สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 61 ทองแดง 24 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ซารัมย์
 
1. นายสมบัติ  ทั่งทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 60 ทองแดง 24 1. นายนิติพล  จันทร์ทอง
 
1. นายสมบัติ  ทั่งทอง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 69.33 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  ประดิษฐ
2. เด็กชายภัทรพล  แตงอุไร
 
1. นางกัณฑ์กมล  แตงอุไร
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 60 ทองแดง 16 1. นางสาววิภาวดี  เหมกุล
 
1. นายพันธ์ธวัช  ธิศรี
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 13 1. เด็กชายธีรเดช  หนูท้าว
 
1. นายพันธ์ธวัช  ธิศรี
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 68.2 ทองแดง 23 1. เด็กหญิงอภิญญา  เสาทองหยุ่น
 
1. นางสาวสญาพรรณ  คำหอม