สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นายศุภณัฐ  นิติชาคร
 
1. นางสาวศศิวิมล  เกษเจริญ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงกัลยกร  สุขานุยุทธ
 
1. นางสาวชนินทร์ธร  อยู่แฉ่ง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววรินทร  สายอาริน
 
1. นางสาวคณิภา  ธุระธรรม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงเขมิกา  น้อยดัด
 
1. นางสาววลิดา  เชาว์ไฝ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 81 ทอง 8 1. นางสาวณัฐณิชา  จรุงกิจศุภผล
 
1. นายอานุภาพ  เอมประณีตร์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 8 1. เด็กหญิงภควดี  สุระพงษ์
2. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เด่นนภาสุรพงศ์
3. เด็กชายเสกตชิต  ธโนปจัย
 
1. นางสาววลิดา  เชาว์ไฝ
2. นางสาวหทัยชนก  กูรมะสุวรรณ
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิตินันท์  ศุภวิทยานุสรณ์
2. นางสาวณัฐธิดา  ศรีน้ำเงิน
3. นางสาวศุภนาถ  เต็มรัตน์
 
1. นางอิสรีย์  สง่า
2. นางสาวอารี  บัวศรี
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณฐวีฐ์  มณีกูล
2. เด็กหญิงปรภาว์  คมกฤส
 
1. นางสาวนพเก้า  วรรณมานะ
2. นายธนวิทย์  ธารน้ำทิพย์
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  เบญจชัยวัฒน์
 
1. นางสาวนพเก้า  วรรณมานะ
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 97 ทอง 4 1. นางสาวนรีกุล  อังกูรเทวรักษา
 
1. นางพรนิภา  ตันติวานนท์
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจุลพัทร์  จรัสสุรีย์ฉาย
2. นายปกรณ์  บุญเพ็ชร์
3. นายศุภรเศรษฐ์  วรธรรมธร
 
1. นายอานนท์  วิริยปรมัตถ์
2. นายเจษฎา  ชัยวงษ์
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นายจุลพัทร์  จรัสสุรีย์ฉาย
2. นายพิทักษ์  สมเย็น
3. นางสาวอันดา  ปัญญามี
 
1. นางสาววีณา  ภักดีหาญ
2. นางสาวขนิษฐา  ปองนาน
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.32 ทอง 8 1. เด็กชายปรโชต  อักษรนิตย์
 
1. นางสาวสุทธินันท์  สุวพันธ์ุโภคิน
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.98 ทอง 15 1. นางสาวกันตยา  แสนบุตร
 
1. นางสาวสุทธินันท์  สุวพันธ์ุโภคิน
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85 ทอง 17 1. นางสาวณัฐิญา  ยมกลิ่น
2. นายนวพร  ศรีรักษา
 
1. นางสาวโกสุม  งามดวงใจ
2. นายบวรพันธุ์  บุญแก้วสุข
 
16 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 83 ทอง 7 1. นางสาวกสิณา  พรพิพัฒน์กุล
2. นางสาวจันทมณี  เพ็งกรุด
3. นางสาวณัฐณิชา  กนกเฉลิมพรรณ
4. นางสาวณัฐณิชา  จรุงกิจศุภผล
5. นางสาวณิชาภัทร  หทัยมาลา
6. นางสาวพีรดา  รำพึงกิจ
7. นางสาวภวริศา  ปัญญะธารา
8. นางสาววิชญฎา  วิชญพงษ์กุล
9. นางสาวสุพิชชา  ชุมชัย
10. นางสาวสุวภัทร  ทองญวน
 
1. นายอิทธิโชติ  ลิ่มสกุล
2. นางสาวลัดดา  ชุมเพ็ญ
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิรายุส  อยู่เย็น
 
1. นางสาวมนัญญา  มาบางยาง
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐชา  ศิรินนท์ธนเวช
2. เด็กชายธันวา  ทรัพย์บุญเรือง
3. เด็กหญิงวรัญญา  เปรื้องไชโย
4. เด็กชายสรวิชญ์  นพเดชกุลจิรา
5. เด็กชายอัครพงศ์   นวลจันทร์
6. เด็กหญิงแบม  ชูชาญ
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  เทพย์ทอง
2. นายปิยะ  เลิศไกร
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวญาธินี  ทิพเวช
2. นายปกรณ์  บุญเพ็ชร์
3. นายรัตติพัฒน์  ชื่นสกุล
4. นายศฐา  ศรีสุระ
5. นายสุรเชษฐ์   ผมหอม
 
1. นายบุริม  สายจันทร์
2. นายสุทธิพงษ์  คำยุทา
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงณัฐวดี  สวนสมจิตร
 
1. นายปิยะ  เลิศไกร
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนชศรณ์  คุณเลิศ
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  เทพย์ทอง
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิมพ์ภัทรา  ไกรวุฒิวงศ์
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  เทพย์ทอง
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง 7 1. นางสาวธัญมาส  เพ็ญจำรัส
 
1. นายปิยะ  เลิศไกร
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญพัชร  วิบูลย์กิจอาภากุล
2. เด็กหญิงกันยารัตน์  ฉัตรศตายุ
3. เด็กหญิงจนิสตา  จันทร์แต้ม
4. เด็กหญิงณัฐชา  ศิรินนท์ธนเวช
5. เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทรสิทธิผล
6. เด็กหญิงณัฐรินทร์  พงศ์ฤทธิพิมล
7. เด็กชายธนกฤต  กีรติเพชรงาม
8. เด็กชายธนทร  กิติมันต์กุล
9. เด็กชายธันวา  บุญเรือง
10. เด็กหญิงนรภัทร  มั่นจงดี
11. เด็กหญิงนวพร  เพิ่มกุศล
12. เด็กหญิงนาตาชา  โอฐสร้อยสำอางค์
13. เด็กหญิงปัทมาวรรณ  รักสมยา
14. เด็กหญิงปาลลิตา  ธรรมนาวรรณ
15. เด็กหญิงพัฒนวดี  บ่อกลม
16. เด็กหญิงพิมพ์ภัทรา  ไกรวุฒิวงศ์
17. เด็กชายภัทรดิษ  ซื่อต่อศักดิ์
18. เด็กหญิงภัสชยากานต์  อินทรรัสมี
19. เด็กชายภาคภูมิ  ตอสกุล
20. เด็กหญิงมธุริน   ทองสุก
21. เด็กหญิงมลธิชา  เกตุเทพ
22. เด็กหญิงรพีพีฒน์  นิตทิม
23. เด็กหญิงวรรณวิสาร์  ห้องประดับมุกข์
24. เด็กหญิงวรัญญา  เปรื้องไชโย
25. เด็กหญิงวฤนทร  ชมเเก้ว
26. เด็กชายศุภวิชญ์  สุขกมลวัฒนา
27. เด็กหญิงสุพิชญา  กีรติเพชงาม
28. เด็กหญิงสุวรรณี  อยู่คำ
29. เด็กหญิงอภิชญา  เก่งกาจ
30. เด็กหญิงอภิชญา  กิจจารสมบัติ
31. เด็กชายอัครพงศ์  นวลจันทร์
32. เด็กหญิงอัยย์รฎา  วงษ์ไพศาล
33. เด็กหญิงอัยรินทร์  จิรอรุณพัฒน์
34. เด็กหญิงแบม  ชูชาญ
35. เด็กชายโมไนย  โลหิตานนท์
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  เทพย์ทอง
2. นายปิยะ  เลิศไกร
3. นายสุรพัฒน์  เอกเรืองศิษฐ์
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกฤตพร  แก้วปัญญา
2. นางสาวกัลยรักษ์  จำปาทิพย์พงศ์
3. นางสาวจันนิภา  แยกโคกสูง
4. นางสาวจุฑาทิพย์  สุวรรณวงษ์
5. นายชนุตต์  งามศิริพร
6. นางสาวชลกาล  ลาภวงศ์สุนทร
7. นางสาวชัญญา  วงษ์วิเศษสุข
8. นางสาวฐาปณีย์  เทียนจวง
9. นางสาวณัฏฐณิชา  เหมือนวงศ์ธรรม
10. นางสาวณัฐธิดา  ศรีน้ำเงิน
11. นางสาวทัตพิชา  แสงวงศ์
12. นายทิวากร  ล้อมเวียง
13. นายธนชศรณ์  คุณเลิศ
14. นางสาวธนารีย์  ถาดกิ่ง
15. นางสาวธัญมาส  เพ็ญจำรัส
16. นางสาวนภาลัย  พระสว่าง
17. นางสาวนภาเกตุ  สมบูญญฤทธิ์
18. นางสาวนวพรรษ  นลินนพมาศ
19. นางสาวนันทวัชร์  อำพลจันทน์
20. นางสาวประพัตรศร  ยอดนวล
21. นายปารเมศ  ผลประสิทธิ์
22. นายพัฒน์ชานนท์  อินทรรัสมี
23. นายภูริณัฐ  อรุณศิริพันธ์
24. นายวระเดช  เปี่ยมจำเริญ
25. นางสาววรัชญา  มุ่งโอภาส
26. นางสาววัชราวรรณ  โทนประยูร
27. นางสาววันวิสา  วงศ์อุปราช
28. นางสาววิชชุดา  นิ่มอนงค์
29. นางสาววิชญฎา  วิชญพงษ์กุล
30. นายศรุฒ  เสนะคุณ
31. นายศานติวิชญ์  คชะเทศ
32. นางสาวสิรินดา  จตุจินดา
33. นางสาวสิรีธร  สุจิตศรี
34. นางสาวอรุโณทัย  รัศมีทัต
35. นางสาวอัญชิสา  กรุณานนทกิจจา
36. นางสาวเบญรัตน์  พรหมคุณ
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  เทพย์ทอง
2. นายปิยะ  เลิศไกร
3. นายสุรพัฒน์  เอกเรืองศิษฐ์
 
26 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกันยกร  บ่อสุวรรณ
2. เด็กหญิงธันยพร  ชนะพันธุ์
3. เด็กหญิงธิดาภรณ์  ฉิมพลีกุล
4. เด็กหญิงพิมพ์อร  จิระณรงค์ศิริ
5. เด็กหญิงอรณิชา  มวลทอง
6. เด็กหญิงอริสรา  สงวนตั้ง
 
1. นางสาวเบ็ญจมาศ  ถวิลหวัง
2. นางสุภาพร  ขาวรุ่งเรือง
3. นางสาวชลดา  โกสวัสดิ์
 
27 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิตรบงกช  สุนทรปาน
2. นางสาวชนนิกานต์   เอนกธรรมกุล
3. นายธนภัทร  พังชา
4. นางสาวนนทิชา  ชลายนนาวิน
5. นางสาวนันท์นภัส  ฉ่ำผึ้ง
6. นางสาวมัทนียา  กัมพูพงศ์
7. นางสาวสุวรรณรัตน์  เกษี
8. นางสาวอรนีย์  พูนดิษฐ์
 
1. นางสาวเบ็ญจมาศ  ถวิลหวัง
2. นางสุภาพร  ขาวรุ่งเรือง
3. นางสาวชลดา  โกสวัสดิ์
 
28 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกันยกร  บ่อสุวรรณ
2. เด็กหญิงธันยพร  ชนะพันธ์
3. เด็กหญิงธิดาภรณ์  ฉิมพลีกุล
4. เด็กหญิงพิมพ์อร  จิระณรงค์ศิริ
5. เด็กหญิงวันวิภา  สุริยอัมพร
6. เด็กหญิงอรณิชา   มวลทอง
7. เด็กหญิงอริสรา  สงวนตั้ง
 
1. นางสาวเบ็ญจมาศ   ถวิลหวัง
2. นางสุภาพร  ขาวรุ่งเรือง
3. นางสาวชลดา  โกสวัสดิ์
 
29 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 84.33 ทอง 4 1. นางสาวจิตรบงกช  สุนทรปาน
2. นางสาวฐานิตา  แก้วแสง
3. นางสาวนนทิชา  ชลายนนาวิน
4. นางสาวนันท์นภัส  ฉ่ำผึ้ง
5. นางสาวมัทนียา  กัมพูพงศ์
6. นางสาวสุวรรณรัตน์  เกษี
7. นางสาวอรนีย์  พูนดิษฐ์
 
1. นางสาวเบ็ญจมาศ  ถวิลหวัง
2. นางสุภาพร  ขาวรุ่งเรือง
3. นางสาวชลดา  โกสวัสดิ์
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 87.6 ทอง 16 1. เด็กหญิงพนัชกร  ทำประโยชน์
 
1. MissRaziyeh   Aghajani
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 81.5 ทอง 5 1. เด็กหญิงศิริประภา  โพธิ์ศรีทอง
 
1. Mr.Jared  Holden
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 83.66 ทอง 6 1. นางสาวพรรวินท์  ศรีธีรวิชัย
2. นางสาวอาภากร  เปลี่ยนใจสุข
 
1. นางสาวจงชนิษฐ์  แสงศร
2. MissChanjuan  Li
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 83.32 ทอง 5 1. นางสาวสุนิสา  คงสมจิตร์
 
1. MissJiani  Zhou
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 94.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชลกาล  ลาภวงศ์สุนทร
2. นางสาวธิวาภรณ์  ใจบุญสวัสดิ์
3. นางสาวพัชราภรณ์  กลั่นเกิด
4. นายภูรินทร์  ทวีพงศ์ภิญโญ
5. นายอัมรินทร์  แสงทอง
 
1. นางสาวจงชนิษฐ์  แสงศร
2. Mr.Zhigang  Yang
 
35 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐรินทร์   พงศ์ฤทธิพิมล
2. เด็กชายธนวิทย์  กิตติสถาพรพงศ์
 
1. นางนุชรี  เพชรสงค์
2. นายชานนท์   ยศสุนทร
 
36 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปภพ  ปิยสุภรสกุล
2. เด็กชายพรภวิษย์  ศิริพันธุ์
 
1. นางสาวอุไรรักษ์  อุดมณ์มนตรี
2. นายจิตวัฒ  เหมกระจ่าง
 
37 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์   สิริอุดมศักดิ์
2. เด็กชายวรพ  ก้อนทองคำ
 
1. นางสาวอุไรรักษ์  อุดมณ์มนตรี
2. นายจิตวัฒ  เหมกระจ่าง
 
38 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอนาคินทร์  ธนัยนันท์ธา
2. นายโชติวิทย์  มากบุญ
 
1. นางนุชรี  เพชรสงค์
2. นายณัฐพล  พุทธานุ
 
39 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสรรพกฤต  พิพิธวัฒนา
2. นายอัครวัฒน์   ผลธีรพันธ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนันทพร   ศรีแสง
 
40 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐดนัย  ไชยพุฒ
2. เด็กชายธนวัฒน์  พรมโต
3. เด็กชายปกรณ์  อินทกฤช
 
1. นายวิรัตน์  บุญคล่ำ
2. นายณัฐพล  พุทธานุ
 
41 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายคุณานนต์  วิจารณ์ปรีชา
2. นายชยกร  เลิศปิยะ
3. นายธนโชค  ศรียาภัย
 
1. นายวิรัตน์  บุญคล่ำ
2. นางสาวอุไรรักษ์  อุดมณ์มนตรี
 
42 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกานต์ชนก   สารสิทธิ์
2. เด็กหญิงชาลินี  คงคุ้ม
3. เด็กหญิงณิชกานต์  ร่มโพธิ์ภักดิ์
 
1. นางอัญชลี  วุฒิศักดิ์
2. นายนพดล  สุขสุพุฒิ
 
43 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกมลวรรณ  ดีเหลือ
2. นางสาวพิมพ์รัก  รัตนการกิจ
3. นางสาวภิญรดา  หงษ์วรรณา
 
1. นางธนิศพร  สว่างวงษ์
2. นางสาวปริญญ์ยุพา  ฮวดปากน้ำ
 
44 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 84 ทอง 7 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   พาพานต์
2. เด็กหญิงฐิติญาณ์  นุชรักษา
3. เด็กหญิงพิชญ์สินี   เมตะนันท์
 
1. นางสาวณัฐกฤตา  ดีดศรี
2. นายนพดล  สุขสุพุฒิ