานนท์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 70 เงิน 19 1. นายตะวัน  สุขบรรเทิง
2. นายประกาศิต  สมประเสริฐ
3. นายวินัย  ม่วงพูล
 
1. นางกฤตยาภรณ์  ขันตี
2. นางสุดารัตน์  จำปาทอง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 77.33 เงิน 19 1. นายพัฒนะ  ประยูรไทย
2. นางสาวเพ็ญนภา  จันภูงา
 
1. นางกัณฑ์กมล  แตงอุไร
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 70 เงิน 12 1. นายกัณฑ์ภิมุข  เพิ่มลาภ
 
1. นายพันธ์ธวัช  ธิศรี
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 70 เงิน 15 1. นายอนนต์  คงสว่าง
 
1. นายพันธ์ธวัช  ธิศรี
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.67 เงิน 7 1. นางสาวอภิวรรณวดี  ลำภา
 
1. นายจรูญ  แตงอุไร
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.8 เงิน 9 1. นางสาวอภิวรรณวดี  ลำภา
 
1. นายจรูญ  แตงอุไร
 
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 72 เงิน 12 1. เด็กหญิงชลธิชา  ธรรมคุณ
2. เด็กหญิงธิตา  คำด้วง
3. เด็กหญิงนริศรา  ตรงประสิทธิ์
4. เด็กหญิงนิชา  ชัยสาลี
5. เด็กหญิงพัชรี  นาคศรี
6. เด็กหญิงมีนา  ผึ้งหลวง
 
1. นายพันธ์ธวัช  ธิศรี
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 70.6 เงิน 14 1. นายรัฐพล  แจ้งสว่าง
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  บุญเกื้อ
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 73 เงิน 17 1. นางสาวชฏาพรรณ  แก้วสุข
2. นางสาวณัฐชยา  ศรีสุนทร
3. นางสาววีระพร  สุคนธทรัพย์
 
1. นางกฤตยาภรณ์  ขันตี
2. นายพันธ์ธวัช  ธิศรี
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 29 1. นายพรชัย  ฉิ่งเนียม
2. นางสาวพิชามญชุ์  พงษ์ธานี
 
1. นางสาวอัจฉริยา  นามวิจิตร
2. นายกิตติ  โพธิ์อ่อน