สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 61 ทองแดง 24 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ซารัมย์
 
1. นายสมบัติ  ทั่งทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 60 ทองแดง 24 1. นายนิติพล  จันทร์ทอง
 
1. นายสมบัติ  ทั่งทอง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 25 1. เด็กหญิงอนุสรา  ตีหาญ
 
1. นายชาญณรงค์  ขันเงิน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 30 1. นางสาววิภาวี   บุญเรือง
 
1. นายชาญณรงค์  ขันเงิน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงฐิตา  คำด้วง
 
1. นายสมบัติ  ทั่งทอง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวชฎาพรรณ  แก้วสุข
 
1. นางสาววีรยา  นามวงศ์ชัย
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 78 เงิน 13 1. เด็กชายภัทรพล  แตงอุไร
 
1. นางสาววีรยา  นามวงศ์ชัย
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาววราพร  ทาดาวุธ
 
1. นางสาววีรยา  นามวงศ์ชัย
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธนกฤต  สาระคำ
2. เด็กหญิงสุวดี  หงษ์สุนทร
3. เด็กหญิงอภิญญา  เสาทองหยุ่น
 
1. นายสมบัติ  ทั่งทอง
2. นายชาญณรงค์  ขันเงิน
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. นางสาวนิชา  ชัยสาลี
2. เด็กหญิงศศิภา  เตาะไธสง
 
1. นายสมบัติ  ทั่งทอง
2. นางสาววีรยา  นามวงศ์ชัย
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวศศินา  รักท้วม
2. นางสาวเมธิณี  กองจำปา
 
1. นายชาญณรงค์  ขันเงิน
2. นางสาววีรยา  นามวงศ์ชัย
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 2 เข้าร่วม 24 1. เด็กชายคงวัฐ  สัญชัยวันดีสกุล
 
1. นางสาวเกสริน  ภาคสุทธิผล
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 27 1. นางสาวกาญจน์ศิริ  แสงสว่าง
 
1. นางสาวเกสริน  ภาคสุทธิผล
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงปรียาพร  บรรดาลทรัพย์
 
1. นางสาวสุนันทา  อุ่นจางวาง
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 12 เข้าร่วม 30 1. นายคงพล  เฟื้องฟู
 
1. นางสาวสุนันทา  อุ่นจางวาง
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 24 1. เด็กชายธนกฤต  สาระคำ
2. เด็กชายธีรเดช  หนูท้าว
 
1. นางสาวเกสริน  ภาคสุทธิผล
2. นางสาวสุนันทา  อุ่นจางวาง
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 24 1. นางสาวณิชกมล  แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวเกสริน  ภาคสุทธิผล
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงสุวดี  หงษ์สุนทร
 
1. นางสาวสุนันทา  อุ่นจางวาง
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 5 เข้าร่วม 24 1. นางสาวพิมประภัทร  โพธิ์ตาด
 
1. นางสาวสุนันทา  อุ่นจางวาง
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงชนิดาภา  สุขเจริญยศ
2. เด็กหญิงนิชา  ชัยสาลี
3. เด็กหญิงวีรดา  สุดสำราญ
 
1. นางสาวญาดา  สังขภิญโญ
2. นางสุดารัตน์  จำปาทอง
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 18 เข้าร่วม 30 1. นางสาวกนกพร  พุ่มพิพัฒน์
2. นางสาวภคินันท์  จ่างเจริญ
3. นางสาววิภาวดี  เหมกุล
 
1. นางกฤตยาภรณ์  ขันตี
2. นางสาวลดาวัลย์  สิริอัจฉรานนท์
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 74 เงิน 15 1. เด็กชายธนพงษ์  บัวแย้ม
2. เด็กชายภัทรพล  แตงอุไร
3. เด็กชายวงศกร  เพชรไพฑูรย์
 
1. นางสุดารัตน์  จำปาทอง
2. นางสาวลดาวัลย์  สิริอัจฉรานนท์
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 70 เงิน 19 1. นายตะวัน  สุขบรรเทิง
2. นายประกาศิต  สมประเสริฐ
3. นายวินัย  ม่วงพูล
 
1. นางกฤตยาภรณ์  ขันตี
2. นางสุดารัตน์  จำปาทอง
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชนิดาภา  สุขเจริญยศ
2. เด็กชายธนพงษ์  บัวแย้ม
3. เด็กหญิงปวีนา  ศักดาประยูร
4. เด็กชายภัทรพล  แตงอุไร
5. เด็กชายวงศกร  เพชรไพฑูรย์
 
1. นางกัณฑ์กมล  แตงอุไร
2. นายชยกร  ชุ่มมงคล
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.32 ทอง 15 1. นางสาวสายธาร  กลัดทอง
 
1. นายพินิจ  เครือเหลา
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 69.33 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  ประดิษฐ
2. เด็กชายภัทรพล  แตงอุไร
 
1. นางกัณฑ์กมล  แตงอุไร
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 77.33 เงิน 19 1. นายพัฒนะ  ประยูรไทย
2. นางสาวเพ็ญนภา  จันภูงา
 
1. นางกัณฑ์กมล  แตงอุไร
 
28 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 24 1. เด็กชายวิทวัส  พลเยี่ยม
2. เด็กหญิงอภิญญา  เสาทองหยุ่น
 
1. นายณัฐพงศ์  ทองมา
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 70 เงิน 12 1. นายกัณฑ์ภิมุข  เพิ่มลาภ
 
1. นายพันธ์ธวัช  ธิศรี
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 18 1. นางสาวนิศากร  ทองอำไพ
 
1. นายพันธ์ธวัช  ธิศรี
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายธนกฤต  สาระคำ
 
1. นายพันธ์ธวัช  ธิศรี
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 60 ทองแดง 16 1. นางสาววิภาวดี  เหมกุล
 
1. นายพันธ์ธวัช  ธิศรี
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 13 1. เด็กชายธีรเดช  หนูท้าว
 
1. นายพันธ์ธวัช  ธิศรี
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 70 เงิน 15 1. นายอนนต์  คงสว่าง
 
1. นายพันธ์ธวัช  ธิศรี
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.67 เงิน 7 1. นางสาวอภิวรรณวดี  ลำภา
 
1. นายจรูญ  แตงอุไร
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.8 เงิน 9 1. นางสาวอภิวรรณวดี  ลำภา
 
1. นายจรูญ  แตงอุไร
 
37 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 72 เงิน 12 1. เด็กหญิงชลธิชา  ธรรมคุณ
2. เด็กหญิงธิตา  คำด้วง
3. เด็กหญิงนริศรา  ตรงประสิทธิ์
4. เด็กหญิงนิชา  ชัยสาลี
5. เด็กหญิงพัชรี  นาคศรี
6. เด็กหญิงมีนา  ผึ้งหลวง
 
1. นายพันธ์ธวัช  ธิศรี
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 68.2 ทองแดง 23 1. เด็กหญิงอภิญญา  เสาทองหยุ่น
 
1. นางสาวสญาพรรณ  คำหอม
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 70.6 เงิน 14 1. นายรัฐพล  แจ้งสว่าง
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  บุญเกื้อ
 
40 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 73 เงิน 17 1. นางสาวชฏาพรรณ  แก้วสุข
2. นางสาวณัฐชยา  ศรีสุนทร
3. นางสาววีระพร  สุคนธทรัพย์
 
1. นางกฤตยาภรณ์  ขันตี
2. นายพันธ์ธวัช  ธิศรี
 
41 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 29 1. นายพรชัย  ฉิ่งเนียม
2. นางสาวพิชามญชุ์  พงษ์ธานี
 
1. นางสาวอัจฉริยา  นามวิจิตร
2. นายกิตติ  โพธิ์อ่อน
 
42 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนกพร  ม่วงโสม
2. นางสาวณัฐชยา   ศรีสุนทร
3. นางสาวสายธาร  กลัดทอง
 
1. นางสาวอภิญญา  เกิดทะเล
2. นายกิตติ   โพธิ์อ่อน