สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 25 1. เด็กหญิงอนุสรา  ตีหาญ
 
1. นายชาญณรงค์  ขันเงิน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 30 1. นางสาววิภาวี   บุญเรือง
 
1. นายชาญณรงค์  ขันเงิน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงฐิตา  คำด้วง
 
1. นายสมบัติ  ทั่งทอง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. นางสาวนิชา  ชัยสาลี
2. เด็กหญิงศศิภา  เตาะไธสง
 
1. นายสมบัติ  ทั่งทอง
2. นางสาววีรยา  นามวงศ์ชัย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวศศินา  รักท้วม
2. นางสาวเมธิณี  กองจำปา
 
1. นายชาญณรงค์  ขันเงิน
2. นางสาววีรยา  นามวงศ์ชัย
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 2 เข้าร่วม 24 1. เด็กชายคงวัฐ  สัญชัยวันดีสกุล
 
1. นางสาวเกสริน  ภาคสุทธิผล
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 27 1. นางสาวกาญจน์ศิริ  แสงสว่าง
 
1. นางสาวเกสริน  ภาคสุทธิผล
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงปรียาพร  บรรดาลทรัพย์
 
1. นางสาวสุนันทา  อุ่นจางวาง
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 12 เข้าร่วม 30 1. นายคงพล  เฟื้องฟู
 
1. นางสาวสุนันทา  อุ่นจางวาง
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 24 1. เด็กชายธนกฤต  สาระคำ
2. เด็กชายธีรเดช  หนูท้าว
 
1. นางสาวเกสริน  ภาคสุทธิผล
2. นางสาวสุนันทา  อุ่นจางวาง
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 24 1. นางสาวณิชกมล  แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวเกสริน  ภาคสุทธิผล
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงสุวดี  หงษ์สุนทร
 
1. นางสาวสุนันทา  อุ่นจางวาง
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 5 เข้าร่วม 24 1. นางสาวพิมประภัทร  โพธิ์ตาด
 
1. นางสาวสุนันทา  อุ่นจางวาง
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงชนิดาภา  สุขเจริญยศ
2. เด็กหญิงนิชา  ชัยสาลี
3. เด็กหญิงวีรดา  สุดสำราญ
 
1. นางสาวญาดา  สังขภิญโญ
2. นางสุดารัตน์  จำปาทอง
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 18 เข้าร่วม 30 1. นางสาวกนกพร  พุ่มพิพัฒน์
2. นางสาวภคินันท์  จ่างเจริญ
3. นางสาววิภาวดี  เหมกุล
 
1. นางกฤตยาภรณ์  ขันตี
2. นางสาวลดาวัลย์  สิริอัจฉรานนท์
 
16 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 24 1. เด็กชายวิทวัส  พลเยี่ยม
2. เด็กหญิงอภิญญา  เสาทองหยุ่น
 
1. นายณัฐพงศ์  ทองมา
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 18 1. นางสาวนิศากร  ทองอำไพ
 
1. นายพันธ์ธวัช  ธิศรี
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายธนกฤต  สาระคำ
 
1. นายพันธ์ธวัช  ธิศรี